Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-02
Przedmiot ogłoszenia:Usługa opracowania i przeprowadzenia warsztatów
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi
Adres: ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia
Województwo / powiat: pomorskie, pow. wejherowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 671-05-56 w.55
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu wolontariatu, dla 20 osób (podzielonych na 2 oddzielne grupy) na terenie Rumi przez trenera posiadającego odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie. Celem warsztatów jest zmiana poziomu wiedzy uczestników na temat wolontariatu jako narzędzia do aktywnego poszukiwania pracy, wzrost świadomości uczestników w temacie wolontariatu oraz wzrost wiedzy na temat wyszukiwania ofert wolontariackich.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 15.01.2018 r. do godz. 15:00
z dopiskiem: ..oferta przeprowadzenia warsztatów z wolontariatu". b) elektroniczną na adres: Zamowieniapubliczne@mops.rumia.pl w tytule maila wpisując: ,,oferta przeprowadzenia warsztatów z wolontariatu"
Otwarcie ofert:Oferty zostaną otwarte w dniu 16.01.2018 r.
Termin składania:2018-01-15
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany termin wykonania zamówienia:
Grupa I 26.02.2018 r. i 27.02.2018 r. (godz. 11.00-15.00) Grupa II 26.03.2018 r. i 27.03.2018 r. (godz. 08.00 -12.00).
Wymagania:Wykonawca:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
3) Dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wykształcenie wyższe, minimum roczne doświadczenie w pracy w NGO oraz minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania szkoleń dla organizacji z zakresu wolontariatu tj. motywacja wolontariuszy, zarządzanie wolontariuszami, minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu wolontariuszami w tym z osobami nieaktywnymi zawodowo.
4) Prowadzi działalność określoną w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie co najmniej rok.
5) Opracuje program warsztatów, który winien obejmować zagadnienia:
- idea wolontariatu,
- terminologia dotycząca wolontariatu,
- korzyści płynące z aktywności wolontariackiej,
- motywacja do podjęcia działalności wolontariackiej,
- prawa i obowiązki wolontariusza,
- kodeks etyczny wolontariusza,
- organizacje pozarządowe - zapoznanie ze strukturą działań,
oryginały testów (pre-test; post-test] wypełnionych przez każdego z uczestników, oceniające wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie objętym tematyką warsztatów, wraz z analizą uzyskanych odpowiedzi,
- imienny wykaz osób, które ukończyły warsztaty,
- imienny wykaz osób, które nie ukończyły warsztatów,
- rejestr wydanych zaświadczeń,
- kserokopie zaświadczeń o ukończeniu warsztatów,
- potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na czas realizacji warsztatów.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- wydania uczestnikom kończącym szkolenie z wynikiem pozytywnym, w terminie do 7 dni od daty dokonania oceny, stosownych zaświadczeń,
- przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia dokumentacji określonej w punkcie 8 opisu przedmiotu zamówienia,
- ubezpieczenia każdego uczestnika warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków, w okresie realizacji umowy, na kwotę co najmniej 5000,00 zł, oraz przedłożenia kopii polisy co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów Zamawiającemu,
- wyposażenia, każdego uczestnika warsztatów, w obowiązkowe materiały szkoleniowe w postaci: literatury z zakresu tematyki objętej programem. Dodatkowo jeden zestaw materiałów szkoleniowych zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentacją przebiegu kształcenia,
- ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczeń o ukończeniu warsztatów,
- przekazania, po zakończeniu warsztatów, do wypełnienia wszystkim uczestnikom, ankiety, stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Ankiety zostaną wypełnione przez uczestników anonimowo i dostarczone Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia,
- podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z Zamawiającym w celu potwierdzenia prawidłowej realizacji usługi oraz przekazania wymaganej dokumentacji warsztatów.
Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: 1) Kryteria oferty:
Kryterium nr 1: cena brutto za realizację usługi.
Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć przyszli wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
- wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- Wydruk z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - lub odpis KRS,
- oświadczenie, iż Wykonawca nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,
- oświadczenie, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami oraz sposób porozumiewania się: Podinspektor Lidia Andraszak, mail: Zamowieniapubliczne@mops.rumia.pl tel. 58 671-05-56 wew. 55
Numer dokumentu:DA.222.2.1.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: