Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15059837 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-14
Przedmiot ogłoszenia:Usługa ochrony obiektu w formie monitoringu obiektu tj. całodobowego dozoru 8 systemów sygnalizacji włamania
Organizator:Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Adres: ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28B, 10-602 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 89 537 38 11
E-mail:
Opis:I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa ochrony obiektu w formie monitoringu obiektu tj. całodobowego dozoru 8 systemów sygnalizacji włamania zainstalowanych w obiektach należących do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Olsztynie oraz instytucji użytkujących budynek administracyjny, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 5.12. Ofertę należy przesłać w formie skanu drogą mailową na adres: zamowienia@wspr.olsztyn.pl

Oferta powinna być opisana w temacie wiadomości:

OFERTA - dot. SAP.225-14.2018
VI. Ofertę należy złożyć w formie skanu drogą mailową na adres Zamawiającego zamowienia@wspr.olsztyn.pl
do 19.03.2018 r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert:VIII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2018 r. o godz. 12.15 w Sekcji administracyjno-prawnej w pokoju nr 9.
Termin składania:2018-03-19
Miejsce i termin realizacji:1.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r.
Wymagania:II. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

III. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryterium oceny ofert: Kryterium najniższej ceny brutto.

IV. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz dołączy do oferty dokumenty wymagane w pkt.V pkt 5.6.

4.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w postępowaniu lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

V. Opis sposobu przygotowywania oferty:

5.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem.

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.3. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.4. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego zapisane w umowie, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty (m.in. koszty transportu, dojazdu), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.
5.5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w formie skanu (oferta Wykonawca) sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku nr 1 - Formularz Cenowy (oferta Wykonawcy). Formularz cenowy musi być podpisany przez osobę do tego upoważnioną pod rygorem odrzucenia oferty.

5.6. Wraz z ofertą winny być złożone w formie skanu - inne dokumenty:

5.6.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

5.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku Wykonawców.

5.6.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5.6.4. Koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

5.6.5. Polisę ubezpieczeniową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

5.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej jako załącznik do e-mail.

5.9. Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieczytelnego podpisu osoby upoważnionej należy obok podpisu podać imię i nazwisko tej osoby lub odcisnąć pieczęć imienną.

5.10. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w trwały sposób.

5.11. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty.
5.12. Ofertę należy przesłać w formie skanu drogą mailową na adres: zamowienia@wspr.olsztyn.pl

Oferta powinna być opisana w temacie wiadomości:

OFERTA - dot. SAP.225-14.2018
5.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę.

5.14.Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu w formie skanu pisma drogą mailową przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być przesłane tak, jak oferta, a temat wiadomości powinien zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". Pisma oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Pismo przesłane w formie mailowej oznaczone w temacie ,,Wycofanie" zostanie otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania ofert, natomiast pismo oznaczone ,,Zmiana" zostaną otwarte
z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.

5.15. Zamawiający informuje, iż oferty składane do Zapytania Ofertowego są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oznaczone w temacie wiadomości ,,tajemnica przedsiębiorstwa". Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
VII. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający nie dokona jej otwarcia ani oceny.
IX. Otwarcie ofert jest jawne.

X. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XI. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

XII. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek (przekazany pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) Zamawiający przekaże Notatkę Służbową z czynności postępowania ofertowego sporządzoną po otwarciu ofert.

XIII. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wezwać do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawić oczywiste pomyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

XIV. Pytania dotyczące niniejszego postępowania można zadawać w formie pisemnej (drogą e-mail: zamowienia@wspr.olsztyn.pl lub faksem: 89 537 38 10).

XV. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawców, biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie BIP WSPR informacji o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy wybranemu zostanie przesłana umowa do podpisu.

XVI. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XVII. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną).

XVIII. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić jeżeli:

18.1. Nie złożono żadnej oferty.

18.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

18.3. Jeżeli postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia.

XIX. Oferta Wykonawcy może zostać odrzucona w sytuacji:

19.1. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w zakresie jednej części.

19.2. Jeżeli Formularz cenowy-Oferta Wykonawcy zostanie podpisana przez osobę do tego nieupoważnioną.

19.3. Jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

19.4. Jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

19.5. Jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

19.6. Jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

19.7. Jeżeli Wykonawca mimo wezwania nie złożył dokumentów wymaganych w postępowaniu lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości.

19.8. Jeżeli jest nieważna na podstawie innych przepisów.

XX. Jeżeli w postępowaniu ofertowym, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

20.1. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Numer dokumentu:SAP.225-14.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: