Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-06-09
Przedmiot ogłoszenia:Usługa doradcza w zakresie wyszukiwania i selekcji potencjalnych kontrahentów oraz nawiązanie kontaktów
Organizator:POLSKA GRUPA HANDLOWA PAWEŁ NIERADKA, STAGLAS PAWEŁ NIERADKA , FITPRZYPRAWY.PL PAWEŁ NIERADKA
Adres: Upalna 7/3, 15-668 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52986
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.02.00-20-0023/20 - Przygotowanie firmy Polska Grupa Handlowa Paweł Nieradka do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa.

Opis
A. Usługa doradcza w zakresie wyszukiwania i selekcji potencjalnych kontrahentów oraz nawiązanie kontaktów.
Zakres usługi:
1. W wyniku działań powstanie wyselekcjonowana lista potencjalnych partnerów handlowych na rynku docelowym, licząca min. 50 rekordów, zawierających nazwę, adres, numer telefonu, e-mail, stronę internetową.
2. Wsparcie w nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami oraz w rozeznaniu i spełnieniu ich ew. wymagań warunkujących rozpoczęcie współpracy, poprzez telefonowanie do firm z wyselekcjonowanej listy, ustalenie osób decyzyjnych i przeprowadzenie ankiety (do 5 pytań; CATI), badającej warunki współpracy. Min. liczba wywiadów - 35.
3. Opracowanie dokumentów końcowych (wyselekcjonowanej listy firm i raportu z wywiadów, ze wskazaniem najlepszych przedsiębiorstw do nawiązania kontaktów handlowych).
Rynki docelowe: Ukraina
Branża hurtownie spożywcze
B. Usługa doradcza w zakresie wyszukiwania i selekcji potencjalnych kontrahentów oraz nawiązanie kontaktów.
Zakres usługi:
1. W wyniku działań powstanie wyselekcjonowana lista potencjalnych partnerów handlowych na rynku docelowym, licząca min. 50 rekordów, zawierających nazwę, adres, numer telefonu, e-mail, stronę internetową.
2. Wsparcie w nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami oraz w rozeznaniu i spełnieniu ich ew. wymagań warunkujących rozpoczęcie współpracy, poprzez telefonowanie do firm z wyselekcjonowanej listy, ustalenie osób decyzyjnych i przeprowadzenie ankiety (do 5 pytań; CATI), badającej warunki współpracy. Min. liczba wywiadów - 35.
3. Opracowanie dokumentów końcowych (wyselekcjonowanej listy firm i raportu z wywiadów, ze wskazaniem najlepszych przedsiębiorstw do nawiązania kontaktów handlowych).
Rynki docelowe: Ukraina
Branża sieci sklepów spożywczych
C. Badania marketingowe
Zakres usługi:
a) firmy konkurencyjne,
b) przedstawienie oferty firm konkurencyjnych, w tym opis ich produktów,
c) przedstawienie cen detalicznych produktów konkurencji
d) portale sprzedażowe na których obecne są firmy konkurencyjne,
e) portale branżowe,
f) imprezy targowe i eventy z branży.
Łączna liczba roboczogodzin: 100
Rynki docelowe: Ukraina
D. Projekt katalogu
Zakres usługi:
Omówienie i wybór koncepcji: objętość katalogu (ok 10) stron A4 lub zbliżonego formatu
Projektowanie treści katalogu, tłumaczenie na języki docelowe angielski, rosyjski
Opracowanie graficzne wybranego projektu katalogu firmowego.
Przygotowanie pliku produkcyjnego
E. Projekt www
Zakres usługi:
Projekt strony internetowej w zakresie: 1. Projekt graficzny strony zgodnie z obowiązującymi trendami 2. Opracowanie wersji responsywnej (czyli dostosowanie strony do urządzeń mobilnych) 3. Stworzenie opisu (wizualny) tego jak wygląda typowa współpraca z PGH. Obecnie Odbiorca nie wie czego spodziewać się po nawiązaniu kontaktu. 4. Stworzenie opisu produktów. Przekaz będzie koncentrować się na korzyściach i wartościach, które są ważne dla Klienta. Jednym słowem - należy mówić językiem korzyści.
F. Opracowanie CI
Zakres usługi:
1. Logo: Układ ochronny; Pole ochronne; Skala i orientacja, Kolorystyka; Stosowanie; Przykłady dobrego i złego zastosowania
2. Topografia
3. Kolorystyka firmy: Kolory podstawowe; Kolory dopełniające
4. Dokumenty firmowe: wizytówka ogólne i imienne; papier firmowy; notatnik i inne materiały reklamowe: firmowe gadżety (do 3 projektów na różne gadżety)
G. Druk katalogów
Zakres usługi:
Druk katalogów według przygotowanego projektu - 300 szt. (po 150 szt. jednej wersji językowej)
Wnioskodawca zakłada następujące parametry:
Folia matowa
CMYK
Papier 200gm uszlachetniony
H. Produkcja filmu reklamowego
Zakres usługi:
filmy promujący firmę oraz produkty
opracowanie scenariusza
jakość full hd
format mp4
długość filmu ok 3 minut
film opatrzone muzyką w tle
film nie będzie zawierać zdjęć stokowych, a jedynie materiały autorskie wykonawcy
I. Tłumaczenia
Zakres usługi:
Usługa doradcza w zakresie profesjonalnego tłumaczenia na j. angielski i rosyjski niezbędnych dokumentów pod kątem rynku docelowego, w tym:
1. Tłumaczenie treści strony www
2. Tłumaczenie materiałów reklamowych (katalogi)
Łącznie: około 20 stron na jeden język
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-06-17
Termin składania:2021-06-17
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Gmina
Białystok
Miejscowość
Białystok
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, strajki oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy oraz inne okoliczności, których nie byliśmy w stanie przewidzieć w momencie sporządzania zapytania ofertowego. Ponadto zmianie może ulec sugerowana ilość stron katalogu firmowego, sugerowana długość filmu oraz ilość stron do tłumaczenia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci / Wykonawcy spełniający następujące warunki:
? Posiadają uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany złożyć podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
? Doradcy Oferenta / Wykonawcy świadczący usługi posiadają minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu doradztwa eksportowego z przedmiotowych zagadnień dla firm MŚP. Oferent / Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest dołączyć załącznik nr 4 do zapytania ofertowego zawierający listę i kwalifikacje doradców, którzy będą realizować zamówienie.
? Gotowość do wykonania usług w terminie: 17.06.2021 - 30.06.2022
Gotowość do wykonania usługi w podanym terminie weryfikowane będzie na podstawie złożonego oświadczenia przez Oferenta / Wykonawcę, stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
? Złożenie podpisanego i wypełnionego Załącznika nr 6 - dokumentu RODO
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
WYKLUCZENIE OFERENTA / WYKONAWCY
1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta / Wykonawcy a Oferentem / Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent / Wykonawca jest zobowiązany złożyć podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-09
Data ostatniej zmiany
2021-06-09

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający zastosuje następujące kryteria: Cena netto - waga 80% = 80 pkt szczegółowy opis kryterium znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Warunki płatności - waga 20% = 20 pkt szczegółowy opis kryterium znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia
Kontakt:Osoby do kontaktu
Paweł Nieradka
tel.:
e-mail: ngc001@gmail.com
Kod CPV:72221000-0
Numer dokumentu:2021-23991-52986, 1/6/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: