Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14568566 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-08
Przedmiot ogłoszenia:Usługa nadzoru inwestorskiego
Organizator:Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu
Adres: Ul. Przedzamcze 3, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 653 97 22, fax 56 653 97 23
E-mail:
Opis:usługę nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi w toku Projektu - zadanie pn. Prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego
Zamówienie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt ,,Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II" (nr projektu POIS 08.01.00-00-1019/16) - zadanie pn. Prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego .
Opis przedmiotu zamówienia
2.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi w toku Projektu - zadanie pn. Prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego - pracami konserwatorskimi wschodniego muru fosy Zamku Krzyżackiego i pracami konserwatorskimi wnętrz ganku i wieży gdaniska Zamku Krzyżackiego z ogrodzeniem pomiędzy bramą kamienną a generałówką. Szczegółowy wykaz prac konserwatorskich został wyspecyfikowany w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania.
2.2. Nadzór inwestorski powinien być wykonywany na podstawie Programów Prac Konserwatorskich, decyzji Prezydenta Miasta Torunia w sprawie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku, obowiązujących przepisów prawa w okresie prowadzenia prac konserwatorskich, prac odbiorowych oraz w okresie rękojmi i gwarancji. Przewiduje się, że prace konserwatorskie będą prowadzone począwszy od 50 tygodnia 2017 roku do 15.11.2018 r.
2.3.W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:
a/ wykonywania kontroli jakości wykonywanych prac, wbudowanych elementów i stosownych materiałów, zgodności z warunkami pozwolenia na prowadzenie prac przy
2
zabytku, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką konserwatorską,
b/ wykonywania kontroli zgodności wykonywanych prac z warunkami pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku oraz umową
c/ wykonywania kontroli zgodności przebiegu prac z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania,
d/ wykonywania kontroli ilości i wartości wykonanych prac przed odbiorem częściowym i końcowym przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
e/ wykonywania kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika prac konserwatorskich i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania prac,
f/ w czasie każdorazowego pobytu na terenie wykonywania prac inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania bieżącego przeglądu dziennika prac konserwatorskich oraz potwierdzania swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem,
g/ rozstrzygania wątpliwości natury technicznej w toku prac w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz osobą wykonującą nadzór konserwatorski, zasięgając w razie potrzeby opinii autora programu prac konserwatorskich,
h/czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania,
i/ w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania prac z pozwoleniem, programem prac konserwatorskich, sztuką konserwatorską, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu prac w sposób powodujący podwyższenie kosztów bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownika budowy i w porozumieniu z osobą wykonującą nadzór konserwatorski podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę i autora programu prac konserwatorskich,
j/ w razie konieczności wykonania prac zamiennych Inspektor nadzoru spisuje, wspólnie z Zamawiającym, kierownikiem budowy, przedstawicielem nadzoru autorskiego oraz osobą wykonującą nadzór konserwatorski protokół konieczności,
k/ w razie potrzeby wykonania prac wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia prac już wykonanych lub uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję w porozumieniu z Zamawiającym,
l/ informowania na bieżąco Zamawiającego o swoich czynnościach związanych z nadzorem,
ł/wykonywania kontroli faktur i ich zatwierdzania z uwzględnieniem stopnia zaawansowania prac,
m/ sporządzania niezbędnej dokumentacji, w szczególności wymaganych protokołów,
n/ składania w każdym tygodniu wykonywania nadzoru co najmniej dwóch wizyt na terenie prac,
o/ po zakończeniu robót inspektor nadzoru z osobą wykonującą nadzór konserwatorski potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości do odbioru oraz należytego urządzenia i uporządkowania terenu prac,
p/ Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych,
r/ po ostatecznym dokonaniu odbioru robót Inspektor Nadzoru przejmuje od kierownika budowy wszelką wymaganą dokumentację powykonawczą, którą przekazuje Zamawiającemu,
3
s/ w okresie gwarancji i rękojmi branie udziału w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę tych wad,
t/ wykonywania innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego dotyczących nadzorowanych prac.
Miejsce i termin składania ofert: .Sposób doręczenia i przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
- osobiście w sekretariacie Zamawiającego,
5
- za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Zamawiającego,
- elektronicznie na e-mail j.bojarska@ckzamek.torun.pl
z zastrzeżeniem, że decyduje data wpływu do Zamawiającego.
Termin składania ofert - do dnia 13.12.2017 r. , do godziny 15.00.
Termin składania:2017-12-13
Wymagania:.Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
10.Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
10.1. wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zgodnie z zasadami reprezentacji (ewentualnie skan podpisanego formularza oferty),
10.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziałów w postępowaniu (ewentualnie skan podpisanego oświadczenia) stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, obejmujące m.in. wykaz wykonanych usług, ich przedmiotu, wartości, okresu wykonania oraz informacji o podmiotach, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu, wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia.
W celu dokonania oceny zgodnie z kryterium doświadczenie (40%) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć informacje dotyczące doświadczenia osoby wykonującej nadzór konserwatorski wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wykonanie zamówienia.
10.3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (ewentualnie skan podpisanego oświadczenia) stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Kontakt:osoba do kontaktu:
Julia Bojarska telefon, fax, e-mail:
56 653 97 22, fax 56 653 97 23, j.bojarska@ckzamek.torun.pl
Kod CPV:71247000-1, 71248000-8
Źródło: Internet i własne
Załączniki: