Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-26
Przedmiot ogłoszenia:Usługa opracowania koncepcji scenariusza oraz wyprodukowanie materiału programowego (spotu promocyjnego) przeznaczonego na potrzeby emisji przez nadawcę telewizyjnego na potrzeby projektu
Organizator:OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OLSZTYNIE
Adres: Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:89 612 05 11
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Usługa opracowania koncepcji scenariusza oraz wyprodukowanie materiału programowego (spotu promocyjnego) przeznaczonego na potrzeby emisji przez nadawcę telewizyjnego na potrzeby projektu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Usługa opracowania koncepcji scenariusza oraz wyprodukowanie materiału programowego (spotu promocyjnego) przeznaczonego na potrzeby emisji przez nadawcę telewizyjnego na potrzeby projektu pt. ,,Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach ,,Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.
Cel zamówienia
Celem przedmiotowego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy który wykona usługę opracowania koncepcji scenariusza oraz wyprodukowanie materiału programowego (spotu promocyjnego) przeznaczonego na potrzeby emisji przez nadawcę telewizyjnego na potrzeby projektu pt. ,,Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach ,,Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie.
Przedmiot zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Materiały mają być wyprodukowane w jakości HD w formatach MP4 i AVI, standard TV 16:9.
b) Wykonawca zapewni statystów, o ile scenariusz będzie wymagał ich udziału.
c) Wykonawca odpowiada za kompleksowy montaż i udźwiękowienie materiału programowego (spotu promocyjnego), zapewnienie komentarzy lektorskich oraz przygotowanie elementów wizualnych np. plansz z podpisami.
d) Styl materiału programowego (spotu promocyjnego) musi być dostosowany do grupy odbiorców, w tym szczególnie absolwentów, studentów i osób przedsiębiorczych oraz uwzględnić założenia programu dotyczące wspierania przedsiębiorstw w obszarach ICT, Ekoenergetyki oraz Produkcji żywności,
e) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w materiałach wymogi związane z prawidłowym oznakowaniem oraz informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia (wymogi na stronie Zamawiający załącza jako Załącznik nr 6 lub są zamieszczone pod linkiem:
https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/)
f) Materiał programowy (spot promocyjny) będzie zawierał logo projektu logo OPN-T oraz jego hasło ,,Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów"
g) Wypowiedzi osób występujących w materiale programowym (spocie promocyjnym), lektora (jeśli jego udział będzie uwzględniony w scenariuszu) oraz wszelkie napisy powinny zostać przetłumaczone na język angielski i zostać zamieszczone w filmie w formie napisów.
h) Materiał programowy (spot promocyjny) będzie trwał do 50 sekund a Wykonawca stworzy skrótową wersję spotu trwająca 30 sekund
i) Materiały programowe (spoty promocyjne) muszą spełniać techniczne wymogi antenowe ogólnopolskich sieci telewizyjnych pod kątem jego publikacji oraz wymogi platform internetowych, w tym m.in. You Tube
j) przekazanie materiałów programowych (spotów promocyjnych) Zamawiającemu nastąpi w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w trzech kopiach.
k) przekazanie Zamawiającemu wersji materiałów programowych (spotów promocyjnych) w formach wskazanych powyżej oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do posługiwania się Materiałem programowym na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności na cele działań promocyjnych, m.in. oznaczenia materiałów reklamowych ( promocyjnych), materiałów konferencyjnych, zaproszeń czy też publikacji internetowych.
l) Zamawiający zastrzega, iż będzie uczestniczyć czynnie w powstawaniu scenariusza materiału programowego (spotu promocyjnego). Ostateczny scenariusz ma być wynikiem konsultacji między Wykonawcą a Zamawiającym oraz z udziałem grupy studentów. Miejscem spotkań twórczych może być siedziba Zamawiającego. W przypadku jeśli Wykonawca ma siedzibę poza miastem Olsztyn, konsultacje mogą się odbywać w sposób ustalony przez strony w trakcie realizacji umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 06-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1) Ofertę w formie papierowej należy złożyć do dnia 06.05.2019 r. do godziny 09:00, w zamkniętej kopercie na adres:
OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OLSZTYNIE, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, budynek BK, pokój nr 5 (sekretariat).
2) Koperta musi być oznaczona pieczęcią firmową Wykonawcy oraz treścią : ,,Zapytanie ofertowe nr 27/2019/ZO/OPNT/SH"
3) Złożenie oferty traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego postępowania.
Termin składania:2019-05-06
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga dostarczenia gotowego spotu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy:
1.1. którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia tzn. mają udokumentowane doświadczenie w realizowaniu projektów wizualnych, dla co najmniej 2-óch podmiotów w ramach kampanii promocyjnej np. filmy promocyjne, materiały wideo i pokrewne, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających dzień złożenia ofert.
1.2. którzy nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (znaczenie i zakres powiązania, ujęty jest w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania).
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
1.1. w zakresie zmiany terminu wykonania:
a) ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej,
b) ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć przed jej zawarciem, pomimo zachowania należytej staranności,
1.2. w zakresie innym:
a) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) w przypadku przekształcenia formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy lub wynikających z następstwa prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.3. w zakresie płatności w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, za wyjątkiem zmiany stawki podatku od towarów i usług. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Podpisany formularz opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg Załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (Wydruk z CEDiG, odpis z KRS)
4. Oświadczanie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym sporządzony wg Załącznika nr 3.
5. Wypełniony i podpisany wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż usługi zostały wykonane należycie wg Załącznika nr 5.
6. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważniona w dokumencie rejestrowym do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisywania dokumentów przez osobę posiadająca pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert :
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria gdzie ilość punktów równa się wadze kryterium i tak:
Cena: 70% = 70 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20% - 20 pkt
Termin wykonania: 10% - 10 pkt.
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Kryterium Cena = 70 %
Maksymalną liczbę punktów tj. 70 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
CN
C = ---------------------- x 70
COB
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę;
CN - najniższa zaoferowana Cena;
COB - Cena zaoferowana w ofercie badanej.
Kryterium II: Doświadczenie Wykonawcy - 20 %
W niniejszym kryterium oceniane będzie doświadczenie Wykonawcy w zakresie doświadczenie w realizacji wizualnych kampanii i spotów promocyjnych. Doświadczenie będzie ocenianie na podstawie Wykazu usług wg Załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Maksymalną liczbę punktów tj. 20, otrzyma Wykonawca, który zrealizował największą liczbę usług odpowiadających przedmiotem zamówienia.
Zamawiający przyzna po 1 pkt. za każde kolejne udokumentowane doświadczenie powyżej 2 usług, nie więcej jednak niż 20 pkt.
Kryterium III: Termin dostawy - 10 %
Maksymalną liczbę punktów tj. 10 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy możliwy czas realizacji zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
Wykonawcy, którzy zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, są w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie krótszym niż 30 dni, mogą zaproponować następujące terminy dostawy, którym Zamawiający przyporządkował odpowiednią punktację w ramach kryterium Termin dostawy:
20 dni od dnia zawarcia umowy - 10 pkt.;
25 dni od dnia zawarcia umowy - 5 pkt.;
30 dni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt.
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium Cena+Doświadczenie+Termin wykonania zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.
Wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1.1. powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym ( znaczenie i zakres powiązania, ujęty jest w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania);
1.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.3. z przyczyn leżących po jego winie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z Zamawiającym co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA OLSZTYN / OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
Adres
pl. Plac Jana Pawła II 1/Brak
10-101 Olsztyn
warmińsko-mazurskie , Olsztyn
Numer telefonu
89 527 31 11
Fax
89 535 15 58
NIP
7393847026
Tytuł projektu
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów
Numer projektu
POPW.01.01.01-28-0002/18-00
Załączniki

Załącznik nr 6 - wymogi i informacje
Załącznik nr 5 - wykaz usług
Załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Zaproszenie do złożenia oferty

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Beata Mędrek-Żęgota
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
89 612 05 11
Kod CPV:92111200-4
Numer dokumentu:1182124, 27/2019/ZO/OPNT/SH
Źródło: Internet i własne
Załączniki: