Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-11
Przedmiot ogłoszenia:USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Organizator:Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
Adres: al. Legionów 11, 08-400 Garwolin
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. garwoliński
Państwo: Polska
Telefon / fax:25 682 22 55, 25 682 11 14, 25 682 26 48 fax wew. 49
E-mail:
Opis:USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH z Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.
Przedmiot zamówienia:
a. odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych powstałych i zebranych na posesji zleceniodawcy , w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021.
b. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych powstałych i zebranych na posesji zleceniodawcy, w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021.
c. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych zebranych na posesji zleceniodawcy, w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 1100 litrów. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości.
2. Selektywnie zbierane odpady komunalne z będą się odbywać w systemie pojemnikowo- workowym. Odpady będą zbierane w worki 1201 a następnie w pojemniki:
- papier - pojemnik 240 litów
- plastik - pojemnik 1100 litrów
- szkło - pojemnik 240 litrów
3. Wykonawca zapewni wystarczającą ilość worków do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne worki przed pierwszym odbiorem.
4. Odpady biodegradowalne gromadzone są w pojemnikach 2401 i odbierane będą z terenu nieruchomości po zgłoszeniu telefonicznym.
5. Pod pojęciem odpadów komunalnych strony rozumieją wszystkie odpady wytwarzane przez właścicieli lub najemców lokali w budynku z wyłączeniem odpadów zanieczyszczonych toksycznymi związkami chemicznymi oraz powstałych w wyniku działalności remontowej lub budowlanej, szlaki z instalacji centralnego ogrzewania, kamieni, gruzu, ziemi, i itp.
6. Odpady wymienione w pkt 5 odbierane będą na podstawie odrębnego zlecenia.
7. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie:
S Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w szacunkowej ilości 102 pojemniki 1100 litrowe
S Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje tj.:
o plastik- 52 pojemniki 1100 litrowe, o papier/tektura - 95 pojemników 240 litrowych, o szkło - 5 pojemników 240 litrowych S Odpady ulegające biodegradacji w ilości 5 pojemników 240 litrowych
Częstotliwość wywozu odpadów przez Wykonawcę:
S Odpady pkt 1 i pkt 2 - 2 x w tygodniu we wtorki i piątki S Odpady pkt 3 - po zgłoszeniu telefonicznym
Miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna być przesłana:
a) drogą pocztową na adres Zamawiającego: Al. Legionów 11, 08-400 Garwolin
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopsn.pl c} faksem na nr 25 6822255 wew. 49
d) dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego
do dnia: 2020-12-17 do godz. 12.00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, Al. Legionów 11, w dniu 17.12.2020 w pomieszczeniu Administracji o godz. 12.05
Termin składania:2020-12-17
Miejsce i termin realizacji:Okres wykonywania usługi - 12 miesięcy od 2021-01-01 do 2021-12-31
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę spełniał warunki, dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.:
a) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, właściwej terytorialnie ze względu na miejsce świadczenia usługi na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
b) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
Zamawiający oceniać będzie spełnienie tego warunku, w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie o posiadaniu zezwolenia. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia może żądać od Wykonawcy kopii bądź wglądu w dokumenty o których mowa w ppkt a i b..
2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, o którym mowa w punkcie 2. Zamawiający oceniać będzie spełnienie tego warunku, w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie. Treść wymaganego oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 3.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, o którym mowa w punkcie 3. Zamawiający oceniać będzie spełnienie tego warunku, w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie. Treść wymaganego oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 3.
KRYTERIA OCENY OFERT
Cena 100%
K.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego i powinna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania WYKONAWCY.
2. Oprócz wypełnionego formularza oferty, należy złożyć dokumenty:
- podpisany załącznik nr 3 dot kompetencji, sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej Wykonawcy.
- parafowany egzemplarz projektu umowy (załącznik nr 2).
3. Oferta powinna być przesłana:
a) drogą pocztową na adres Zamawiającego: al. Legionów 11, 08-400 Garwolin
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopsn.pl c} faksem na nr 25 6822255 wew. 49
d) dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego
do dnia: 2020-12-17 do godziny 12.00
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Dokumenty są składana w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
10.Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
11. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zgłosili się do Zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
12.Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
13.Oferty niekompletne i nie potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie będą rozpatrywane.
14. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień dokumentów złożonej oferty.
15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we współpracy z nim. 16.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania zakupu w przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności oferty i prawdziwości danych.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.kopsn.pl.
Pozostałe postanowienia:
1. Wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego postępowania są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.kopsn.pl w zakładce Zamówienia publiczne / Aktualne postępowania.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela osoba upoważniona do kontaktu: Marcin Pasik, Jolanta Wiesław- tel. 25 682 22 55.
Kod CPV:90.53.30.00-2, 90.51.10,00-2, 90.51.20.00-9
Numer dokumentu:KOPSN/ZC8/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: