Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-21
Przedmiot ogłoszenia:Usługa okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
Organizator:Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
Adres: ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim
Województwo / powiat: małopolskie, pow. oświęcimski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (33) 847-55-48, Fax: (33) 847-55-30, kom. 798-162-837
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa okresowych przeglądów serwisowych
i konserwacji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych zamontowanych
w obiektach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Wykaz urządzeń podlegających przeglądom serwisowym i konserwacji oraz
zestawienie wymiennych materiałów eksploatacyjnych znajduje się
w załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
b) Zakres usług przeglądów serwisowych i konserwacji wyszczególniono
w załączniku nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
c) Usługi okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji realizowane będą
3 razy w roku w równych odstępach czasu według harmonogramu
ustalonego z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego
Ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego Ogłoszenia drogą pocztową na adres Zamawiającego - Sąd Rejonowy
w Oświęcimiu, Ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej na adres email: bartlomiej.gaIas@oswiecim.sr.gov.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: 27.10.2020 r. do godz. 12:00.
3. Oferta złożona drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) winna
być umieszczona w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową
Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy oraz
oznaczona w następujący sposób:
Oferta na: "Usługę przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń wentylacyjno-
klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach Sadu Rejonowego w Oświęcimiu."
4. W przypadku składania ofert drogą pocztową za termin jej złożenia przyjęty będzie
dzień i godz. otrzymania oferty przez Zamawiającego. Złożenie oferty przez
Wykonawcę zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego
z zaznaczeniem daty i godz. złożenia. Oferty otrzymane po terminie do składania
ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
5. Oferty otrzymane po terminie, wskazanym w pkt. 2 nie będą podlegały ocenie.
Termin składania:2020-10-27
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga aby usługa okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji
urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach Sądu
Rejonowego w Oświęcimiu świadczona była przez okres 12 miesięcy począwszy od
01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.
Wymagania:IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania
ofert.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące wymogu posiadania uprawnień związanych
z obsługą urządzeń chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz
certyfikat na F-gaz wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.
VI. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Wymagane oświadczenia i dokumenty
1.1. Formularz ofertowy, (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego Ogłoszenia);
1.2. Certyfikat na F-gaz (skan lub kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem) wydany przez Urząd Dozoru Technicznego (poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca);
1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru;
1.4. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim. Wszystkie kartki lub strony (w przypadku
dwustronnego zadrukowania) winny być ponumerowane i trwale spięte.
3. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być przez niego
parafowane.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Ogłoszenia.
5. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby
podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęcią
imienną.
6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być
dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty
przez Wykonawcę.
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca.
8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest
sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski.
9. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe
złożenie oferty.
13. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
14. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie
terminu składania ofert.
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. póz. 2188 oraz z 2015 r. póz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. póz. 123, z 2019 r. póz. 381oraz z 2016 r. póz.
147 i 615).
3. Przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania,
dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania
między Zamawiającym a Wykonawcą następuje w sposób pisemny lub faksem albo
drogą elektroniczną.
4. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywali wyżej
wymienione dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na
numer faksu lub adres poczty elektronicznej podane przez Wykonawcę, została mu
doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty Waga
Cena 100%
1.1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
1.2. Punkty w kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:
CN
gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,Cena"
CN - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert
CB - cena brutto oferty badanej
Ocena oferty w powyższym kryterium zostanie dokonana na podstawie
oświadczenia Wykonawcy, zawartego w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia -
Formularzu Ofertowym.
1.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie
wymagania określone w niniejszym zaproszeniu oraz uzyska najwyższą ilość
punktów obliczoną zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami oceny ofert.
2. Opis sposobu obliczania ceny.
2.1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką Wykonawca podejmie się zrealizowania
zamówienia, zostanie obliczona przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem
zawartym w formularzu ofertowym (Załączniku nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia] - łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
2.2. Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
2.3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
2.4. Cena nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia, za
wyjątkiem zmian przewidzianych we wzorze umowy.
2.5. Ceny jednostkowe oraz cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich
i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY
1. Zmiana treści dokumentacji
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający, przed terminem
składania ofert, może dokonać zmiany treści niniejszego Ogłoszenia lub
Załączników. W takim wypadku Zamawiający rozważy kwestię istotności
dokonanej zmiany i jej ewentualnego wpływu na treść ofert, w kontekście
możliwości przedłużenia terminu składania ofert. Informacja o zmianie zostanie
zamieszczona na stronie, na której znajduje się dokumentacja postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści
umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia przed jej
podpisaniem.
2. Poprawa omyłek
Zamawiający dokona w ofercie poprawy:
o oczywistych omyłek pisarskich,
o oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych w wyniku poprawy,
o innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z treścią Ogłoszenia,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
3. Wyjaśnienie, uzupełnienie oferty
3.1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym
terminie wyjaśnień dotyczących oferty, oświadczeń i dokumentów złożonych
wraz z ofertą oraz elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
ofertowej.
3.2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących lub
zawierających błędy oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
4. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
o jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia wraz z Załącznikami,
o została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunku udziału
w postępowaniu,
o zawiera błędy w obliczeniu ceny.
5. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego
postępowania. W takim wypadku Zamawiający pisemnie poinformuje
Wykonawców o przyczynach unieważnienia.
6. Zawiadomienie o wyniku postępowania i zawarciu umowy
6.1. Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie przesłane e-mailem na
adres wskazany w ofercie Wykonawcy oraz zamieszczone na stronie
internetowej, na której znajduje się dokumentacja postępowania.
6.2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie
podpisania umowy.
6.3. W przypadku uchylania się Wykonawcy od zawarcia umowy, Zamawiający
może dokonać wyboru kolejnego Wykonawcy, który osiągnął najwyższą
pozycję w rankingu, wg. kryterium oceny ofert.
Kontakt:6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Bartłomiej Galas - od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, tel. (33)847-55-48, faks
(33)847-55-30, kom. 798-162-837, e-mail: bartlomiej.galas@oswiecim.sr.gov.pl
7. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni
posługiwać się następującym znakiem postępowania: Fin.26/16/2020.
Kod CPV:50730000-1
Numer dokumentu:Fin. 26/16/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: