Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15856458 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-09
Przedmiot ogłoszenia:Usługa ochrony
Organizator:INOWROCŁAWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W INOWROCŁAWIU
Adres: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (52) 357 58 10, fax: (52) 356 43 05
Opis:zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Ochronę Zakładu Usług Komunalnych przy ulicy Toruńskiej 165 w Inowrocławiu.
Zakres usługi:
a) stanowisko: brama wjazdowa - portiernia,
b) posterunek stały (portiernia),
c) wymagana obsada: jeden pracownik ochrony - w godz. od 1430 - 630od poniedziałku do piątku. Całodobowo w soboty, niedziele i święta. We wszystkie, dni tygodnia przyjmowanie bezdomnych zwierząt do pomieszczenia kwarantanny schroniska. Natomiast przyjmowanie bezdomnych zwierząt do pomieszczeń kwarantanny schroniska w soboty, niedziele i święta w godz.: od 15:00 - 6:30 rano dnia następnego,
d) kontrola wydawanych kluczy do pojazdów (śmieciarek) kierowcom.
Szczegółowy zakres czynności pracowników ochrony na posterunku stałym:
a) gospodarka kluczami, w tym prowadzenie ewidencji wydawania/zdawania kluczy do wyznaczonych pomieszczeń,
b) uniemożliwienie wejścia osób nieuprawnionych na teren obiektu po jego zamknięciu,
c) niedopuszczenie do bezprawnego wyniesienia z obiektu składników majątkowych,
d) podejmowanie niezbędnych interwencji w razie naruszenia porządku,
e) ewakuacja personelu w sytuacjach zagrożenia,
f) prowadzenie stałej ewidencji zdarzeń zaistniałych w chronionym obiekcie,
g) kontrola pracowników Zleceniodawcy zgodnie z obowiązującą procedurą,
h) przyjmowanie bezdomnych zwierząt do pomieszczeń kwarantanny schroniska.
W trakcie obchodu:
a) obserwacja chronionego terenu,
b) sprawdzenie zabezpieczeń technicznych obiektu takich jak zamki, okna, ogrodzenie, oświetlenie,
c) sprawdzenie uprawnień osób, do przebywania na terenie chronionym w godzinach wieczorowo-nocnych,
d) zapobieżenie kradzieżom, włamaniom, zniszczeniu i dewastacji mienia,
e) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i ppoż.,
f) podejmowanie niezbędnych interwencji w razie naruszenia porządku.
Wymagany sprzęt i wyposażenie pracowników: umundurowanie zgodne z wymogami, identyfikator zgodny z wymogami ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014.1099, z późn. zm.), środki przymusu bezpośredniego: kajdanki, pałka, telefon komórkowy, latarka elektryczna, indywidualny pakiet opatrunkowy.
Szczegółowy zakres wykonywanych czynności znajduje się we wzorze umowy załącznik nr 1 do zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania ofert cenowych: Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Inowrocławiu, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, sekretariat 1 piętro do dnia - 20 sierpnia 2018 r.
Termin składania:2018-08-20
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania usługi: 12 miesięcy od podpisania umowy.
Wymagania:Zobowiązuję się wykonać zamówienie za:

Miesięczny koszt ochrony fizycznej .................... zł brutto, w tym VAT 23 % w kwocie: ......................... zł, słownie: ...................................................... zł

Koszt ochrony fizycznej na okres 12 miesięcy ........................................... zł brutto, w tym VAT 23 % w kwocie ........................ zł, słownie: .................... zł
Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w terenie, gdzie będą realizowane usługi objęte
zleceniem po wcześniejszym zgłoszeniu.
Zleceniobiorca musi dysponować grupą interwencyjną, która w przypadku włączenia sygnalizacji bądź zgłoszenia potrzeby wsparcia osób ochraniających obiekt dotrze do siedziby Zleceniodawcy w czasie 15 minut od chwili zarejestrowania alarmu bądź zgłoszenia potrzeby pomocy.
Powyższą usługi będę wykonywał siłami własnymi*/ z udziałem innych podmiotów*
(niepotrzebne skreślić).
Elementy zlecenia, których wykonanie zamierzam powierzyć
Następującym podmiotom:
w przypadku zatrudnienia innych podmiotów, odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną.
W terminie 30 dni od daty podpisania umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się opracować Instrukcję Ochrony Obiektu - ogólne wytyczne z załączeniu nr 2 do zaproszenia.
Wymagane dokumenty:
a) aktualna Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
b) aktualna polisa ubezpieczeniowa OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 2.000.000,00 PLN,
c) wykaz osób zdolnych do wykonania usługi. Wymagany minimum 1 pracownik ochrony posiadający stosowne uprawnienia.
Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Inowrocławiu Sp. z o.o.
zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy.
Oferty cenowe proszę złożyć w zamkniętych kopertach z opisem: Ochrona
Zakładu Usług Komunalnych przy ulicy Toruńskiej 165 w Inowrocławiu.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: