Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-04-25
Przedmiot ogłoszenia:Usługa opracowania wkładu merytorycznego
Organizator:Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Adres: Projektowa 4, 20-209 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/105391
Opis:Postępowanie na usługę opracowania wkładu merytorycznego do kursów e-learning dostosowanych do potrzeb studentów kierunku Pielęgniarstwo I stopnia WSEI w Lublinie w dwóch wersjach językowych w języku polskim i angielskim.
Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.05.00-00-ZR11/18 - Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III

Część 1
Fizjologia

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Usługa opracowania wkładu merytorycznego do kursów e-learning dostosowanych do potrzeb studentów Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Fizjologia

Część 2
Genetyka

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Usługa opracowania wkładu merytorycznego do kursów e-learning dostosowanych do potrzeb studentów Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Genetyka

Część 3
Psychologia

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Usługa opracowania wkładu merytorycznego do kursów e-learning dostosowanych do potrzeb studentów Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Psychologia

Część 4
Socjologia

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
sługa opracowania wkładu merytorycznego do kursów e-learning dostosowanych do potrzeb studentów Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Socjologia

Część 5
Pedagogika

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Usługa opracowania wkładu merytorycznego do kursów e-learning dostosowanych do potrzeb studentów Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Pedagogika

Część 6
Biochemia i Biofizyka

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Usługa opracowania wkładu merytorycznego do kursów e-learning dostosowanych do potrzeb studentów Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Biochemia i biofizyka

Część 7
Mikrobiologia i Parazytologia

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Usługa opracowania wkładu merytorycznego do kursów e-learning dostosowanych do potrzeb studentów Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Mikrobiologia i parazytologia

Część 8
Radiologia

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Usługa opracowania wkładu merytorycznego do kursów e-learning dostosowanych do potrzeb studentów Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Radiologia

Część 9
Dietetyka

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Usługa opracowania wkładu merytorycznego do kursów e-learning dostosowanych do potrzeb studentów Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
Dietetyka
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-05-26
Termin składania:2022-05-26
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego do modułu
Etap 2
Koniec realizacji
2022-10-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego po uwzględnieniu uwag recenzentów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego do modułu
Etap 2
Koniec realizacji
2022-10-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego po uwzględnieniu uwag recenzentów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego do modułu
Etap 2
Koniec realizacji
2022-10-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego po uwzględnieniu uwag recenzentów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego do modułu
Etap 2
Koniec realizacji
2022-10-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego po uwzględnieniu uwag recenzentów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego do modułu
Etap 2
Koniec realizacji
2022-10-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego po uwzględnieniu uwag recenzentów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego do modułu
Etap 2
Koniec realizacji
2022-10-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego po uwzględnieniu uwag recenzentów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego do modułu
Etap 2
Koniec realizacji
2022-10-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego po uwzględnieniu uwag recenzentów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego do modułu
Etap 2
Koniec realizacji
2022-10-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego po uwzględnieniu uwag recenzentów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego do modułu
Etap 2
Koniec realizacji
2022-10-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin dostarczenia wkładu merytorycznego po uwzględnieniu uwag recenzentów
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wymagania dotyczące osób do wykonawcy zamówienia:
a) Wykonawca musi legitymować się wykształceniem: wyższym potwierdzone kserokopią dyplomu.
b) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych /publikacji/ artykułów/podręczników/ skryptów; potwierdzone oświadczeniem zawierającym wykaz opracowań swojego autorstwa.
c) Wykonawca musi posiadać, co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć (wykładów i/lub ćwiczeń i/lub zajęć praktycznych i/lub praktyk zawodowych) na Uczelni w dziedzinie / branży / dyscyplinie wynikającej z modułu, dla którego składa ofertę. CV opatrzone własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym (w przypadku składania oferty przez bazę konkurencyjności) przez osobę, której to CV dotyczy oraz załączonymi kserokopiami dokumentów potwierdzających wymagania (kopie umów, zaświadczeń, rekomendacje, listy polecające itp.) podpisanymi za zgodność z oryginałem lub podpisanymi podpisem elektronicznym lub co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży /dziedzinie/dyscyplinie wynikającej z modułu, dla którego składa ofertę, CV opatrzone własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym (w przypadku składania oferty przez bazę konkurencyjności) przez osobę, której to CV dotyczy oraz załączonymi kserokopiami dokumentów potwierdzających wymagania (kopie umów, zaświadczeń, rekomendacje, listy polecające itp.) podpisanymi za zgodność z oryginałem lub podpisanymi podpisem elektronicznym.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i powinna zawierać:
a)Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami;
b) W przypadku podmiotów - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego ofert;
c) W przypadku podmiotów - aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) W przypadku podmiotów upoważnienie dla osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w toczącym się postępowaniu o ile nie wynika to z załączonych dokumentów (odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
e) W przypadku podmiotów i osób fizycznych oświadczenie, że Oferent uzyskał wszelkie niezbędne informacje w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia;
f) Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być przedłożone w formie kserokopii lub skanów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę składającą ofertę/oferenta, a CV dodatkowo zgodnie z opisem zamówienia musi być podpisane przez osobę, której to CV dotyczy. CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku ofert składanych przez bazę konkurencyjności ww. dokumenty należy podpisać podpisem elektronicznym..
g) W przypadku podmiotów i osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zobowiązane są dostarczyć wszystkie Oświadczenia i dokumenty opisane w części III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
h) Organizator postępowania zwraca szczególną uwagę wszystkim Oferentom na dokładne zweryfikowanie oferty przed jej wysłaniem w zakresie ilości wymaganych załączników do formularza ofertowego, podpisania wszystkich wymagających tego dokumentów przez osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Oferenta, czytelności podpisów
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-25
Data ostatniej zmiany
2022-04-25 14:57:31

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria merytoryczne
cena ofertowa brutto (łącznie - maksymalnie można uzyskać 100 pkt.)
cena oferowana brutto najtańszej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100
cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - formalna i II etap - merytoryczna.
Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otwarciu ofert i ma na celu sprawdzanie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia. Ocena formalna dokonywana jest na zasadzie ,,spełnia /nie spełnia".

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria merytoryczne
cena ofertowa brutto (łącznie - maksymalnie można uzyskać 100 pkt.)
cena oferowana brutto najtańszej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100
cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - formalna i II etap - merytoryczna.
Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otwarciu ofert i ma na celu sprawdzanie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia. Ocena formalna dokonywana jest na zasadzie ,,spełnia /nie spełnia".

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria merytoryczne
cena ofertowa brutto (łącznie - maksymalnie można uzyskać 100 pkt.)
cena oferowana brutto najtańszej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100
cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - formalna i II etap - merytoryczna.
Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otwarciu ofert i ma na celu sprawdzanie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia. Ocena formalna dokonywana jest na zasadzie ,,spełnia /nie spełnia".

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria merytoryczne
cena ofertowa brutto (łącznie - maksymalnie można uzyskać 100 pkt.)
cena oferowana brutto najtańszej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100
cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - formalna i II etap - merytoryczna.
Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otwarciu ofert i ma na celu sprawdzanie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia. Ocena formalna dokonywana jest na zasadzie ,,spełnia /nie spełnia".

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria merytoryczne
cena ofertowa brutto (łącznie - maksymalnie można uzyskać 100 pkt.)
cena oferowana brutto najtańszej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100
cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - formalna i II etap - merytoryczna.
Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otwarciu ofert i ma na celu sprawdzanie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia. Ocena formalna dokonywana jest na zasadzie ,,spełnia /nie spełnia".

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria merytoryczne
cena ofertowa brutto (łącznie - maksymalnie można uzyskać 100 pkt.)
cena oferowana brutto najtańszej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100
cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - formalna i II etap - merytoryczna.
Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otwarciu ofert i ma na celu sprawdzanie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia. Ocena formalna dokonywana jest na zasadzie ,,spełnia /nie spełnia".

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria merytoryczne
cena ofertowa brutto (łącznie - maksymalnie można uzyskać 100 pkt.)
cena oferowana brutto najtańszej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100
cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - formalna i II etap - merytoryczna.
Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otwarciu ofert i ma na celu sprawdzanie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia. Ocena formalna dokonywana jest na zasadzie ,,spełnia /nie spełnia".

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria merytoryczne
cena ofertowa brutto (łącznie - maksymalnie można uzyskać 100 pkt.)
cena oferowana brutto najtańszej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100
cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - formalna i II etap - merytoryczna.
Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otwarciu ofert i ma na celu sprawdzanie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia. Ocena formalna dokonywana jest na zasadzie ,,spełnia /nie spełnia".

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria merytoryczne
cena ofertowa brutto (łącznie - maksymalnie można uzyskać 100 pkt.)
cena oferowana brutto najtańszej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100
cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - formalna i II etap - merytoryczna.
Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otwarciu ofert i ma na celu sprawdzanie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia. Ocena formalna dokonywana jest na zasadzie ,,spełnia /nie spełnia".
Kontakt:Osoby do kontaktu
Konkurencyjność Konkurencyjność
tel.:
e-mail: konkurencyjnosc@wsei.lublin.pl
Kod CPV:80000000-4, 80430000-7, 80000000-4, 80430000-7, 80000000-4, 80430000-7, 80000000-4, 80430000-7, 80000000-4, 80430000-7
Numer dokumentu:2022-1281-105391
Źródło: Internet i własne
Załączniki: