Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18709609 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-29
Przedmiot ogłoszenia:Usługa dostawy, zakupu i montażu mebli
Organizator:Wyższa j Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej
Adres: ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:609333304
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Usługa dostawy, zakupu i montażu mebli.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy, zakupu i montażu mebli metalowych.
Cel zamówienia
Wyłonienie dostawcy mebli metalowych w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach programu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 Zintegrowane Programy Uczelni - Ścieżka I w latach 2019-2023 pt. ,,Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia usługa dostawy, zakupu i montażu mebli metalowych.
1. Szafa sportowa z drzwiami przesuwnymi pełnymi z wyposażeniem [2 szt.] - szafa w całości wykonana jest z blachy stalowej, drzwi przesuwne pełne szafy posiadające wpuszczany uchwyt, zamykane są zamkiem kluczowym z 3- punktowym systemem ryglowania. Szafa podzielona na dwie części. Jedna strona szafy wyposażona jest w skarbczyk z półką, zamykany zamkiem kluczowym oraz 2 drążki na hula- hop, przegrody na kije i tyczki, wanienkę, kosz na piłki, min. 3 haki; druga strona szafy w 4 półki z rantem, przestawne [możliwa inna konfiguracja]. Szafa malowana na dowolny kolor wg palety RAL - do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary 2000/1500/500 mm , waga 98 kg [możliwe inne zbliżone wymiary i waga].
2. Szafa sportowa z drzwiami przesuwnymi pełnymi z wyposażeniem [4 szt.] - szafa w całości wykonana jest z blachy stalowej, drzwi przesuwne szafy posiadające wpuszczany uchwyt, zamykane są zamkiem kluczowym. Lewa i prawa strona szafy wyposażona jest w 4 półki z rantem, przestawne. Szafa malowana na dowolny kolor wg palety RAL - do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary 2000/1500/500 mm , waga 98 kg [możliwe inne zbliżone wymiary i waga].
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 06-02-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do dnia 06.02. 2020 r. do godziny 23:59 w następujących formach:
- elektronicznie, jako skan podpisanej oferty, na adres e-mail: d.nizio@wseit.edu.pl
- pocztą na adres siedziby Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej
ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań z dopiskiem ,,12/Z1/PB6.1.1./5/7/WSEiT/2019"
- osobiście w siedzibie Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej, ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań, parter, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.
Termin składania:2020-02-06
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 231/239 [budynek dwupiętrowy bez windy] i przy ul. Grabowej 22 [budynek jednopiętrowy bez windy].
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych - oferta musi obejmować
całość przedmiotu zamówienia.
W przypadku nie spełnienia wszystkich warunków oferty - oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru
dokonywanego przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli
zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania
ofertowego wraz z podaniem przyczyny.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. W
przypadku zaistnienia powyższych okoliczności (anulowanie, unieważnienie lub zamknięcie postępowania
bez wyboru oferty) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent jest
zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający może zmienić warunki niniejszego zapytania w całości lub w części. O zmianach
poinformuje na stronie internetowej Bazy konkurencyjności.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych zgodnie z 6.5 pkt 8, h
,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków..." z 22 sierpnia 2019 roku.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Złożona oferta musi zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym aktualny wpis do KRS, CEIDG
lub inne.
2. Wartość oferty - ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto) w PLN.
3. Załącznik 1 - podpisany i opieczętowany na każdej stronie.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) Cena - 80 % max. ilości punktów,
b) Termin dostawy - 20 % max. ilości punktów,
Razem: 100%
2. Opis sposobu kryterium oceny ofert:
a) Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru:
Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,80
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów.
b) Kryterium terminu dostawy - oferta będzie oceniona na podstawie terminu dostawy zamówienia podanego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do wyliczeń zostanie przyjęta następująca punktacja :
- termin dostawy do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 20 pkt.
- termin dostawy od 31 do 50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 10 pkt.
- termin dostawy od 51 do 61 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 0 pkt.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Uwaga:
- Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż 61 dni kalendarzowych - to jego oferta zostanie odrzucona.
- Jeżeli Wykonawca nie poda terminu wykonania zamówienia - to jego oferta zostanie odrzucona.
- Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia krótszy niż 30 dni kalendarzowych do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość 30 dni, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
Przez " dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.
3. Suma punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie wyliczona, wg następującego wzoru:
P = C + TD
gdzie:
P - liczba punktów ogółem (max 100 pkt.)
C - liczba punktów w kryterium cena (max 80 pkt.)
TD - liczba punktów w kryterium terminu dostawy zamówienia (max 20 pkt.)
4. Przyznane ofercie przez oceniających w poszczególnych kryteriach punkty zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MALINOWSKIEJ W POZNANIU
Adres
Grabowa 22
61-473 Poznań
wielkopolskie , Poznań
Numer telefonu
48618327776
Fax
48618327776
NIP
7811759805
Tytuł projektu
Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu.
Numer projektu
POWR.03.05.00-00-Z010/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Damian Nizio
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
609333304
Kod CPV:39173000-5
Numer dokumentu:1229801, 12/Z1/PB6.1.1./5/7/WSEiT/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: