Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-02
Przedmiot ogłoszenia:Usługa edukacyjna i szkoleniowa
Organizator:Gdański Uniwersytet Medyczny
Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (58) 349 11 99 fax: (58) 349 12 24
E-mail:
Opis:1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu ,,Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne" nr POWER.05.03.00-00-0035/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków ze środków Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ w ramach konkursu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ:
I. Część 1 : Opracowanie programu dydaktycznego i przeprowadzenie wykładów
II. Część 2: Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich zajęć praktycznych z przedmiotu Reedukacja zdrowotna, jako element opieki nad pacjentem geriatrycznym
III. Część 3: Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich zajęć praktycznych z przedmiotu Reedukacja zdrowotna, jako element opieki nad pacjentem geriatrycznym
IV. Część 4: Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich zajęć praktycznych z przedmiotu Reedukacja zdrowotna, jako element opieki nad pacjentem geriatrycznym
V. Część 5: Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich zajęć praktycznych Realizacja opieki okołooperacyjnej w onkologii ginekologicznej
VI. Część 6: Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich zajęć praktycznych Realizacja opieki okołooperacyjnej w onkologii ginekologicznej
VII. Część 7: Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich zajęć praktycznych Realizacja opieki okołooperacyjnej w onkologii ginekologicznej
VIII. Część 8: Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich zajęć praktycznych Realizacja opieki okołooperacyjnej w onkologii ginekologicznej
IX. Część 9: Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich zajęć praktycznych Realizacja opieki okołooperacyjnej w onkologii ginekologicznej
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy w:
Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Sekcji Zamówień Publicznych
budynek nr 1, III piętro, pok. 307
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
w terminie najpóźniej do dnia 09.05.2018 r. do godz. 0900.
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2018 r. budynek nr 1, III piętro, pokój nr 307, ul. Dębinki 7, (80-211) Gdańsk o godzinie 1000. Otwarcie jest jawne.
Termin składania:2018-05-09
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia został opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ .
Wymagania:3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający zastrzega możliwość złożenia oferty maksymalnie na jedną część.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymagania niniejszego ogłoszenia i zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w poniższych kryteriach:
,,Cena" - za to kryterium Wykonawca może otrzymać 100 pkt (waga procentowa = 100% )
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
9. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.
11. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93 ustawy Pzp. 4

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Dokumenty niezbędne do złożenia oferty
1) FORMULARZ OFERTOWY osobno do każdej części zamówienia na które składana jest oferta, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez osobę uprawnioną;
2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w zakresie posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i dydaktycznego, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, podpisany przez osobę uprawnioną;
3) PEŁNOMOCNICTWO (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), w przypadku gdy do postępowania przystępuje inny podmiot niż osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek) a Wykonawca dokonuje czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców.
2. Kopertę należy zaadresować jak niżej:
usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu ,,Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne" nr POWER.05.03.00-00-0035/17-00
Numer dokumentu:ZP/39/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: