Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18098859 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-04
Przedmiot ogłoszenia:Usługa diagnostyki i naprawy chromatografów cieczowych
Organizator:Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Adres: ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 89 524 83 00 fax. 89 679 16 99
E-mail:
Opis:ROZPOZNANIE CENOWE
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
na usługę diagnostyki i naprawy chromatografów cieczowych firmy Waters.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żołnierska 16, działając w oparciu o
Regulamin postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych WSSE w Olsztynie, stanowiącego załącznik do
Zarządzenia Dyrektora WSSE w Olsztynie Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. z poźn.zm., zaprasza Państwa do składania
ofert na usługę diagnostyki i naprawy chromatografów cieczowych firmy Waters.
Miejsce i termin składania ofert: W załączeniu formularz cenowy, który należy wypełnić i odesłać na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn, pokój 201 lub za pośrednictwem Platformy Przetargowej wsse.logintrade.net do dnia
07.10.2019 r. do godziny 11;00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2019 r. o godzinie 11;15 również za pośrednictwem Platformy Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.
Termin składania:2019-10-07
Wymagania:Do złożenia oferty za pośrednictwem platformy nie jest potrzebny podpis elektroniczny.
Zapraszamy do zarejestrowania się na w bazie naszych wykonawców pod adresem wsse.logintrade.net/reiestracja oraz
zachęcamy do aktywnego korzystania z możliwości jakie daje narzędzie PZP24.pl. Rejestracja na Platformie PZP24.pl jest
dla Państwa bezpłatna, a korzystanie z niej usprawni proces komunikacji. W razie pytań technicznych związanych z
logowanie i obsługą platformy prosimy o kontakt bezpośrednia z infolinią techniczną pod numerem 71/787 37 27 wew. 1.
lub pod adresem email helpdesk@logintrade.net.
Informacje z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie https://wsse.logintrade.net/rejestracja/regulaminowe.html
oraz na stronie internetowej www.wsse.olsztyn.pl
Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Kontakt:Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.
Kontakt: Aneta Szczepińska tel. 89 524 83 58
Numer dokumentu:R/78/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: