Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-14
Przedmiot ogłoszenia:Usługa oklejenia okien
Organizator:Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
Adres: Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. chrzanowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 32 624-55-96
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa oklejenia okien folią termiczną zewnętrzną selektywną oraz folią
wewnętrzną mleczną wraz z dostawą folii dla Oddziału ZUS w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14.
2.2. Obowiązki Wykonawcy:
a) dostawa i montaż 189,61 m2 folii termicznej zewnętrznej selektywnej o parametrach:
- redukcja promieni UV 99%,
- przepuszczalność światła widzialnego 78%,
- absorpcja promieni słonecznych 46%,
- całkowita redukcja promieni słonecznych 45%,
- kolor folii: bezbarwna;
b) dostawa i montaż 3,9 m2 folii wewnętrznej mlecznej o parametrach:
- transmisja promieni słonecznych 71%,
- przepuszczalność 71%,
- całkowita redukcja promieni słonecznych 28%.
2.3. Szczegółowy wykaz asortymentu wraz z lokalizacjami w poszczególnych budynkach zawiera załącznik nr 3
do niniejszego Zapytania.
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dotyczy: postępowania na usługę oklejenia okien folią termiczną zewnętrzną selektywną oraz folią wewnętrzną
mleczną wraz z dostawą folii dla Oddziału ZUS w Chrzanowie, znak postępowania 070000/273/8/2019-ZAP
Miejsce i termin składania ofert: Przygotowanie i składanie ofert
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2. Oferta winna odpowiadać treści Zapytania.
6.3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego
Zapytania).
6.4. Ofertę należy złożyć w języku polskim
6.4.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.putyra02@zus.pl
do 19.06.2019 r. do godz. 11:00
lub
6.4.2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Chrzanowie, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, ul. Oświęcimska 14,
32-500 Chrzanów, sektor A, dziennik podawczy z dopiskiem ,,Nie otwierać do godz. 12.00 dnia
19.06.2019 r. Oferta - oklejenie okien folią" do 19.06.2019 r. do godz. 11:00.
6.5. Ofertę złożona w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej
z 8 znaków.
6.6. Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie
rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
6.7. Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu (tj. po godz. 11.00 dnia 19.06.2019 r.h
należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 12.00 dnia
19.06.2019 r.. informację zawierająca hasło w celu otwarcia oferty.
6.8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają niezwłocznemu zwrotowi Oferentowi, o ile
zostały złożone w formie pisemnej. Nie będą również rozpatrywane oferty, do których hasło zostanie
przesłane po godzinie 12.00 dnia 19.06.2019 r.
6.9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6.10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu związania ofertą
o kolejne 30 dni.
Termin składania:2019-06-19
Wymagania:Warunki udziału w Postępowaniu
Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu.
4. Warunki realizacji zamówienia (istotne postanowienia lub ogólne warunki umowy lub wzór umowy)
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Uwagi:7. Przebieg postępowania
7.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiający przekaże informację o zmianach:
7.1.1. zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej;
7.1.2. wysyłając informację Wykonawcom, którzy zgłosili zainteresowanie uczestnictwa w postępowaniu.
Każda zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazania
Wykonawcom drogą elektroniczną informacji o jej dokonaniu.
7.2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych w ofercie dokumentów
albo, którzy złożyli w ofercie dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia lub uzupełnienia.
7.3. Oferta, która zostanie poddana ocenie otrzyma punkty przyznane według metody opisanej w punkcie 5
niniejszego zapytania ,,Kryteria oceny ofert".
7.4. Zamawiający nie udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
7.4.1. nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu publicznym;
7.4.2. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7.4.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia;
7.4.4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia Umowy Zamawiający
może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7.6. Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą.
7.7. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po ustaleniu szczegółowych warunków (treści) umowy.
7.8. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej
ze złożonych ofert. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający wskaże co najmniej imię
i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
7.9. Informację, o której mowa w pkt. 7.8. Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
7.10. Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę wymagań zawartych w niniejszym Zapytaniu
oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń.
7.11. Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym z przygotowaniem i dostarczeniem oferty
ponosi Wykonawca.
Zapytanie publiczne
1. Informacje ogólne
1.1. Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej
14, 32-500 Chrzanów, NIP: 5213017228, REGON 000017756,
tel. 32 624-53-00, fax 32 623-29-97.
1.2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
1.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Kontakt:Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
w sprawach przedmiotu zamówienia:
Mateusz Oruba
p.o. Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, ZUS Oddział w Chrzanowie
T: +48 32 624-55-70
E: mateusz.oruba@zus.pl
godziny kontaktu z Wykonawcami: 7.00-15.00 (pn.- pt.);
w sprawach procedury udzjelenia zamówienia:
Marta Putyra
Inspektor, ZUS Oddział w Chrzanowie
T: +48 32 624-55-96
E: marta.putyra02@zus.pl
godziny kontaktu z Wykonawcami: 7.00-15.00 (pn.- pt.).
Numer dokumentu:070000/273/8/2019-ZAP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: