Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18805867 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-02-14
Przedmiot ogłoszenia:Usługa cateringu
Organizator:Centrum Pielęgnacyjno Rehabilitacyjne ,,DOM" Bożena Chmielewska
Adres: Osiedle Władysława Łokietka 1, 28-225 Szydłów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. staszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:661099320
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Usługa cateringu dla DDOM
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przygotowanie i dostawa posiłków do DDOM w związku z realizacją projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Szydłowie realizowanego w ramach umowy nr RPSW.09.02.03-26-0002/19-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Cel zamówienia
Realizacja projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Szydłowie realizowanego w ramach umowy nr RPSW.09.02.03-26-0002/19-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są ,,Usługi cateringu w DDOM" dla uczestników projektu - podopiecznych Dziennego Domu Opieki Medycznej w Szydłowie, polegające na przygotowaniu oraz dostarczaniu posiłków (drugich śniadań + zestawów obiadowych).
2. Maksymalna przewidywana ilość posiłków to ok. 7575 szt. - według kalkulacji 15 osób dziennie, w dni robocze, w okresie od marca 2020 r. do lutego 2022 r. (ok. 205 dni roboczych x 15 os.), w tym: ok. 3 195,00 szt. w 2020 r., ok. 3 780,00 szt. w 2021 oraz ok. 600 szt. w 2022 r.
3. Przewidywana ilość posiłków ma charakter szacunkowy, a wyżywienie rozliczane będzie na podstawie ilości faktycznie dostarczonych posiłków. Faktyczna ilość zamówionych posiłków będzie uzależniona od liczby pacjentów objętych opieką DDOM-u w danym dniu.
4. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym uprzednio przez Zamawiającego. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą ustalą termin przekazania liczby wydawanych posiłków na dany dzień.
5. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą będzie następować w miesięcznych okresach rozliczeniowych (faktura wystawiana za usługi zrealizowane w poprzednim miesiącu).
6. Dostawa posiłków:
stawa posiłków i ich wydawanie Zamawiającemu przez Wykonawcę następuje
w DDOM w Szydłowie, pod adresem ul. Urocza 30, 28-225 Szydłów.
siłki dostarczane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku.
sługa liczby ok. 15 osób dziennie - maksymalnie po 15 porcji dziennie (15 śniadań + 15 obiadów).
konawca dostarcza posiłki własnym transportem i na własny koszt, we własnych naczyniach transportowych (termosach). W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
7. Rodzaje diet:
dłospis układany będzie przez Wykonawcę przy akceptacji Zamawiającego. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów każdej z grup.
mówienie opiera się na dietach podstawowej (standardowej) i dietach specjalnych tj. cukrzycowej, lekkostrawnej, wątrobowej, bezglutenowej, bezmlecznej, bezlaktozowej, wegetariańskiej lub innej zleconej przez lekarza.
przypadku diet specjalnych (eliminacyjnych) np. cukrzycowa, wątrobowa, bezglutenowa, bezlaktozowa itp., posiłki należy przygotowywać z wykorzystaniem odpowiednich zamienników dostępnych na rynku np. mleko bez laktozy, sojowe, ryżowe, ser i jogurt bez laktozy; chleb bezglutenowy makaron bezglutenowy itp.
żda z diet musi uwzględniać (i przestrzegać) aktualnie obowiązującą wiedzę i przyjęte standardy żywienia ludzi, a w szczególności osób chorych i w okresie rekonwalescencji.
8. Rodzaje posiłków:
Poszczególne posiłki dla podopiecznych DDOM:
a. Drugie śniadanie - kawa (rozpuszczalna/parzona/inka) - 1 szt./osobę, herbata ekspresowa (np. czarna/owocowa) - 2 szt./osobę, dodatki do napojów na gorąco: cukier, cytryna, mleko. Np. pieczywo pszenne (lub razowe) z dodatkami (do wyboru szynka, ser żółty, pasztet, twarożek, biały serek ziarnisty itp.) i warzywem (pomidor, ogórek, rzodkiewka, sałata, papryka świeża lub konserwowa, szczypior) oraz masło ok. 15 g./osobę. Opcjonalnie: dżem, serek smakowy, miód. Jogurty, owoce, pieczywo cukiernicze, itp.
b. Obiad - 2 ciepłe dania, w tym:
pa - min. 250 ml;
ugie danie: mięso/ryba - min. 150 g., dodatek warzywny (surówka, warzywa gotowane) - min. 100 g, dodatki (ziemniaki, ryż, kasza, makaron) - ok. 200 g. Dania wegetariańskie/półmięsne: np. pierogi ,,ruskie", naleśniki, racuchy, kopytka, placki ziemniaczane, kluski śląskie, makarony z sosami itp.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 24-02-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert do dnia 24.02.2020 r., do godz. 12:00.
2. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Centrum Pielęgnacyjno Rehabilitacyjne ,,DOM" Bożena Chmielewska Osiedle Władysława Łokietka 1 28-225 Szydłów.
3. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, z dopiskiem ,,Oferta do zapytania ofertowego nr 9/20 - ,,Usługi cateringu w DDOM 28-225 Szydłów, ul. Urocza 30".
4. Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym (Załącznik 1 do zapytania), do którego należy dołączyć Oświadczenie o klauzuli społecznej (Załącznik 2 do zapytania).
5. Każdy oferent może złożyć tylko 1 Formularz ofertowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin składania:2020-02-24
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: staszowski Miejscowość: Szydłów
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin składania ofert do dnia 24.02.2020 r., do godz. 12:00.
2. Zamawiający ustala termin realizacji umowy od 02.03.2020 do 28.02.2022 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu - weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta (Oświadczenie uwzględniono w Formularzu oferty - Załącznik 1 do Zapytania).
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
Cena - cena jednostkowa brutto za 1 osobę (II śniadanie + obiad) - 90% - 90 pkt,
Klauzula społeczna - 10% - 10 pkt.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:
o Zasady oceny kryterium ,,Cena" (C)
Punkty za kryterium ,,Cena" będą ocenianie według poniższego wzoru:
liczba punktów w kryterium cena = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 90 % x 100
o Zasady oceny kryterium ,,Klauzula społeczna" (K)
Punkty za kryterium ,,Klauzula społeczna" będą ocenianie następująco:
- spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna - 10 pkt
- brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna - 0 pkt
Punkty za kryterium K przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna (Załącznik nr 2 do Zapytania).
Dodatkowe punkty zostaną przyznane Oferentom, którzy zobowiążą się, że do wykonywaniu zamówienia dotyczącego usługi cateringowej zatrudniona zostanie minimum 1 osoba z poniższych grup:
- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- innych osób niż określone w powyżej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum 1/4 etatu) przez minimum 24 miesiące obowiązywania umowy.
Z tytułu nie spełnienia wymagań, dotyczących zastosowania klauzuli społecznej Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej we wzorze Umowy (załącznik nr 3 do Zapytania).
3. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą ilość punktów. W sytuacji, w której dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten Oferent, który wcześniej złożył ofertę.
Wykluczenia
Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CENTRUM PIELĘGNACYJNO REHABILITACYJNE "DOM" BOŻENA CHMIELEWSKA
Adres
Tadeusza Kościuszki 60/1
28-100 Busko-Zdrój
świętokrzyskie , buski
Numer telefonu
661099320
NIP
6551254656
Tytuł projektu
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Szydłowie
Numer projektu
RPSW.09.02.03-26-0002/19-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bożena Chmielewska, b.chmielewska2@wp.pl, Marlena Borek marlena@inicjatywalokalna.pl
Kod CPV:55520000-1
Numer dokumentu:1232675, 9/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: