Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18703104 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-28
Przedmiot ogłoszenia:Usługa dostawy poczęstunku
Organizator:Gmina Lubomino
Adres: ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.089-532-44-61,(89) 532-44-50 fax: (89) 532-44-50
E-mail:
Opis:usługa dostawy poczęstunku

podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu: ,,Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino" na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 51/095/2019
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- styczeń 2020 r. -
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie poczęstunku podczas szkoleń mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych 200 mieszkańców Gminy Lubomino - 17 grup szkoleniowych w ramach zajęć realizowanych w ramach projektu: ,,Akademia Kompetencji Cyfrowych
dla mieszkańców Gminy Lubomino" na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 51/095/2019 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Zamawiający dokona wyboru 1 Wykonawcy.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Oferty należy złożyć:
a. w formie papierowej (w zaklejonej kopercie) osobiście, pocztą/kurierem w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Lubomino , ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino (sekretariat),
b. w formie elektronicznej (podpisana, zeskanowana oferta) na adres e-mail: fundusze@lubomino.ug.gov.pl.
na kopercie/e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz opis: ,,Oferta na usługę dostawy poczęstunku podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu: ,,Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino".
4. Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 9.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi 31 stycznia 2020 r. o godz. 10.00.
Termin składania:2020-01-31
Miejsce i termin realizacji:IV. Wymagany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020 r.
Wymagania:VIII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
Ofertę pisemną należy złożyć na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 2 do zaproszenia).
1. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą. Oferta powinna być podpisana czytelnym podpisem lub nieczytelnym podpisem wraz z pieczątką imienną. Dokumenty składane w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Za ofertę złożoną w terminie uznaje się datę i godzinę wpływu do Urzędu Gminy Lubomino. Oferty, które zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z zapytaniami o wyjaśnienie niniejszego zaproszenia. Odpowiedź zostanie opublikowana w trybie jak dla zapytania ofertowego.
7. Wykonawca przed upływem składania ofert może dokonywać zmiany, uzupełnienia, wycofania oferty.
Kontakt:8. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Joanna Karpińska-Koźlik, tel.089-532-44-61, e-mail: fundusze@lubomino.ug.gov.pl. Informacje w sprawie udziela się w godzinach 8.00-14.00
Źródło: Internet i własne
Załączniki: