Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18261659 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-04
Przedmiot ogłoszenia:Usługa odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej
Organizator:Gmina Lubomierz
Adres: Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lwówecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 75 78 33 166 fax 75 78 33 167
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej na drogach będących
własnością Gminy w sołectwach: Pasiecznik , Jamce, Zalesie, Pokrzywnik, Maciejowiec
w okresie od 01 grudnia 2019r. do 31 marca 2020r.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Kod CPV 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania
Kod CPV 90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy
Lubomierz w okresie od 01 grudnia 2019r. do 31 marca 2020r. Zadanie obejmuje
odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości zimowej na drogach będących własnością Gminy
w sołectwach: Pasiecznik , Jamce, Zalesie, Pokrzywnik, Maciejowiec
wg załącznika nr 3 i inne drogi wewnętrzne na polecenie przedstawiciela Zamawiającego.
3.3. Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych obejmuje odśnieżanie dróg i zwalczanie
śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta i Gminy Lubomierz w okresie
od 01 grudnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku. Za ten okres czasu przysługiwać będzie
ryczałtowa stawka ,,za gotowość". Zamawiający dopuszcza zlecenie usługi zimowego
utrzymania dróg gminnych poza sezonem (czyli przed 01 grudnia i po 31 marca)
w przypadku wystąpienia zimowych warunków pogodowych. Rozliczenie będzie odbywać
się wówczas w oparciu o zlecenie przedstawiciela Zamawiającego, wg. stawki złożonej w
ofercie, w oparciu o zasady niniejszego postępowania.
3.4. Po zakończeniu okresu zimowego utrzymania Wykonawca jest zobowiązany do
uprzątnięcia z ulic i dróg nagromadzonego piasku w terminie do 15 kwietnia 2020 roku.
3.5. Zamawiający zatrzyma ryczałtowa stawkę ,,za gotowość" za miesiące luty i marzec
2020r. do momentu protokolarnego odebrania uprzątniętych dróg po zimowym utrzymaniu
dróg. Po dniu 15 maja 2020r. Zamawiający zleci uprzątnięcie dróg innemu podmiotowi.
3.6. Utrzymaniem zimowym objęte są również wszystkie drogi stanowiące własność
Gminy, których przebieg można ustalić za pomocą systemu informacji przestrzennej -
wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3.7. Zasady wykonywania usługi określa załącznik nr 4.
3.8. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
- formularz oferty wg zał. nr 1
- wykaz posiadanego sprzętu wg . zał. nr 5
- oświadczenie - załącznik nr 6,
- kserokopia polisy OC,
Miejsce i termin składania ofert: 5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
5. 1. Oferty należy składać w siedzibie urzędu: Plac Wolności 1 59-623 Lubomierz
lub przesyłać na adres e-mail: przetargi@lubomierz.pl do dnia 13 listopada 2019 r., do godz.
12;00
5.2. Z wybranymi oferentami zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi.
Termin składania:2019-11-13
Miejsce i termin realizacji:4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w okresie od 01.12.2019r. do
31.03.2020r.
4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Pasiecznik, Jamce, Zalesie, Pokrzywnik, Maciejowiec.
Wymagania:6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
6.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. póz. 915) za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
6.2. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość
przedmiotu zamówienia wg określenia poniżej.
6.3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
6.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
6.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej
(złoty polski).
6.6. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.7. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6.8. Oferowana Cena usługi będzie to cena brutto obejmująca wykonanie usługi za 1 godz. wraz z
materiałem własnym oferenta do zwalczania śliskości zimowej oraz załadunek materiału określona
poniżej:
-1 godz. pracy przy odśnieżaniu (brutto) -....zł
-1 godz. pracy przy zwalczaniu śliskości zimowej (brutto) -..zł
-1 godz. pracy przy jednoczesnym odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości brutto -.zł
- stawka ryczałtowa za gotowość za 1 miesiąc brutto -.....zł
UWAGA: Godzina pracy to jest rzeczywista roboczo - godzina bez doliczania kosztów dojazdu.
7. KRYTERIA OCENY OFERT.
7.1. Kryteriami oceny ofert są: cena wg. poniższych ustaleń
- najniższa cena za 1 godz. pracy przy odśnieżaniu brutto - waga 25% (max 25 punktów),
- najniższa cena za 1 godz. pracy przy zwalczaniu śliskości zimowej brutto - waga 25% (max
25 punktów),
- najniższa cena za 1 godz. pracy przy jednoczesnym odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości
zimowej brutto - waga 25% (max 25 punktów),
- najniższa cena stanowiąca stawkę ryczałtową za gotowość za 1 miesiąc brutt - waga 25%
(max 25 punktów),
Punkty za cenę dla każdej z oferowanych usług będą wyliczane w oparciu o wzór:
cena najniższa
C = ---------------- x 25
cena oferty badanej
7.2. Punktacja w kryterium ceny:
Każdy oferent oceniany będzie w skali od 0 do 100 pkt, punkty zostaną zsumowane za każdą z
ocenianych oferowanych usług.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po
zsumowaniu.
8. INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z wykonawcami.
Uwagi:2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienia będzie udzielone poza ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt 8 ww. ustawy
zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz
(Zarządzenia nr 3/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 09 stycznia 2018r.)
Kontakt:9. OSOBA DO KONTAKTU:
Magdalena Szymańska tel. 757833166 wew.33
e-mail: przetargi@lubomierz.pl
Kod CPV:90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2
Numer dokumentu:RT-ZP.271.26.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: