Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-07-05
Przedmiot ogłoszenia:Usługa ochrony układu technologicznego wody nadosadowej
Organizator:PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELD
Adres: Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina, 74-105 Nowe Czarnowo
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. gryfiński
łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 91 822 4271
E-mail:
Strona www:https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/88313/details
Opis:Usługa ochrony układu technologicznego wody nadosadowej dla PGE GiEK S.A. Oddziału Elektrownia Dolna Odra
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia: Usługa ochrony układu technologicznego wody nadosadowej dla PGE GiEK S.A. Oddziału Elektrownia Dolna Odra.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/88313/details

TERMIN SKŁADANIA wniosków/ofert:

19-07-2024 11:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 19-07-2024 11:00
Termin składania:2024-07-19
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Oddziału Zamawiającego tj. Oddział Elektrownia Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo
Wadium:nie wymagane
Uwagi:Dodatkowe informacje:
1. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawno zamówień publicznych.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - Cena (waga kryterium = 100%).
3. Wykonawca składa ofertę wraz w wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami, w tym oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyłącznie poprzez platformę zakupową - SWPP 2.
4. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w pkt 5 SWZ.
5. Przesłanki wykluczenia z postępowania określono w 5.7. SWZ.
6. Zamawiający zaleca, alby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z przedmiotem zamówienia, a także z warunkami mogącymi mieć wpływ na przygotowanie oferty. Informacja dotyczące wizji lokalnej zawarte zostały w pkt 2.7. SWZ.
7. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania zawiadomień i wyjaśnień odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP2. Pytania do treści SWZ należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi". Szczegółowy opis komunikacji pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym został określony w pkt 9 SWZ.
8. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej i/lub negocjacji handlowych.
9. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
10. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w §9 wzoru Umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.
11. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w SWZ, zaś w zakresie w nim nieregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postepowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach.
12. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
13. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganych zgód odpowiednich organów Spółki Zamawiającego. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego poczynione uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
14. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego, w każdym czasie, bez podania przyczyn oraz, że warunkiem zakończenia postępowania i udzieleniem zamówienia jest uzyskanie wymaganych zgód organów korporacyjnych Spółki.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Iwona Kiedos
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Iwona.Kiedos@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 91 822 4271
Numer dokumentu:POST/GEK/CSS/PWO-ELD/04264/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2024-07-10 08:05
Sprostowanie

https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/88403/details

Termin składania wniosków/ofert:

19-07-2024 11:00