Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-29
Przedmiot ogłoszenia:Usługa mycia okien na wysokości
Organizator:Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Adres: ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 52 34 19 365, 52 34 19 165,
E-mail:
Opis:Usługa mycia okien na wysokości i w innych miejscach trudno dostępnych
w budynkach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

2. Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane (niepotrzebne skreślić)
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa mycia okien na wysokości i w innych miejscach trudno dostępnych w budynkach Zamawiającego w Bydgoszczy o łącznej powierzchni 10.327,00 m2, wyszczególnionych w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik nr 2.
2) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmować:
a. mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych okien, przeszkleń, elewacji szklanej, luksferów, szklanych balustrad okiennych,
b. mycie od zewnątrz przeszklonych wind,
c. mycie ram okiennych wewnętrznych i zewnętrznych,
d. mycie parapetów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych.
3) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przy użyciu własnego sprzętu specjalistycznego oraz własnych materiałów i środków czystości. Środki, których będzie używał Wykonawca, nie mogą zawierać substancji mogących doprowadzić do zarysowań, przebarwień lub uszkodzeń ram okiennych, powierzchni szklanych, parapetów lub okuć.
4) Usługa będzie wykonywana przede wszystkim metodą ręczną. W niektórych obiektach będzie konieczność zastosowania technik alpinistycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania długich wysięgników teleskopowych z użyciem wody demineralizowanej. Część okien w obiekcie Biblioteki Głównej przy ul. Szymanowskiego 3 będzie wymagało zastosowania podnośnika z długim ramieniem - do 32 m. Z uwagi na specyficzną budowę okien Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie wysięgników teleskopowych z użyciem wody pod ciśnieniem
w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 11.
5) W przypadku wykorzystywania podnośnika Wykonawca winien zabezpieczyć teren przed zniszczeniem na czas wykonywania usługi. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, w związku
z wykonywaniem usługi, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy szkód we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z Zamawiającym.
6) Wszelkie prace wymagające użycia technik alpinistycznych i prowadzone na wysokości, wykonywane będą przez osoby do tego uprawnione, posiadające wymagane prawem zezwolenia
i przeszkolenia.
7) Ze względu na specyfikę konstrukcji budynku, przed podpisaniem umowy Wykonawca musi dokonać wizji lokalnej budynku Biblioteki Głównej przy ul. Szymanowskiego 3,
w porozumieniu z Zamawiającym.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce i termin składania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
ul. Chodkiewicza 30,85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, p. 108, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia:
05.04.2018 r.
do godz.
13:00

2) Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
Kopertę należy opisać następująco:
Oferta
Nazwa i adres Wykonawcy: ..........................................................................
Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
Tytuł zamówienia: Usługa mycia okien na wysokości i w innych miejscach trudno dostępnych
w budynkach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
Termin składania:2018-04-05
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia:
I etap - od 09 do 20.04.2018 - ul. Kopernika 1,
II etap - od 09.04.2018 do 31.05.2018 - Chodkiewicza 30, Szymanowskiego 3, Ogińskiego 16, winda Poniatowskiego 12 , Muzeum ul. Berwińskiego 4, Jagiellońska 11
III etap - od 1.07.2018 do 23.09.2018 - pozostałe obiekty oznaczone numerami od 1 do 17
w załączniku nr 2 oprócz obiektów oznaczonego numerami 5, 6, 7 (w tym Kopernika 1, Chodkiewicza 30 , Szymanowskiego 3, Poniatowskiego 12 jako III etap )
Wymagania:Dokładne terminy oraz szczegółowy zakres prac Wykonawca będzie ustalał z Katarzyną Luttmann lub z pracownikami Zamawiającego przypisanymi do danego obiektu, wyszczególnionymi
w załączniku nr 1 do umowy.

5. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty środków myjących, specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wykonania usługi, przeszkolenia osób, zabezpieczenia terenu, pomieszczeń i mebli przed zniszczeniem, itp.

6. Kryteria wyboru oferty:
Nazwa: Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Kryterium: znaczenie kryterium (waga): 100 %, ocena zostanie dokonana wg wzoru:

C= Cn / Co x 100 pkt x 100%

gdzie:
C = przyznane punkty za cenę
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena oferty ocenianej

Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis kryterium:
Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

7. Sposób przygotowania oferty:
7.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
7.3 Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej), w języku polskim w 1 egzemplarzu. Zamawiający nie zgadza się na przesłanie oferty e-mailem.
7.4 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.5 Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
7.6 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

9. Opis warunków udziału w postepowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1 nie podlegają wykluczeniu;
9.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
a) Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania umowy,
3) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie przynajmniej co najmniej jedną usługę, której przedmiotem zamówienia było:
- mycie okien na wysokości z użyciem technik alpinistycznych
lub
- prace z zakresu specjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych
o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 ,,Wykaz zrealizowanych/realizowanych usług". Dowodami,
o których mowa jest poświadczenie (np. referencje lub protokoły) potwierdzające należyte wykonanie usług. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, powinien złożyć podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:
- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz
z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4), wraz z poświadczeniem (np. referencjami lub protokołami), z którego wynikać będzie należyte wykonanie usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane główne usługi, których przedmiotem było: mycie okien na wysokości z użyciem technik alpinistycznych lub prace z zakresu specjalistycznego sprzątania budynków
i obiektów przemysłowych o wartości minimum 50.000,00 zł brutto,
5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia . Jeżeli z polisy nie wynika fakt jej opłacenia, należy załączyć do oferty dowód opłacenia polisy.
Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale ( lub potwierdzone ,, za zgodność z oryginałem").

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.
Kontakt:13. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
w sprawach merytorycznych: Katarzyna Luttmann; tel. 52 34 19 365 e-mail: dag@ukw.edu.pl
w sprawach formalno-prawnych: Weronika Janecka, 52 34 19 165, e-mail: zampub@ukw.edu.pl
Numer dokumentu:UKW/DZP-282-ZO-41/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: