Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-24
Przedmiot ogłoszenia:Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
Organizator:Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
Adres: ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
Województwo / powiat: podlaskie, pow. siemiatycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (85) 65 66 500 fax. (85) 65 66 501, tel. 85 65 66 512, 85 65 66 570
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
,,Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim".
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa strzelnicy
w Powiecie Siemiatyckim" na części działki ew. nr 288/1, obręb Borysowszczyzna,
realizowanego w ramach konkursu ,,Strzelnica w powiecie 2023".
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, nadzór inwestorski pełnić będzie obowiązki
i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. ze zm.) w następujących specjalnościach:
a) konstrukcyjno - budowlanej;
b) sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Szczegółowe obowiązki nadzoru Inwestorskiego zostały określone w § 2 wzoru umowy,
stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Inwestycja objęta nadzorem inwestorskim obejmuje:
a. Budowę strzelnicy sportowo-cywilnej zawierającej dwie strefy strzelań:
? strzelnica cywilno-sportowa 100m, o stałej linii otwarcia ognia do strzelań na odległość
100 m z postaw strzeleckich ,,leżąc", ,,klęcząc" i ,,stojąc" do celów stałych i ukazywanych,
o 6 stanowiskach strzeleckich oraz wydzielonym rejonem pola tarczowego do strzelań z
pistoletów wojskowych na odległościach od 10 m do 50 m pod kulochwytem głównym;
2
? strzelnica cywilno-sportowa wyposażona w osie do strzelań myśliwskich, 2
stanowiskowej "zając" i "dzik" z możliwością strzelań na 50 m i 35 m;
? urządzeń i budowli zabezpieczających: projektowane zabezpieczenia boczne,
kulochwyt główny, zabezpieczenia-przesłony pionowe, zabezpieczenia stanowisk
strzeleckich w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń balistycznych przed
wyjściem pocisków poza strzelnicę,
? wiaty stanowiskowej (stanowisko dowodzenia).
b. Budowę zaplecza techniczno - gospodarczego strzelnicy obejmującego budowę:
? budynku kontenerowego biurowo - socjalnego;
? budynku kontenerowego magazynowego (magazyn tarcz);
? wiaty szkoleniowej z możliwością wyznaczenia stanowiska pierwszej pomocy wraz z
dojazdami i dziesięcioma miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz
dwoma miejscami postojowymi dla autobusów;
? wiaty stanowiskowej (stanowisko czyszczenia broni).
c. Budowę:
? studni głębinowej;
? szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do
10,0 m?;
? wiaty na odpady - na terenie strzelnicy znajdować się będzie wydzielone miejsce
zarówno na odpady komunalne jak i pojemniki, w które będą zbierane łuski;
? instalacji poza budynkiem: infrastruktury technicznej obejmującej urządzenia
z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej;
? doziemnych instalacji przyłącza energii elektrycznej;
? ogrodzenia terenu strzelnicy.
d. Wyposażenie strzelnicy.
4. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawierają:
1) Dokumentacje techniczne;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) Przedmiary robót
5. Dokumentacja opisująca szczegółowo zakres nadzorowanych robót jest dostępna
w ogłoszeniu pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
dacd2da4-8b44-11ed-94da-6ae0fe5e7159
Miejsce i termin składania ofert: X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
5
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Siemiatyczach przy Ul. Legionów
Piłsudskiego 3, Punkt Obsługi Klienta - parter. Dopuszcza się też formę elektroniczną
z zastrzeżeniem Rozdz. IX pkt 2, na adres e-mail zp@siemiatycze.pl w terminie:
- do dnia 01.02.2023 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert w dniu 01.02.2023 r. o godz. 12.20 w siedzibie Zamawiającego w Siemiatyczach przy Ul. Legionów Piłsudskiego 3 - pokój nr 212 II p.
Termin składania:2023-02-01
Miejsce i termin realizacji:VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia
zadania inwestycyjnego potwierdzonego protokołem końcowym odbioru oraz w okresie
gwarancji i rękojmi.
2. Planowany czas realizacji inwestycji: 8 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą.
Wymagania:Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których
wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł, stanowiącym załącznik do
Zarządzenia nr 77/2022 Starosty Siemiatyckiego z dnia 09 grudnia 2022 r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie.
2. Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia wykwalifikowaną kadrę,
3
niezbędną do nadzorowania robót stanowiących przedmiot zamówienia:
a) min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada doświadczenie
tj. w okresie ostatnich 3 lat od terminu składania ofert pełniła funkcję inspektora nadzoru
lub kierownika robót budowlanych w zakresie nadzorowania robót budowlanokonstrukcyjnych o wartości minimum 3 000 000,00 zł,
b) min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) min 1 osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
w budownictwie w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia
wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu
zamówienia.
4. Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedłoży wykaz osób skierowanych
do pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach z określeniem
uprawnień oraz doświadczenia w odniesieniu do inspektora w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, który musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat od terminu
składania ofert pełniła funkcję inspektora nadzoru lub kierownika robót budowlanych w
zakresie nadzorowania robót budowlano-konstrukcyjnych o wartości minimum 3 000 000,00
zł, z podaniem, zakresu przedmiotu zamówienia, terminu wykonania oraz nazwy
zamawiającego na rzecz którego wykonywał usługę z załączeniem dowodów
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi
przepisami (np. referencje) - wykaz stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
V. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835).
2.Stosowne oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Wykonawca
składa w zał. nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.
3. Wykonawca razem z ofertą złoży:
- wykaz osób skierowanych do pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego w poszczególnych
branżach z określeniem uprawnień oraz doświadczenia w odniesieniu do inspektora
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o wartości minimum 3 000 000,00 zł - wzór
4
stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- kserokopie uprawnień osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia o których
mowa w rozdz. IV ust. 2 pkt a-c) ;
- dowód potwierdzający prawidłowość wykonanej usługi zgodnie z obowiązującymi
przepisami (np. referencje), o którym mowa w rozdz. IV ust. 4.
3. Okres gwarancji - zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy na roboty budowlane nie
krótszy niż 36 miesięcy.
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek
przekazywać wyłącznie w formie pisemnej. Korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem, należy kierować na adres:
1) Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3,
17-300 Siemiatycze,
lub
2) drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@siemiatycze.pl z dopiskiem ,,Usługa
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim" lub nr sprawy
OG.272.2.2.2023
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami, wg wzoru Formularza ofertowego, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną dla ważności, oferty
jak i załączniki należy złożyć w formie skanów, gdzie będą widoczne podpisy złożone przez
upoważnione osoby lub opatrzone podpisem elektronicznym.
3. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w Rozdz. V ust.3.
2. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału, zostaną przez
Zamawiającego zwrócone.
4. W przypadku korespondencyjnego składania ofert Wykonawca powinien zamieścić ofertę
w kopercie, która powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:
POWIAT SIEMIATYCKI
ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze

Oferta - ,,Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim".
Nie otwierać przed 01.02.2023 r. godz. 12.20.
5. Koperta powinna dodatkowo zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu ofertowym, zgodnie z wzorem zał. nr 1 do
zapytania ofertowego.
2. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT.
3. Cenę należy kalkulować w oparciu o wszystkie wymogi i czynności niezbędne do wykonania
wszystkich prac dla osiągnięcia celu końcowego.
4. Cena ofertowa musi być podana w kwocie brutto cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku)
oraz słownie i nie może ulec zmianie (na wyższą) przez cały okres trwania umowy.
5.Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego jest wynagrodzeniem ryczałtowym
i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych,
które są przedmiotem pełnienia nadzoru o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego
wykonania umowy w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do
realizacji zamówienia oraz wszelkie koszty związane z udziałem w przeglądach
gwarancyjnych robót.
7. Wynagrodzenie obejmuje spełnienie wszystkich świadczeń i obowiązków określonych
6
w umowie i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on posługuje
w celu należytego wykonania przedmiotu umowy i nie podlega zmianie.
8. Wykonawca określa łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich,
z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku, która obejmować będzie wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
XII. KRYTERIUM WYBORU OFERT I ZNACZENIE
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium cena (100%).
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
Cn
C = ---------- x 100 pkt x 100 %
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
3. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto
wskazaną w ofercie Wykonawcy.
4. W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która będzie zawierała najniższą
cenę oraz spełni wszystkie wymagania wynikające z zapytania ofertowego i opisu przedmiotu
zamówienia.
5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
zgodnie z ceną przedstawioną w ofercie.
6. Należność uregulowana będzie na podstawie wystawionej faktury VAT, przelewem
bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po odbiorze wykonanych
prac i wystawieniu faktury
7. Rozliczenie świadczeń z umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury
końcowej.
8. Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
faktury.
XIII. INFORMACJE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający podpisze umowę w oparciu o ogólne warunki przedmiotu zamówienia.
2. Z wybranym w prowadzonym postępowaniu Wykonawcą, zostanie podpisana umowa
wg wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Do zawieranej umowy zostaną wprowadzone istotne dla Zamawiającego postanowienia
wynikające z zapytania ofertowego oraz przedstawionej przez Wykonawcę oferty.
7
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Uwagi:XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Siemiatyckiego
17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3, powiat@siemiatycze.pl
tel.: +48856566500, faks: +48856566501
? Inspekt inspektor ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach - adres
e-mail andrzej.szepietowski@siemiatycze.pl tel.: +48856560266
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania procedur udzielania zamówień
publicznych;
? dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania oraz
po zakończeniu jego zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
? przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Wykonawców, których dane
dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się Wykonawcy;
? przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP,
REGON, , numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę
składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Starostwa w celu udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
? dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych
lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Powiatu
Siemiatyckiego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane
w imieniu administratora danych osobowych;
? przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania;
8
? na podstawie art. 18 RODO prawo ograniczenia ich przetwarzania z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? wniesienia sprzeciwu,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
? Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
Jednocześnie Starostwo Powiatowe przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.
Kontakt:VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Paulina Jaroszuk - tel. 85 65 66 512, e-mail: zp@siemiatycze.pl
2. Mariusz Radziszewski - tel. 85 65 66 570 - w zakresie merytorycznym
Numer dokumentu:OG.272.2.2.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: