Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21120778 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-23
Przedmiot ogłoszenia:Usługa druku folderu MIR z okazji obchodów 100-lecia
Organizator:Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
Adres: Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdynia
Państwo: Polska
Telefon / fax:058-73-56-232
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy kieruje zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa druku folderu na 100-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku folderu MIR z okazji obchodów 100-lecia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 - wzór umowy.
Miejsce i termin składania ofert: X. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Sposób złożenia oferty: oferty należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl W temacie wiadomości należy wpisać: 27/FZP/DNF/2021 - oferta. Oferta musi być zaszyfrowana hasłem, które Wykonawca prześle Zamawiającemu na ten sam adres poczty elektronicznej w terminie do 10 minut po terminie otwarcia ofert tj. W dniu 30.04.2021 r., w godz. od 10:30 do 10:40. Zamawiający zwrotnie potwierdzi otrzymanie oferty i hasła. Prosimy upewnić się, że oferta i hasło zostały odebrane.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: oferty należy złożyć do dnia 30.04.2021 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert:3. Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, pok. 514. Z uwagi na środki bezpieczeństwa wynikające z pandemii koronawirusa Zamawiający nie przewiduje zorganizowania publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający prześle informacje z otwarcia ofert niezwłocznie po ich otwarciu na wniosek wykonawcy.
Termin składania:2021-04-30
Miejsce i termin realizacji:VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zrealizowany do 3 tygodni od zawarcia umowy,
Wymagania:VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z postępowania wyklucza się osoby, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów tj.:
a. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b. w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.
2. Warunkiem ubiegania się wykonawcy o zamówienie, jest posiadanie doświadczenia w realizacji usługi druku:
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu druku w zakresie druku offsetowego materiałów odpowiadających przedmiotowi zamówienia (kolorowe albumy, katalogi, foldery itp.), każda na kwotę o wartości minimum 5.000 zł brutto. Wykonawca Zobowiązany jest na potwierdzenie doświadczenia dołączyć wykaz wykonanych usług wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi np. referencje, protokoły odbioru itp.
3.. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej tj. drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną z wnioskiem o wyjaśnienie treści dokumentów dotyczących zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynął po upływie terminu składania pytań tj. później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów związanych z zaproszeniem. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania ofert
4. Na ofertę składają się następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 - Formularz oferty
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
c) Wykaz usług + referencje
Uwagi:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie zostaje zamieszczone na stronie http://www.mir.gdynia.pl
III. PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający prowadzi postępowanie o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych działając na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
XI. OPIS KRYTERIÓW i SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu stosowane będzie jedno kryterium:
a) cena brutto oferty - 100%
Kryterium cena będzie obliczane na podstawie następującego wzoru:
2. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym bilansie ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
Cn
C =----------------- x 100
Cb
C - otrzymane punkty
Cn - cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb - cena badanej oferty
100 - waga kryterium
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania postawione w zaproszeniu i załącznikach do niego oraz uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia,
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym można kontaktować się mailowo na adres: iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl oraz telefonicznie na nr. +48 587-356-367/251,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5) Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
10) będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
11) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.
2. Zamawiający ma prawo do zawieszenia postępowania bez wyboru oferty oraz do jego unieważnienia bez podawania przyczyny na dowolnym etapie.
Kontakt:3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Tomasz Formejster. Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Kod CPV:79800000-2-
Numer dokumentu:FZP/w/2021/TF, 27/FZP/DNF/2021.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: