Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-27
Przedmiot ogłoszenia:Usługa konserwacji wojskowych bocznic kolejowych
Organizator:25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Adres: ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 261 398 840 Tel./fax. 261 398 841, 261 398 839, 261 398 690
E-mail:
Opis:,,Usługa konserwacji wojskowych bocznic kolejowych
nr 145, 153, 157"
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego w terminie do 05.04.2018 r. do godz. 9:00
Termin składania:2018-04-05
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2018r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:1. Zamówienie publiczne realizowane jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i wszczęte oraz prowadzone na podstawie wewnętrznego regulaminu w sprawie zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się m.in. przepisy - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Za termin wykonania uznaje się datę dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie.
4. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
Lp.
Warunki udziału w postępowaniu
Oświadczenia i dokumenty dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w zakresie
,,Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
str. 2/5
określonym w treści ,,Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia", którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia" wg. Wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
Oświadczenie to musi być przedstawione w formie oryginału.
2.
Wykonawca musi podsiadać uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do wykonania zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki opisane w pkt. 1 tabeli musi spełniać każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.
5. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym -
Załącznik nr 1 do ogłoszenia, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
2. Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii. Kopia dokumentu (każda strona zawierająca informację) musi być potwierdzona ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" przez osobę/y reprezentującą/e firmę. Wszystkie dokumenty i załączniki w tym kserowane muszą być czytelne.
3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1.
FORMULARZ OFERTOWY wypełniony i podpisany wg wzoru Zamawiającego (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
2.
PEŁNOMOCNICTWO złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
? W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy
? W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp)
Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia do zaproszenia ofertowego:
3.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
str. 3/5
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy podmiot.
Ofertę należy składać w jednej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej adnotacją:
,,Oferta w sprawie zapytania ofertowego nr 11/ZO/2018 na: Usługę konserwacji wojskowych bocznic kolejowych nr 145, 153, 157
nie otwierać do dnia 05.04.2018 r. do godz. 9:00"
5. Wykonawca przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie do Zamawiającego pisemnego zawiadomienia.
6. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
7. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w w/w postępowaniu.
UWAGA: Kancelaria (bud. 43) znajduje się na terenie 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii.
9. Opis sposobu obliczania ceny
1. W cenę oferty należy wliczyć:
- wartość dostawy określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
- Cena podana przez wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymaganiom i o najniższej cenie.
str. 4/5
2. Przy wyliczaniu wartości poszczególnych elementów, należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza się pomija, zaś końcówki 0,5 grosza i wyższe, zaokrągla się do 1 grosza. Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu porównania takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:
Cena = 100%
11. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w ogłoszeniu.
2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca, który złożył ofertę wspólną, przedłoży kopię umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza zmian do przygotowanego wzoru umowy, które są niekorzystne dla Zamawiającego, zmieniłyby treść lub warunki wymagania i kryteria niniejszego postępowania.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (fax, e-mail) lub telefonicznie.
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o wyborze na stronie internetowej: www.25wog.wp.mil.pl
str. 5/5
15. Podwykonawstwo
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.
2. Informacje na temat udziału podwykonawców w realizacji zamówienia należy zamieścić w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
16. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Kontakt:Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
? Ewa Śliska - w sprawach formalnych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00, tel.: 261 398 839;
? Radosław Kiszkiel - w sprawach technicznych, od poniedziałku do piątku, od godziny 07:30 do godziny 13:00, tel. : 261 398 690
Kod CPV:5022500-8
Numer dokumentu:11/ZO/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: