Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-19
Przedmiot ogłoszenia:Usługa dostępu do systemu obsługi postępowań
Organizator:Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza
Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,, 85-094 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:52 585 4298
Opis:Usługa dostępu do systemu obsługi postępowań zgodnego z przepisami PZP
Nr Pozycji z PZP 115a
I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia platformy informatycznej, stanowiącej gotowe narzędzie działające w
trybie online, za pocą przeglądarki internetowej, zwanej dalej platformą, umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych
przez zamawiającego, tj. Szpital Uniwersytecki nr 1 w 8ydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy Pzp wraz z zamówieniami
udzielanymi na podstawie wyłączenia o jakim stanowi art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Udostępniona platforma zakupowa musi spełniać wszystkie wymagania prawne obowiązujące w Polsce, w szczególności
uregulowane w:
- ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 - dalej jako p.z.p.)
- ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. póz. 1030 i 1579)
- Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych,
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2017r. str. 65, z późn. zm.)
- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
(Dz.U. z 2017r. poz. 1320 - dalej jako r.ś.k.e.)
- rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
- rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015r. ustanawiającym standardowe
formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr
842/2011
3. Zamawiający zastrzega do osobistego wykonania jako kluczową część zamówienia w rozumieniu p.z.p. usługę dostępu do
Platformy, która będzie wykorzystywana do realizacji umowy. W pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza udział
podwykonawców przy realizacji zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: do dnia 25.10.2018 do godz. 14:00
2) Oferty należy składać na stronie internetowej Szpitala: www.jurasza.pl
3) Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:2. Termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia postępowania: 1) Termin otwarcia ofert:..........26.10.2018 godz. 14:00; 2) Termin rozstrzygnięcia postępowania: 05.11.2018 3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 4) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich złożenia do Zamawiającego.
Termin składania:2018-10-25
Miejsce i termin realizacji:II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 7 dnia od zamówienia
Wymagania:III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. JAKIE MAJA ZŁOŻYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy posiadający status TED eSender. o jakim mowa na stronie internetowej
https://simap.ted-europa.eu/web/simap/how-to-become-a-ted-esender. Weryfikacja listy podmiotów posiadających taki status
nastąpi poprzez stronę internetową: https://simap.ted.europa.eu/pl/web/simap/list-of-ted-esenders
IV.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Postępowanie zostało oznaczone numerem ZAM/ ......................20... Wykonawcy we wszystkich kontaktach
z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem
lub drogą elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
4. Adres do korespondencji:
> Fax:
> E-mail:informatyka@jurasza.pl
5. Wyjaśnienie oraz zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia zamieszenia
ogłoszenia na stronie internetowej SU nr 1
2) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia, jednocześnie zmieniając termin
otwarcia ofert.
7. Zamawiający może. po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej SU nr 1, bezpośrednio
poinformować o wszczęciu postępowania znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą
usługi będące przedmiotem zamówienia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej na stronie www.jurasza.pl
3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
5. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
6. Wymagania dotyczące oferty, składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
b) Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w
ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na stronie www.jurasza.pl.......1 dzień przed upływem
terminu otwarcia ofert. Zmiana oferty winna być oznaczona tak, jak oferta w tytule : .ZMIANA OFERTY".
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
VII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1_ Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem
VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.
Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku różnicy ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie, za właściwą uznaje się cenę podaną liczbowo.
Uwagi:5. Wzór umowy dostępny jest jako załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
6. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, 12 miesięcy od dnia uruchomienia Platformy.
Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
1. 72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
2. 72212211-1 Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
3. 72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Kontakt:6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Arkadiusz Matczyński 52 585 4298
Kod CPV:72212000-4, 72212211-1, 72250000-2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: