Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18982610 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-16
Przedmiot ogłoszenia:Usługa ochroniarska wymieniona w wykazie usług społecznych i innych szczególnych usług
Organizator:Sąd Okręgowy w Lublinie
Adres: Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: (81) 460 12 41
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=6426443
Opis:2. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochroniarska wymieniona w wykazie uslug społecznych i innych szczególnych uslug, stanowiącym załacznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE.
§ 3.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) usługi ochrony osób i mienia:
a) realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia:
o stałej,
o stałym dozorze sygnałów alarmowych,
o interwencji grupy szybkiego reagowania,
o zdalnym dozorze systemów alarmowych
o asyście kluczy,
b) usługę zabezpieczenia technicznego, polegającą na konserwacji urządzeń: prześwietlarki bagażu i bramowego wykrywacza metali.
2) usługę obsługi szatni znajdującej się w budynkach Zamawiającego - dotycz wyłącznie Zadania 1,

realizowane dla:
a. zadanie nr 1: Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 i 47 oraz plac Czechowicza 1;
b. zadanie nr 2: Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15 i ul. Kościuszki 21,
c. zadanie nr 3: Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim przy ul. Stary Rynek 46 i ul. Nowy Rynek 2
d. zadanie nr 4: Sądu Rejonowego we Włodawie przy ul. Sejmowa 7, ul. Rynek 10A
i ul. Kościelna 7
e. zadanie nr 5: Sądu Rejonowego w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 57, ul. Mickiewicza 3-5
f. zadanie nr 6: Sądu Rejonowego w Kraśniku przy ul. ul. Lubelskiej 81 i Al. Tysiąclecia 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) w zakresie zadania nr 1 - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 1.1 do ogłoszenia,
2) w zakresie zadania nr 2 - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 1.2 do ogłoszenia,
3) w zakresie zadania nr 3 - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 1.3 do ogłoszenia,
4) w zakresie zadania nr 4 - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 1.4 do ogłoszenia,
5) w zakresie zadania nr 5 - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 1.5 do ogłoszenia,
6) w zakresie zadania nr 6 - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 1.6 do ogłoszenia.
UWAGA: Jeżeli czynności wykonywane w ramach realizacji zamówienia będą miały charakter czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), wówczas Zamawiający wymaga, aby czynności te wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
Za czynności, o których mowa w art. 22 § 1 k.p. Zamawiający uważa w szczególności czynności osób w trakcie realizacji:
- bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia,
- obsługi szatni.
W konsekwencji Zamawiający wymaga, aby te osoby realizujące ww. czynności były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w czasie świadczenia przez nie usług na rzecz Zamawiającego.
W celu kontroli realizacji powyższego obowiązku Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia, że osoby realizujące zadanie są zatrudnione na podstawie umów o pracę lub do wglądu kopii umów o pracę, które to powinny zostać częściowo zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (należy zanonimizować dane dotyczące w szczególności daty i miejsca urodzenia, adresów, numeru PESEL, wysokości wynagrodzenia pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy, w tym okres na jaki zawarto umowę/y, wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania, wraz z oświadczeniem pracodawcy, iż przedstawione do wglądu kopie umowy są aktualne oraz informacji o odprowadzaniu dla zatrudnionych pracowników składek ZUS. W przypadku jakichkolwiek zmian składu osobowego osób pozostających w stosunku pracy i realizujących czynności objęte zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego oraz dostarczyć Zamawiającemu aktualny wykaz osób świadczących usługi, oraz złożyć oświadczenia dot. osób nowozatrudnionych zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1 (dot. Zadania nr 1); Załącznik nr 5.2 (dot. Zadań nr 2); i Załącznik nr 5.3 (dot. Zadania nr 3 do 6) do ogłoszenia nie później jednak niż 1 dzień przed przystąpieniem danej osoby / tych osób do pracy - do świadczenia usług objętych Umową.
Ww. obowiązek jest niezależny od obowiązku Wykonawcy do składania wykazu wraz z ofertą, o którym mowa w dalszej części ogłoszenia.
W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę powyższych wymagań Zamawiający jest uprawniony do zastosowania sankcji wskazanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5.1 (dot. Zadania nr 1); Załącznik nr 5.2 (dot. Zadań nr 2); Załącznik nr 5.3 (dot. Zadania nr 3 do 6) do ogłoszenia.
Specyfikacja:7. Zamawiający udostępnia ogłoszenie wraz z załącznikami za pośrednictwem Systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl. co najmniej do upływu terminu składania ofert.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=6426443

§ 11.
Miejsce ORAZ termin składania I OTWARCIA ofert
1. Termin składania ofert upływa dnia 01.04.2020 r. o godzinie 11:00.
2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich do Sądu Okręgowego w Lublinie nie później niż do dnia 01.04.2020 r. do godziny 11:00 włącznie.
3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający, do wiadomości zebranych odczytane zostaną co najmniej następujące informacje:
a) nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
b) informacje dotyczące ceny.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej informacje dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c. ceny.
9. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętego w ogłoszeniu kryterium oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
Otwarcie ofert:5. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, tzw. mała sala konferencyjna - pok. 27 dnia 01.04.2020 r. o godzinie 11:15.
Termin składania:2020-04-01
Miejsce i termin realizacji:4.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Każda z Umów (dla każdego zadania) obowiązywać będzie do 31 maja 2021 r.
2. Termin rozpoczęcia świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy - 1 czerwca 2020 r.
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:11. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania były kierowane zgodnie z postanowieniami § 6.
5. Zamawiający dokonał podziału zamówienia i w związku z tym dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane zadania od nr 1 do nr 6. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań (ofert częściowych). Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie podlegało odrębnej procedurze związanej
§ 5.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
1. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki określone poniżej oraz względem którego, nie zaistniały okoliczności wskazane w ust. 2:
1) który ma uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej objętej przedmiotem zamówienia - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem ważnej koncesji na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia
w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142). Z uwagi na to, że Zamawiający nie znajduje się w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję na ochronę osób i mienia w zakresie zabezpieczenia technicznego;
2) który wykaże [W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie niniejszego warunku, warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie, również w przypadku gdy jest członkiem Konsorcjum,
a o zamówienie ubiega się samodzielnie niniejszy warunek musi spełniać samodzielnie]:
o ZADANIE NR 1 - że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem
i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć usługę ochrony osób i mienia o wartości brutto co najmniej 750 000.00 zł* (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem składania ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa ochrony osób i mienia została zrealizowana do dnia składania ofert na wartość brutto co najmniej 750 000.00 zł.
o ZADANIE NR 2 - że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem
i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć usługę ochrony osób i mienia o wartości brutto co najmniej 120 000.00 zł* (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł 00/100) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem składania ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa ochrony osób i mienia została zrealizowana do dnia składania ofert na wartość brutto co najmniej 120 000.00 zł.
o ZADANIE NR 3 - że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem
i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć usługę ochrony osób i mienia o wartości brutto co najmniej 65 000.00 zł* (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem składania ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa ochrony osób i mienia została zrealizowana do dnia składania ofert na wartość brutto co najmniej 65 000.00 zł.
o ZADANIE NR 4 - że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem
i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć usługę ochrony osób i mienia o wartości brutto co najmniej 60 000.00 zł* (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem składania ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa ochrony osób i mienia została zrealizowana do dnia składania ofert na wartość brutto co najmniej 70 000.00 zł.
o ZADANIE NR 5 - że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem
i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć usługę ochrony osób i mienia o wartości brutto co najmniej 60 000.00 zł* (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem składania ofert,
a także trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa ochrony osób i mienia została zrealizowana do dnia składania ofert na wartość brutto co najmniej 60 000.00 zł.
o ZADANIE NR 6 - że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem
i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć usługę ochrony osób i mienia o wartości brutto co najmniej 70 000.00 zł* (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem składania ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa ochrony osób i mienia została zrealizowana do dnia składania ofert na wartość brutto co najmniej 100 000.00 zł.

UWAGA:
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wartość usług musi odpowiadać wartości zadań, na które składane są oferty. Wykonawca może przy tym wykazać realizację usług np. dla zadania nr 1 i zadania nr 2 wykazując te same usługi np.:
Wykaz i dowód realizacji dwóch usług dla zadania nr 1 min. 750.000.00 zł każda i tym samym dla zadania nr 2 min 120.000.00 zł. zawierający wykaz i dowody tylko dwóch odrębnych usług na min. 750.000.00 zł.
*Wartość w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia.
3) względem, którego Zamawiający nie naliczył kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie ochrony osób lub mienia w okresie 3 lat przed dniem składania ofert, chyba, że kara umowna została uregulowana (zapłacona na rzecz Zamawiającego albo potrącona przez Zamawiającego a okoliczność naliczenia i potrącenia jest uznana przez Wykonawcę za okoliczność niesporną).

2. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona [W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poniższe okoliczności, nie mogą zaistnieć względem żadnego z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia]:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1950 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1950 ze zm.),
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769);
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1);
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
8) który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 628);
10) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
11) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
12) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
13) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
14) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 13);
15) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

§ 6.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
UWAGA! KAŻDY WYKONAWCA MA DO WYBORU JEDEN Z TRYBÓW:
A.TRYB PODSTAWOWY KOMUNIKACJI
ALBO
B.TRYB TRADYCYJNY KOMUNIKACJI
A.TRYB PODSTAWOWY KOMUNIKACJI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.
2. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanych w Systemie kont użytkowników odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania, dokumentów, oświadczeń, pytań, wniosków w ramach postępowania.
5. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".
6. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez użytkowników Wykonawcy konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkownika Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentykacji
i podpisu elektronicznego.
7. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt,
z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
o w zakresie podstawowych funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer 11, Chrome ver. 45 i późniejsze, Firefox ver. 54 i późniejsze lub Opera w ver. 37 i późniejsze,
b) system operacyjny Windows 7 i późniejsze
o w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.

Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
9. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
10. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
11. W sytuacji awarii lub błędów lub niedostępności Systemu uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@lublin.so.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
12. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik poddający dane kompresji (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB:.xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx
13. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
14. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: D.ZP-2820-13/20.
15. W przypadku wyboru trybu sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

B. TRYB TRADYCYJNY KOMUNIKACJI

1. Zamawiający dopuszcza również, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywali pisemnie lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres zamowienia@lublin.so.gov.pl.,
z zastrzeżeniem, że w przypadku nie korzystania przez Wykonawcę z Systemu forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych czynności:
a. złożenie Oferty;
b. zmiana Oferty;
c. powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty.
Dla ww. czynności Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ich w postaci elektronicznej (przy wykorzystaniu poczty elektronicznej), podpisanej własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiający niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji, przekazanego przez Wykonawcę drogą elektroniczną (przy użyciu poczty elektronicznej), na żądanie Wykonawcy.
2. Skutek doręczenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań i innych informacji kierowanych do Wykonawcy przez Zamawiającego:
poczta elektroniczna - fakt wprowadzenia wiadomości do serwera Wykonawcy jest równoznaczny z doręczeniem wiadomości, bez konieczności otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości.
UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany od chwili złożenia oferty do dnia podpisania umowy do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o awarii serwera oraz wskaże drogę komunikacji na czas awarii, jak również udowodni okoliczności, na które powołuje się.
3. Sposób sporządzenia dokumentów, oświadczeń lub kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Zamawiający dopuszcza złożenie przez jednego Wykonawcę ofert na każde z sześciu zadań.

C. INFORMACJE DOTYCZACE KAŻDEGO Z TRYBÓW KOMUNIKACJI

1. Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia. Zapytanie należy przekazać do Zamawiającego z wyraźnym zaznaczeniem "Zapytanie" do postępowania na ,,Usługi ochrony i usługi towarzyszące dla Sądu Okręgowego w Lublinie i sądów funkcjonalnych" D.ZP-2820-13/20. Za nieprawidłowo oznaczone zapytanie Zamawiający nie odpowiada.
2. Wyjaśnienie zostanie udzielone przez Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w lit. C ust. 2 , lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w lit. C ust. 2 i ust. 3.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez podania źródła zapytania) Zamawiający zamieści na stronie internetowej w miejscu udostępnienia Ogłoszenia.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie, przed terminem składania ofert może zmienić treść OGŁOSZENIA.
7. O każdej zmianie OGŁOSZENIA Zamawiający zamieści informacje na stronie internetowej w miejscu udostępnienia OGŁOSZENIA.
8. W przypadku, gdy w związku ze zmianą treści OGŁOSZENIA będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
W takiej sytuacji wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy
i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi, z zastrzeżeniem. lit C ust. 4.
9. Zamawiający informację o przedłużeniu terminu składania ofert Wykonawcom zamieści na stronie internetowej w miejscu udostępnienia OGŁOSZENIA.
10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Dariusz Bogacz, adres poczty elektronicznej: dariusz.bogacz@lublin.so.gov.pl.

§ 7.
ETAPY POSTĘPOWANIA.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRYCH ŻĄDA ZAMAWIĄJACY NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH OCENY OFERT.

1. ETAP I - SKŁADANIE OFERT

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ SPOSÓB (W TYM MIEJSCE) JEJ ZŁOŻENIA
A. W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ WYKONAWCĘ TRYBU KOMUNIKACJI,
O KTÓRYM MOWA W § 6 LIT. A (TZW. TRYB PODSTAWOWY KOMUNIKACJI):

1. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty do Systemu.
3. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie profil Wykonawcy tworząc jednocześnie pierwsze konto użytkownika Wykonawcy. Ten użytkownik Wykonawcy pełni rolę administratora kont użytkowników tego Wykonawcy. Celem założenia konta i złożenia oferty Wykonawca rejestruje się w Systemie klikając przycisk ,,Załóż konto". Instrukcja tworzenia profilu Wykonawcy, kont Użytkowników Wykonawcy oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning.
4. Po wejściu zalogowanego Wykonawcy w konkretne postępowanie, może zostać dokonane złożenie oferty po wejściu w zakładkę ,,Oferty". Następnie w zakładce ,,Załączniki" należy załączyć wymagane załączniki odpowiednio podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji odpowiednio Wykonawcy, podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. System weryfikuje załączane pliki pod względem antywirusowym i w razie wykrycia złośliwego oprogramowania uniemożliwi wprowadzenie do Systemu takiego pliku jednocześnie informując o tym Wykonawcę.
5. Zakończenie składania oferty następuje poprzez wypełnienie danych w zakładce ,,Szczegóły oferty" i kliknięcie przycisku ,,Podpisz". Wykonawca otrzymuje raport/podsumowanie wprowadzonych danych, który może zapisać lub wydrukować (zalecane), a następnie wysyła ofertę zatwierdzając czynność złożeniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego (jednego) przez uprawnioną osobę. Po zakończeniu czynności wysłania oferty, zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość pobrania potwierdzenia wysłania oferty zawierającej numer oferty (przyznawany losowo). Potwierdzenie nie zawiera danych wrażliwych, które Wykonawca wprowadza w zakładce ,,Szczegóły oferty". Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych informuje, że System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu dokonania czynności złożenia oferty - podpisania oferty.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
Ważne!: W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument
z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
1) dokumenty w formacie ,,pdf" należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.
6. Dokumenty składane wraz z ofertą:
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią w elektronicznym, ustandaryzowanym formularzu oferty wypełnianym przez Wykonawcę w Systemie podczas składania oferty, a treścią Formularza ofertowego sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA i załączonego do oferty, za obowiązującą przyjmuje się treść Formularza ofertowego sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA podpisanego prawidłowo, zgodnie z reprezentacją. Ponadto do oferty należy załączyć załączniki, o których mowa w niniejszym paragrafie lit. C ust. 1 lit. b- f.
7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagane zapisami OGŁOSZENIA składane są
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii (zdjęcie lub skan wersji papierowej) dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
9. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszczalne jest złożenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym (stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Wyrok KIO z dnia 8 października 2019 r. Sygn. akt: KIO 1864/19).
10. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010)
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty te informacje. Wybór w Systemie odpowiedniego atrybutu pliku stanowiącego załącznik do oferty pozwala na oznaczenie jawności lub niejawności dokumentu.
W przypadku utajnienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć przesłanki objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa określając status ,,Dokument z przesłankami do poufności".
W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści
o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich oznaczyć odpowiednim atrybutem. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia.
W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. Zaleca się, założenie profilu Wykonawcy i rozpoczęcie procesu składania oferty
w Systemie z odpowiednim wyprzedzeniem.
13. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Przed terminem składania ofert Wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany oferty (poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty - z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca loguje się do Systemu, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki ,,Oferta", wycofuje ją przy pomocy przycisku ,,Wycofaj ofertę".
Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Zamawiający dopuszcza złożenie przez jednego Wykonawcę ofert na każde z sześciu zadań.
15. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce ,,Wykonawcy" doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno zostać przekazane wraz z ofertą wspólną Wykonawców.

B. W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ WYKONAWCĘ TRYBU KOMUNIKACJI,
O KTÓRYM MOWA W § 6 LIT. B (TZW. TRYB TRADYCYJNY KOMUNIKACJI):

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej), opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Oferta i załączniki do oferty, o których mowa w niniejszym paragrafie lit. C ust. 1 lit. b - f. muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę/y upoważnioną/e do składania takich oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. Nazwisko może zostać napisane w formie skróconej i nie koniecznie musi być czytelne, lecz musi być napisane w sposób charakterystyczny dla osoby podpisanej, a kształt i wykonanie własnoręcznego podpisu powinny stwarzać w stosunku do niej pewność, że chciała ona podpisać się pełnym swoim nazwiskiem oraz uczyniła to w formie, jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa (pewności takiej nie stwarzają znaki graficzne z reguły obejmujące tylko pierwszą literę imienia i nazwiska zwane inicjałami, które przybierają z reguły charakter parafy, stanowiącej sposób sygnowania dokumentu przygotowanego do złożenia podpisu) - postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 28 lutego 2019 r. Sygn. akt III Cz 1739/18.
Uwagi dodatkowe:
a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem) oraz wskazywać, iż czynność jest dokonywana
w celu poświadczenia za zgodność z oryginałem poprzez umieszczenie ww. wskazania na dokumencie mechanicznie lub odręcznie;
b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y inną/e niż uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie do dokonywania tych czynności (tj. do podpisania oferty lub/i składania oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione
w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza;
c) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli pełnomocnictw lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
4. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz
z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego z dopiskiem:
"OFERTA NA USŁUGI OCHRONY I USŁUGI TOWARZYSZĄCE. ZADANIE NR ...." D.ZP-2820-13/20. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 01.04.2020 R. GODZINA 11:15"
lub w inny sposób wyraźnie odróżniający ją spośród innej korespondencji.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia na wniosek Wykonawcy (złożony zgodnie z formą porozumiewania się określoną w § 6 OGŁOSZENIA), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca może zmienić ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany do złożonej oferty muszą zostać złożone w opakowaniu dodatkowo oznaczonym słowem ,,ZMIANA".
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem ,,WYCOFANIE". Do wniosku o wycofanie oferty musi być dołączony dokument uprawniający oferenta do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy. Zamawiający dokona otwarcia oferty i ujawni informacje, zgodnie z § 11 ust. 7 OGŁOSZENIA w przypadku wystąpienia wątpliwości podczas otwarcia ofert, co do prawidłowego złożenia wniosku o wycofanie.
10. Oferty należy składać w Biurze Podawczym - parter (Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 43) albo przesłać na adres wskazany przez Zamawiającego w § 1 ust. 3 OGŁOSZENIA.
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Zamawiający dopuszcza złożenie przez jednego Wykonawcę ofert na każde z sześciu zadań.

C. INFORMACJE WSPÓLNE NIEZALEŻNIE OD WYBORU PRZEZ WYKONAWCĘ TRYBU KOMUNIKACJI, O KTÓRYM MOWA W § 6 LIT. A LUB B

1. Zamawiający żąda, aby każdy Wykonawca złożył, przed terminem wskazanym jako termin składania ofert, następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Formularz Ofertowy (oświadczenie należy złożyć w formie oryginału) [w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 2 do Ogłoszenia],
b) Formularz Cenowy (oświadczenie należy złożyć w formie oryginału) [w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 3 do Ogłoszenia],
c) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo,
o którym mowa w lit. A ust.9 albo lit. B ust. 2 lit. b)
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia),
f) dokumenty dotyczące wadium zgodnie z postanowieniami § 9.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca może sporządzić ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że co do treści będą one tożsame jak formularze opracowane przez Zamawiającego.
3. Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
b) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem;
c) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę"; w miejscu ,,nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum/członków konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum;
d) Wykonawcy składający ofertę wspólną przed podpisaniem umowy powinni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą, co najmniej:
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
5. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym
w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.

UZUPEŁNIENIU NA TYM ETAPIE PODLEGAJĄ:
dokumenty/oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt c), d) e). W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę ww. dokumentu/oświadczenia w terminie albo złożenia go niezgodnie z treścią ogłoszenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawcę do uzupełnienia zakreślając termin nie dłuższy niż 2 dni robocze pod rygorem odrzucenia oferty. Wezwania Zamawiajacy dokonuje jednorazowo.

2. ETAP II - WERYFIKACJA CZY ZŁOŻENIE OFERTY NIE ZAKŁÓCA KONKURENCJI

Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) - w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 4 do ogłoszenia.

UZUPEŁNIENIU NA TYM ETAPIE PODLEGA:
oświadczenie, o których mowa powyżej. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczenia w terminie albo złożenia go niezgodnie z treścią ogłoszenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawcę do uzupełnienia zakreślając termin nie dłuższy niz 2 dni robocze pod rygorem odrzucenia oferty. Wezwania Zamawiajacy dokonuje jednorazowo.

3. ETAP III - POPRAWIENIE OMYŁEK. WERYFIKACJA RAŻĄCO NISKIEJ CENY

1) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2) Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności:
a) wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetycznych na liczbach
z uwzględnieniem ich konsekwencji,
b) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie - przyjmując, za poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych działań arytmetycznych.
3) W przypadku omyłek rachunkowych (tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego) podlegających poprawieniu, oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż ceny jednostkowe netto zaoferowane przez Wykonawcę w złożonym Formularzu Cenowym zostały podane prawidłowo. Zamawiający dokonując poprawienia omyłek przyjmie, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto i poprawi pozostałe wartości liczbowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny oferty.
4) W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w Formularzu Ofertowym, a ceną wynikającą z Formularza Cenowego, Zamawiający przyjmuje taką omyłkę, za omyłkę,
o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit c), a w konsekwencji za cenę oferty Zamawiający przyjmie cenę wynikającą z Formularza Cenowego (ewentualnie uprzednio poprawioną stosownie do postanowień pkt 2) i 3).
5) Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 5), chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 5).
7) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
8) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. ETAP IV - USTALENIE RANKINGU OFERT

Oferty, które nie zostały odrzucone przez Zamawiającego w poprzednich Etapach, Zamawiający pozycjonuje, przy czym w rankingu ofert oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i innych kryteriów zostaje pozycjonowana na pozycji pierwszej jako oferta najkorzystniejsza.

5. ETAP V - WERYFIKACJA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓRY ZŁOŻYŁ NAJKORZYSTNEJSZĄ OFERTĘ

Zamawiający po ustaleniu rankingu ofert, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni robocze terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń
i dokumentów:
1) kopi ważnej koncesji na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób
i mienia w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2142),
2) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciąglych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz
z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia).
3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 5 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz 9), pkt 13) oraz pkt 14);
4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w zakresie określonym w § 5 ust. 2 pkt 3);
5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu- w zakresie określonym w § 5 ust. 2 pkt 3);
6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia) - w zakresie określonym w § 5 ust. 2 pkt 3);
7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia) - w zakresie określonym w § 5 ust. 2 pkt 10);
8) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia) - w zakresie określonym w § 5 ust. 2 pkt 3);
9) oświadczenia Wykonawcy będacego osobą fizyczną albo oświadczenia urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta o braku wobec niego prawomocnego wyroku skazującego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia) - w zakresie określonym w § 5 ust. 2 pkt 13) i pkt 14);
10) oświadczenia Wykonawcy, że nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia) - w zakresie określonym w § 5 ust. 2 pkt 15);
11) oświadczenia Wykonawcy, że nie zachodzą wzgledem niego inne okolicznosci wskazane
w § 5 ust. 2, których możliwość ustalenia nie wynika z dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 1)-10), a które mogłyby skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z Ogłoszeniem (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia) -
w zakresie określonym w § 5 ust. 2 pkt 4) - 8) oraz pkt 12);
12) oświadczenia Wykonawcy, że względem Wykonawcy Zamawiający (rozumiany jako jednostka sektora finansów publicznych) nie naliczył kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie ochrony osób lub mienia w okresie 3 lat przed dniem składania ofert, a w przypadku naliczenia kara umowna została uregulowana (zapłacona na rzecz Zamawiającego albo potrącona przez Zamawiającego a okoliczność naliczenia i potrącenia jest uznana przez Wykonawcę za okoliczność niesporną) (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia) - w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 3);
13) pisemnej informacji o podwykonawcach i zakresie usług, które zamierza im powierzyć
w toku wykonania zamówienia wraz z pisemnym oświadczeniem tych podwykonawców, iż wyrażają zgodę na realizację danego zakresu usługi wskazanego w oświadczeniu Wykonawcy, jako podwykonawca (składanym w oryginale).

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w § 7 (5.ETAP V) Ogłoszenia w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone
w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1), 3), 4), 5), mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę, której te dokumenty dotyczą.
UWAGA, OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 5 UST. 2 PKT 8) ORAZ PKT 11) ZAMAWIAJACY WERYFIKUJE TAKŻE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ - ETAP II (§ 7 UST.2).

UZUPEŁNIENIU NA TYM ETAPIE PODLEGAJĄ:
dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt 1) - 12). W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę dokumentu/oświadczenia w terminie albo złożenia go niezgodnie z treścią ogłoszenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawcę do uzupełnienia zakreślając termin nie dłuższy niż 2 dni robocze pod rygorem odrzucenia oferty. Wezwania Zamawiajacy dokonuje jednorazowo.

6. ETAP VI [FAKULTATYWNY] - WERYFIKACJA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓRY ZŁOŻYŁ OFERTĘ POZYCJONOWANĄ
W RANKINGU JAKO KOLEJNA

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie rankingu:
1) oferta została odrzucona;
2) uchyla sie od zawarcia Umowy,
3) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
4) nie wnosi wymaganego zabezpieczenia,
5) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
Zamawiający może dokonać czynności wskazanych (tj. Etapu V) względem Wykonawcy, który zlożył ofertę pozycjonowaną w rankingu jako kolejna.
§ 9.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 - 21 230,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści 00/100 zł).
Zadanie 2 - 3 870,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt 00/100)
Zadanie 3 - 2 170,00 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt 00/100 zł)
Zadanie 4 - 2 080,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt 00/100 zł)
Zadanie 5 - 2 150,00 zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt 00/100 zł)
Zadanie 6 - 2 410,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziesięć 00/100 zł)
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla zadania, w którym Wykonawca przystępuje do postępowania.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 01.04.2020 r. do godziny 11:00.
4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 310).
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem
i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wszystkich Współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu Współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą,
5) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do ,,zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach, gdy:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwania, o którym mowa w § 7 ust. 1, ust. 2 i § 7 ust. 5 Ogłoszenia, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i/lub brak podstaw do wykluczenia, a także, pełnomocnictw;
b) lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 1) - 4) Ogłoszenia, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
c) Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Postanowienia ust. 5 stosuje się również do poręczeń, określonych w ust. 4 lit. b) i e).
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 96 1130 1017 0021 1002 6390 0004.
8. Na poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł: ,,Wadium do postępowania na ochronę nr D.ZP-2820-13/20 Zadanie......."
9. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (tj. przed datą i godziną wyznaczoną do składania ofert). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
10. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zaleca się, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu został załączony do oferty.
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie lub wniesie wadium
w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy.
15. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14.
16. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 7 ust. 1, 2 i 5 Ogłoszenia, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i/lub brak podstaw do wykluczenia, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 1) - 4) Ogłoszenia, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
17. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
18. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie ust. 16, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 17, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
19. W przypadku wyboru przez Wykonawcę trybu komunikacji, o którym mowa w § 6 lit. A (tzw. tryb podstawowy komunikacji) wadium wnoszone w formach, o których mowa
w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy należy przekazać w postaci dokumentu elektronicznego,
w oryginale, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji, o której mowa w § 6 lit. A ust. 11 Wykonawca przekaże dokument wadium za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@lublin.so.gov.pl do upływu terminu składania ofert.
20. W przypadku wyboru przez Wykonawcę trybu komunikacji, o którym mowa w § 6 lit. B (tzw. tryb tradycyjny komunikacji) wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, należy do oferty załączyć - umieszczając w oddzielnej koszulce czy kopercie dokument gwarancji lub poręczenia (NIE ZSZYWAĆ Z OFERTĄ) albo złożyć dokument gwarancyjny
w kasie Sądu (ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin) do dnia 01.04.2020 r. do godziny 11:00. Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczeń w formie oryginału. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy pozostawienie oryginału w posiadaniu Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu dochodzenie roszczeń przysługujących z gwarancji/poręczenia oraz jeżeli stwarza to zagrożenie wygaśnięcia/odwołania/bezskuteczności ustanowionego w ten sposób zabezpieczenia interesu Zamawiającego. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
§ 10.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody lub brak zgody Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą powoduje odrzucenie oferty danego Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie.
Uwagi:10.Miejsce publikacji ogłoszenia:
a) Strona internetowa Zamawiającego,
b) Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
§ 2.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowrtości kwoty 750 000 euro, o ktorej mowa w art. 138o ww. ustawy.
§ 8.
ODRZUCENIE OFERTY. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiajacy odrzuca ofertę Wykonawcy:
1) jeżeli jest niezgodna z Ogłoszeniem;
2) jej treść nie odpowiada szczegółowemu opisowi przedmiotu zamówienia,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) w przypadku, gdy zawiera rażąco niska cenę;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, nie stanowiace omyłek, o których mowa w § 7 ust.3 pkt 1);
6) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 1;
7) w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 2;
8) w przypadku nieuzupełnienia lub uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń niezgodnie z treścią ogłoszenia na wezwanie Zamawiajacego do uzupełnienia [dotyczy każdego z etapów postepowania],
9) w przypadku, o którym mowa w § 10 ust.3.
2. Zamawiajacy nie odrzuci oferty z powodu okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1)-2), 4)-8), 11)-15) ogłoszenia, jeżeli Wykonawca może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu Przepis art. 24 ust. 9-10 ustawy stosuje się odpowiednio.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 8, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4) Zamawiający nie podjął decyzji o zastosowaniu Etapu VI, o którym mowa w § 7 ust. 6;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

§ 12.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Do obliczenia ceny ofertowej brutto stanowiącej podstawę wyboru oferty niezbędne jest wypełnienie Formularza Cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ten formularz oraz dokonać obliczeń matematycznych zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi.
2. Zsumowaną wartość brutto (cena brutto oferty) oraz zsumowaną wartość netto (cena netto oferty) należy odpowiednio wpisać w Formularzu Ofertowym dla danego zadania (załącznik nr 2 do ogłoszenia). Wyliczona przez Wykonawcę, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego cena oferty brutto brana będzie pod uwagę do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Cena ta będzie także maksymalną wartością Umowy na dane zadanie.
3. Wyliczona przez Wykonawcę cena oferty musi obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu, zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. W cenie ofertowej powinny być ujęte wszystkie koszty konieczne do należytego wykonania usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w ogłoszeniu, a w szczególności w ogólnym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 oraz odpowiednio załączniki: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6 do ogłoszenia i dołączonym do ogłoszenia wzorze Umowy stanowiącym odpowiednio załącznik nr 5.1, 5.2 i 5.3 do ogłoszenia.
Z uwagi na okoliczność, iż umowa zawierana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, Wykonawca w szczególności obowiązana jest do skalkulowania
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

4. Poszczególne ceny, a także ostateczna cena oferty winny być wyrażone w polskich złotych, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
UWAGA:
Ceny należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza - zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 ze zm.).
5. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

§ 13.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena - waga 80 %
b) wiek pracowników ochrony - waga 20%

2. Ocena w kryterium ,,cena" dokonana zostanie w następujący sposób:
- ocenie zostanie poddana cena ofertowa, czyli cena brutto za realizację całego zamówienia wynikająca ze złożonego Formularza Cenowego,
- liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
Cn
C=------------------- x 80% x 100
Co
gdzie:
C- oznacza liczbę uzyskanych punktów w kryterium cena,
Cn - oznacza najniższą cenę ofertową (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co- oznacza cenę oferty ocenianej (brutto).
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalne 80 pkt.
3. Ocena w kryterium ,,wiek pracowników ochrony" dotyczy pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę i skierowanych do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia
w zakresie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w zakresie ,,Pracownik ochrony" i dokonana zostanie z zastosowaniem następujących zasad:
1) Jeśli zatrudnione osoby w wieku od 25 do 50 lat stanowić będą 100 % całego wymaganego ilościowo zatrudnienia w zakresie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w zakresie ,,Pracownik ochrony" w danym zadaniu - Wykonawca otrzyma 20 pkt,
2) Jeśli zatrudnione osoby w wieku od 25 do 50 lat stanowić będą 75 % i ponad całego wymaganego ilościowo zatrudnienia w zakresie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w zakresie ,,Pracownik ochrony" w danym zadaniu - Wykonawca otrzyma 15 pkt,
3) Jeśli zatrudnione osoby w wieku od 25 do 50 lat stanowić będą 50 % i ponad całego wymaganego ilościowo zatrudnienia w zakresie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w zakresie ,,Pracownik ochrony" w danym zadaniu - Wykonawca otrzyma 10 pkt,
4) Jeśli zatrudnione osoby w wieku od 25 do 50 lat stanowić będą 30 % i ponad całego wymaganego ilościowo zatrudnienia w zakresie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w zakresie ,,Pracownik ochrony" w danym zadaniu - Wykonawca otrzyma 5 pkt.
UWAGA: w przypadku, gdy liczba zatrudnionych osób przy danym zadaniu w wieku 25 do 50 lat stanowić będzie
74,99 %
Zamawiający nie zaokrągla w górę do 75 %
49,99 %
Zamawiający nie zaokrągla w górę do 50 %
29,99 %
Zamawiający nie zaokrągla w górę do 30 %

Wykonawca, który skieruje pracowników ochrony w wieku od 25 do 50 lat w liczbie procentowo niższej niż 30 % nie otrzyma w tym kryterium punktów.
Oferowaną ilość pracowników w wieku jak powyżej należy zaznaczyć w odpowiednim miejscu Formularza ofertowego. Jeśli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z prostokątów
w Formularzu Ofertowym w ww. kryterium Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów.
Celem weryfikacji przy realizacji umowy oferowanego kryterium zamówienia Zamawiający dokonywać będzie stosownego sprawdzenia poprzez analizę wykazu osób świadczących usługi. Za brak stosowania oferowanych kryteriów w trakcie realizacji zamówienia - Zamawiający zastrzegł kary umowne.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów
w ocenie końcowej. Ocena końcowa zostanie dokonana przez zsumowanie końcowej punktacji przyznanej ofercie w kryterium ,,Cena", ,,Wiek pracowników ochrony". Maksymalna punktacja w ocenie końcowej wynosi 100 pkt.
5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wszystkich dokumentów i oświadczeń złożonych
w niniejszym postępowaniu.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.
8. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzymało taką sama liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższa ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty, które otrzymały taka sama liczbę punktów i o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

§ 14.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywana działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
3) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli złożona zostanie tylko jedna oferta.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
1) polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
ZADANIE NR 1: co najmniej 1 000 000.00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100),
ZADANIE NR 2: co najmniej 200 000.00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100),
ZADANIE NR 3: co najmniej 200 000.00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100),
ZADANIE NR 4: co najmniej 200 000.00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100),
ZADANIE NR 5: co najmniej 200 000.00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100).
ZADANIE NR 6: co najmniej 200 000.00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100).
Ubezpieczenie powinno dotyczyć odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe
z czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (OC kontrakt), oraz zawierać dowód opłacenia należnej składki.
W przypadku, jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona będzie w walucie obcej do określenia jej wartości w złotych polskich, Strony przyjmą średni kurs NBP obowiązujący w dniu podpisania Umowy;
UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wartość polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia musi odpowiadać wartości zadania, na które żądana jest najwyższa polisa, z polis na które Wykonawca składał oferty. Wykonawca może przy tym wykazać się posiadaniem polisy OC na sumę gwarancyjną np. dla zadania nr 1 i nr 2 i nr 3 i nr 4 składając tylko jedną polisę OC na sumę gwarancyjną 1.000.000 zł. W przypadku składania oferty np. na zadanie nr 2 i nr 6 wystarczające będzie jak Wykonawca wykaże się posiadaniem polisy OC na sumę gwarancyjną 200.000 zł.
2) w odniesieniu do osób, które będą świadczyły usługi ochrony na rzecz Zamawiającego:
- oświadczenie, że osoby skierowane do realizacji usługi są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wypełniony draft gwarancji, o której mowa w § 15 ust. 7 zgodny z ogłoszeniem do akceptacji Zamawiającego - gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej,
z zastrzeżeniem, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu w takim terminie draft, aby mógł uwzględnić ewentualne uwagi Zamawiającego w sposób umożliwiający zawarcie umowy
w terminie wskazanym w ust. 3.
7. Wykonawcy składający ofertę wspólną przed podpisaniem umowy zobowiązani są zgodnie
z postanowieniami § 7 lit. C ust. 4 ogłoszenia przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
8. Jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie podpisania umowy nie będzie wynikało z dokumentu rejestracyjnego lub innego dokumentu złożonego wraz
z ofertą, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia przed podpisaniem umowy dokumentu (dokumentów), z których wynikać będzie umocowanie do reprezentacji Wykonawcy
np.: stosownych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza.
9. Niedopełnienie obowiązków wynikających z postanowień ust. 3 i ust. 5 - 8 uznane zostanie przez Zamawiającego za okoliczność, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

§ 15.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w ramach wyboru ofert na dane zadanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 - 150 ustawy, w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej
w ofercie.
UWAGA: W PRZYPADKU GDY OFERTA TEGO SAMEGO WYKONAWCY ZOSTAŁA UZNANA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNO ZADANIE WYKONAWCA WNOSI ZABEZPIECZENIE NALEŻYTRGO WYKONANIA UMOWY W WW. WYSOKOŚCI DLA KAŻDEJ
Z UMÓW/ZADAŃ ODRĘBNIE.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 310).
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy albo niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z rękojmi, bez potwierdzania tych okoliczności,
b) termin obowiązywania gwarancji:
o nie krótszy niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia co do gwarancji przeznaczonej jest jako gwarancja zgodnego z umową wykonania usług,
o nie krótszy niż 15 dniu od dnia upływu 6 miesięcznego okresu rękojmi za wady liczonego od dnia następnego po dniu okresu na jaki zawarto umowę - co do gwarancji na zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady;
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
Roszczenia, co do których zostanie zawarte oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa
w niniejszym ustępie, to w szczególności roszczenia z tytułu płatności kar umownych, odszkodowań, umownego wykonania zastępczego.
[postanowienia ww. powinny znaleźć odzwierciedlenie we wzorze gwarancji poprzez chociażby wskazanie roszczeń wynikających z umowy].
8. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.
9. Część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie usług zgodne z umową wniesiona
w pieniądzu, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a pozostała część zabezpieczenia zostaje zwrócona lub zwolniona po upływie okresu rękojmi za wady - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi - na zasadach określonych w we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio nr 5.1 (dot. Zadania nr 1); Załącznik nr 5.2 (dot. Zadań nr: 2); i Załącznik nr 5.3 (dot. Zadania nr 3 do 6) do ogłoszenia.

§ 16.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Do ogłoszenia dołączony został wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 5.1 (dot. Zadania nr 1); Załącznik nr 5.2 (dot. Zadań nr: 2); i Załącznik nr 5.3 (dot. Zadania nr 3 do 6) do ogłoszenia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty na warunkach określonych
w postanowieniach załączonego do ogłoszenia wzoru Umowy (Załącznik nr 5.1 (dot. Zadania nr 1); Załącznik nr 5.2 (dot. Zadań nr 2); i Załącznik nr 5.3 (dot. Zadania nr 3 do 6).
3. Zamawiający zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
§ 17.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

§ 18.
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
Adres poczty elektronicznej podany został w § 6 lit. C ust. 10 ogłoszenia.

§ 19.
WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego prowadzone będą
w złotych polskich (PLN).

§ 20.
INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO

I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielaniem zamówień publicznych jest Sąd Okręgowy w Lublinie reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin.

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@lublin.so.gov.pl lub pod numerem telefonu: 81 46 01 192.

III. Cel przetwarzania danych osobowych: Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności weryfikacja okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania;

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

V. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia.
W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron.

VI. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. Prawa osób, których dane są przetwarzane:
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Lublinie w związku z udzielaniem zamówień publicznych mają prawo do złożenia wniosku:
o na podstawie art. 15 RODO o dostęp do danych oraz mogą żądać od Administratora informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
o na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
o na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystąpienie
z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przewarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

VIII. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

IX. Informacja o wymogu podania danych:
Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:
Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.

§ 21.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA
Zamawiający załącza do Ogłoszenia niżej wymienione załączniki:
- nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dotyczy zadań od 1 do 6;
- nr 1 A do OPZ - Wzór Książki Pełnienia Służby - dotyczy zadań od 1 do 6;
- nr 1.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 1;
- nr 1.2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2;
- nr 1.3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 3;
- nr 1.4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 4;
- nr 1.5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 5;
- nr 1.6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 6;
- nr 2 - wzór Formularza Ofertowego;
- nr 3 - wzór Formularza Cenowego;
- nr 4 - wzór Formularza oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
- nr 5.1 - wzór umowy - ZADANIE NR 1;
- nr 5.2 - wzór umowy - ZADANIE NR 2;
- nr 5.3 - wzór umowy - ZADANIE NR 3 - 6;
- nr 6 - wzór oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 6) do pkt 11) Ogłoszenia;
- nr 7 - wzór wykazu wykonanych/wykonywanych usług;
- nr 8 - wzór wykazu osób.
Kod CPV:79710000 - 4, 79711000 - 1
Numer dokumentu:D.ZP-2820-13/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: