Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21868354 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-10
Przedmiot ogłoszenia:Usługa malowania siedmiu oznakowań poziomych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych
Organizator:Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
Adres: ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska
Województwo / powiat: śląskie, pow. Ruda Śląska
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.:32/438-11-14, tel. 32/ 438 11 14
E-mail:
Opis:Zaproszenie do złożenia oferty
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zaprasza do złożenia oferty
na :
,,Usługę malowania siedmiu oznakowań poziomych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na parkingu Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej "
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa malowania siedmiu oznakowań miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na parkingu Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, Ul. Bukowa 5A.
2. Zakres prac:
? oznakowanie poziome powinno zostać namalowane na prostokątnym polu w niebieskim kolorze RAL 5017 Traffic Blue z kompozycją białych linii oraz symbolu osoby niepełnosprawnej (znak P 24 z piktogramem osoby na wózku);
? wymiary oznakowań poziomych zgodne Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
? użycia farby na bazie żywicy akrylowej zmodyfikowanej poprzez połączenie z mieszaniną rozpuszczalników (Aprobata Techniczna IBDiM). Farba powinna być odporna na ścieranie i wysokiej jakości, charakteryzować się dużą trwałością na wysokie i niskie temperatury, szybkoschnąca.
? nawierzchnia na której ma zostać wykonane oznakowanie to kostka brukowa betonowa szara (tzw. puzzle).
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek w terminie 7 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: gospodarczy@ruda-slaska.sr.gov.pl

? TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 17 września 2021 r. do godz. 15.30
Termin składania:2021-09-17
Miejsce i termin realizacji:Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
Wymagania:w postępowaniu, w którym wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. złotych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn.zm.) w trybie ,,Zapytania ofertowego"
4. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.
Termin wizji ustala się na dzień 14 września 2021 r. godz. 10.00
2. Wszelkie informacje Zamawiający jak i Wykonawca przekazują pisemnie, drogą elektroniczną na adres: gospodarczy@ruda-slaska.sr.gov.pl
3. Jeżeli informacje zostaną przekazane za pomocą drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Nie spełnienie powyższego żądania stworzy domniemanie prawne, że wskazane wiadomości doszły do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z treścią informacji o ile składający oświadczenie woli dysponować będzie wydrukiem potwierdzającym ich dostarczenie.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, napisana na komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
2. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty te muszą być podpisane przez te osoby lub pełnomocnika, który reprezentuje te osoby pod warunkiem dołączenia pełnomocnictwa.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożenie oferty:
drogą elektroniczną - należy przesłać ofertę wraz z dokumentami na e-mail:
gospodarczy@ruda-slaska.sr.gov.pl
wpisując jako temat : Adm.-2361-40/21 - ,,Usługa malowania siedmiu oznakowań poziomych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na parkingu Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej"
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII. Opis kryteriów wyboru oferty:
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest wartość brutto realizacji przedmiotu zamówienia - zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Kryterium wyboru oferty - cena 100% , wartość oferty brutto musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z planowanym zamówieniem.
VIII. Czynności po wyborze najkorzystniejszej oferty:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej Sądu o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
IX. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
Kontakt:1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
? Pani Iwona Wołyniak tel. 32/ 438 11 14 w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku;
? Pani Anita Dziopa tel. 32/ 438 11 14 w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku;
Numer dokumentu:2361-40/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: