Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23779883 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-26
Przedmiot ogłoszenia:Usługa cateringu
Organizator:Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Białej Podlaskiej
Adres: Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Biała Podlaska
Państwo: Polska
NIP:PL7122904545
Telefon / fax:83 343 61 54
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/123936
Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPLU.12.04.00-06-0045/19 - Aktywna Szkoła 2

Część 1
usługa cateringu

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi cateringowe
Opis
SUKCESYWNE ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH ZAMAWIANYCH NA POTRZEBY PROJEKTU PT. "AKTYWNA SZKOŁA 2"
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-14
Termin składania:2022-09-14
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Biała Podlaska
Gmina
Biała Podlaska
Miejscowość
Biała Podlaska
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Wskazana w sekcji IV pkt 3 SWZ liczba osób jest wartością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamawianych porcji, pod warunkiem:
a) braku możliwości zrekrutowania przez Zamawiającego wymaganej liczby potencjalnych Uczestników/czek Projektu w stosunku do pierwotnych założeń ujętych w przedmiotowym postępowaniu, lub
b) rezygnacji Uczestnika/czki Projektu z udziału w projekcie w trakcie trwania projektu, lub
c) nieobecności Uczestnika/czki Projektu na szkoleniu w danym dniu szkoleniowym, lub
d) wystąpienia innych obiektywnych przyczyn/zdarzeń losowych, siły wyższej/niedających się przewidzieć na dzień podpisania umowy z Wykonawcą.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych powyżej zmniejszenie liczby zamawianych porcji nastąpi proporcjonalnie do liczby osób, których będą dotyczyły wskazane sytuacje oraz odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności przedstawionych w opisie zamówienia. Weryfikacja na podstawie: aktualnych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia - kserokopia wypisu z KRS/CEIDG z wpisanym kodem PKD.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo, tzn nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Weryfikacja na podstawie: oświadczenia załączonego do oferty (załącznik nr 4 do SWZ)
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. c) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. d) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć skan oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosownego pełnomocnictwa.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-26
Data ostatniej zmiany
2022-08-26 15:40:14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o najniższą cenę oferty wyrażoną w kwocie brutto
Kontakt:Osoby do kontaktu
Magdalena Szeller
tel.: 83 343 61 54
e-mail: zamowienia@mszbp.onmicrofoft.com
Kod CPV:55321000-6, 55322000-3, 55520000-1, 55521200-0
Numer dokumentu:2022-19096-123936, 6/ZP/AS/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: