Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23940920 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-27
Przedmiot ogłoszenia:Usługa odśnieżania terenów
Organizator:,,ACS" Sp. z o.o
Adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 887 557 667
E-mail:
Opis:,,ACS" Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia w następującym zakresie:
1. Przedmiot zamówienia: usługa odśnieżania terenów zewnętrznych Lotniska Chopina w Warszawie (około 120.000,00 m2) oraz przy budynku Sonata (około 30.000,00 m2), które składają się z parkingów wielopowierzchniowych, chodników oraz jezdni.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę można złożyć w formie papierowej w siedzibie Biura Zarządu Spółki, adres: 02-146 Warszawa, Ul. Komitetu Obrony Robotników 49 lub przesłać w formie elektronicznej na adres: oferty@a-cs.pl, w terminie do 4 października 2022 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert:8. Termin otwarcia ofert: 4 października 2022 r., godz. 10:30
Termin składania:2022-10-04
Miejsce i termin realizacji:2. Termin i miejsce realizacji zamówienia: od 01.11.2022r. do 31.03.2023r. z możliwością przedłużenia o jeden miesiąc kalendarzowy. Miejsce realizacji: Siedziba ,,ACS" Sp. z o.o., Warszawa Ul. Komitetu Obrony Robotników 49 oraz Ul. Żwirki i Wigury 1.
Wymagania:3. Informacje o przedmiocie zamówienia: wymagania: minimum trzy letnie doświadczenie w zimowej obsłudze terenów zewnętrznych o powierzchni co najmniej 150.000,00 m2 dla jednego zleceniodawcy- udokumentowane referencjami; cały sprzęt przeznaczony do realizacji usługi, przez cały okres obowiązywania umowy będzie stale (24h/dobę) dostępny na terenie lotniska- do przedstawienia wykaz dedykowanego sprzętu; wyrobienie na koszt Wykonawcy przez minimum jednego pracownika uprawnień umożliwiających poruszanie się po płycie lotniska Chopina w Warszawie - do przedstawienia wykaz dedykowanych pracowników.
4. Kryteria brane przy ocenie ofert:
o cena- waga 40% (należy podać cenę za 1 godz. pracy oraz ryczałt za gotowość);
o doświadczenie/referencje- waga 15% (5 pkt. za 3 lata, 10 pkt. za 4-6 lat, 15 pkt. powyżej 6 lat);
o ilość i jakość sprzętu oferowanego do wykonania usługi- waga 15%;
o ilość pracowników dedykowanych do wykonania usługi- waga 15%;
o szybkość reakcji (przystąpienie do pracy) w przypadku wystąpienia odpadów lub/i oblodzenia- waga 15%;
5. Sposób przygotowania oferty: ofertę (pismo przewodnie z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy, w którym będą wskazane ceny i warunki oferty) należy przygotować w języku polskim, w formie papierowej lub elektronicznej w pliku PDF.
7. Termin ważności oferty: 60 dni od daty jej złożenia.
10. Niniejsze postępowanie zakupowe jest wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz może być przez Zamawiającego unieważnione lub odwołane bez podania przyczyny w każdym czasie i na każdym etapie.
Kontakt:9. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Narożny, tel.: 887 557 667
Źródło: Internet i własne
Załączniki: