Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-09
Przedmiot ogłoszenia:Usługa konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania
Organizator:Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Adres: Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 459 20 00
E-mail:
Opis:Usługa konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP) w budynkach PIG - PIB w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76.
Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w siedzibie Zamawiającego (ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), pokój nr 1, Kancelaria Ogólna czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15 lub przesłać na adres: anna.muszakowska@pgi.gov.pl.
Termin składania ofert upływa dnia 17 lipca 2019 r. o godzinie 10:00.
Termin składania:2019-07-17
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Termin wykonania zamówienia:
a) na obiekcie przy ul. Rakowieckiej 4 - usługa będzie świadczona przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
b) na obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 76 - usługa będzie świadczona przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
Wymagania:5. Wymagania dla Wykonawców:
1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawienia do wykonywania określonych w przedmiocie zamówienia działań i czynności, jeżeli przepisy nakładają posiadania takich uprawnień:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, ze posiada zezwolenie wydane na podstawie Ustawy prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r (tj. Dz. U. z 2019 poz. 730), przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - izotopowych czujek dymu.
2) doświadczenie: w okresie ostatnich czterech (4) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usłudze konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP), realizowanej przez okres minimum 12 miesięcy z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
3) wymagania dot. osób: będzie dysponował osobami (co najmniej dwoma) zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wymagane jest, aby osoby wykonujące konserwację (każda z osób lub łącznie), posiadały:
- uprawnienia elektryczne eksploatacyjne (E) i elektryczne dozorowe (D) w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
4) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium Cena - 100%
najniższa cena
Sposób obliczenia wartości punktowej: Cena (C) = ------------------------------------ x 100 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w kryterium Cena wynosi 100 pkt
7. Istotne postanowienia umowy (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki tych zmian) stanowią załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
9. Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
c) Wykaz usług, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
d) Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
e) Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonanie działalności związanej z obrotem, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - izotopowych czujek dymu. Kopię poświadczona za zgodność z oryginałem poświadcza przez Wykonawcę.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Numer dokumentu:CRZP-240-1072/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: