Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23439882 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-06-22
Przedmiot ogłoszenia:Usługa omłotu zbóż i rzepaku
Organizator:PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o
Adres: ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice
Województwo / powiat: łódzkie, pow. skierniewicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 722 90 66, tel. 12 623 38 31, tel. +48 515 045 380
E-mail:
Opis:PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na usługowy omłot zbóż i rzepaku.
Miejsce wykonania usługi:
1. Omłot zbóż i rzepaku - ok. 200 ha Nochowo, Kadzewo (gmina Śrem, województwo wielkopolskie) - wykonanie lipiec/sierpień.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 27.06.2022r. do godz. 15.00 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl z dopiskiem ,,omłot zbóż i rzepaku"
Otwarcie ofert:Zamawiający dokona w dniu 28.06.2022r. o godz. 9.00 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny.
Termin składania:2022-06-27
Wymagania:2. Cena jest ceną za 1 ha wykonanej usługi wraz z kosztami paliwa, termin płatności 14 dni po wykonaniu usługi. Podając cenę za omłot zbóż proszę podać cenę z szarpaczem słomy oraz bez szarpacza. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o RODO i o 14 dniowym terminie związania ofertą - liczona jest data od 27.06.2022r. a także podać osobę do kontaktu wraz z nr telefonu i adresem mailowym. Wzór umowy dostępny jest na stronie spółki.
3. Termin wykonania usługi - dokładne daty zbioru będą ustalane każdorazowo z Zamawiającym.
5. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych licząc od 28.06.2022r. poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
8. Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
Kontakt:do kontaktu Maciej Donaj tel. +48 515 045 380;
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów wskazanymi powyżej.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: