Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-23
Przedmiot ogłoszenia:Usługa organizacji wycieczki
Organizator:Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem
Adres: ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511 Kościelisko
Województwo / powiat: małopolskie, pow. tatrzański
Państwo: Polska
Telefon / fax:faks.: 261 118 008, tel. 261 118 090
E-mail:
Opis:III. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wycieczki nad jezioro Balaton na Węgrzech,
współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Termin wycieczki: 23.06 - 26.06.2018 r.
3. Liczba uczestników wycieczki: 56 osób (liczba może zmniejszyć się o maksymalnie 4 osoby).
4. Miejsce pobytu: Siofok.
5. Plan wycieczki:
5.1. Dzień I (23.06.2018 r.)
Podstawienie autokaru na parking przed Wojskowym Ośrodkiem Szkoleniowo-Kondycyjnym
w Zakopanem, ul. Strzelców Podhalańskich 4, Kościelisko w godzinach porannych (ok.
03:45) i o godz. 04:00 wyjazd z Kościeliska w stronę Węgier. Po drodze krótkie przerwy na
stacjach benzynowych.
Przyjazd nad Balaton około godziny 13:30, zakwaterowanie w obiekcie noclegowym, czas
wolny na pobyt nad Jeziorem Balaton. Godz. 18:00 obiadokolacja w formie bufetu
szwedzkiego dla wszystkich uczestników wycieczki. Po kolacji czas wolny. Nocleg.
5.2. Dzień II (24.06.2018 r.)
07:30 - 09:00 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, plażowanie nad Balatonem. Po
południu przejazd na Półwysep Tihany, spacer po starówce, czas wolny na odpoczynek i
zakup pamiątek. Ok. godz. 18:30 obiadokolacja w hotelu w formie bufetu szwedzkiego.
Nocleg.
5.3. Dzień III (25.06.2018 r.)
07:30 - 09:00 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, plażowanie nad Balatonem.
Odpoczynek. Wieczorem obiadokolacja w jednej z tradycyjnych czard z muzyką cygańską.
Nocleg.
5.4. Dzień IV (26.06.2018 r.)
07:00 - 08:00 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, wykwaterowanie z hotelu i przejazd
do centrum Budapesztu. Zwiedzanie stolicy: Wzgórze Gelerta, Wzgórze Zamkowe z
Basztami Rybackimi, Kościół Macieja, spacer przez dziedzińce Zamku Królewskiego wraz z
fontanną Macieja, bazylika Św. Stefana oraz Plac Bohaterów z Pomnikiem Milenijnym oraz
Park Miejski z Pałacem Vajdahunyad. Następnie ok. godzinny rejs statkiem po Dunaju. Ok.
godz. 17:00 obiadokolacja i wyjazd w drogę powrotną do Kościeliska. Zakończenie wycieczki
(przyjazd na parking przed Wojskowym Ośrodkiem Szkoleniowo-Kondycyjnym w
Zakopanem) ok. godz. 24:00.
6. Zaoferowana w ofercie cena brutto organizacji wycieczki winna obejmować:
6.1. transport autokarem podczas całej wycieczki wraz z niezbędnymi opłatami drogowymi,
6.2. opłatę klimatyczną, jeżeli jest w danym miejscu wymagana od uczestników wycieczki do
opłacenia,
6.3. 3 noclegi w hotelu nad Balatonem (standard hotelu nie niższy niż trzygwiazdkowy, pokoje 2 -
osobowe, odległość hotelu od Balatonu nie większa niż 100 m),
6.4. 3 śniadania w formie bufetu szwedzkiego dla wszystkich uczestników wycieczki,
6.5. 4 obiadokolacje (2 w firmie bufetu szwedzkiego, 1 w czardzie węgierskiej - Balaton, 1 w
Budapeszcie),
6.6. ubezpieczenie od NNW, KL i BP,
6.7. opiekę pilota/przewodnika podczas całej wycieczki,
6.8. obowiązkową opłatę na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
6.9. wstępy do wszystkich zwiedzanych obiektów, w tym: przejazd na Półwysep Tihany, katedra
Tihany, rejs statkiem po Dunaju w Budapeszcie.
7. Podstawą do realizacji usługi będzie zawarcie umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, bud. nr 1 (Sztab), pok. nr 101
(Kancelaria) lub przesłać pocztą na adres: Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny
w Zakopanem, ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511 Kościelisko, z dopiskiem ,,Oferta - usługa
organizacji wycieczki nad jezioro Balaton na Węgrzech", w terminie do dnia 29.03.2018 r. do
godz. 09:00.
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2018 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego, w auli budynku nr 2.
Termin składania:2018-03-29
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wycieczki: 23.06 - 26.06.2018 r.
IV. Termin wykonania zamówienia:
23.06- 26.06.2018 r.
Wymagania:V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada aktualny wpis
do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zgodnie z Ustawą
o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. póz. 187).;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
3. zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1. Zamawiający ustala, że przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
będzie się odbywało pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, za pomocą faksu lub
poczty elektronicznej.
2. Zamawiający zastrzega formę pisemna dla oferty oraz dokumentów do niej załączanych.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych lub wydruk potwierdzenia nadania
z programu pocztowego zamawiającego oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję
faksem lub e-mailem w momencie jej przekazania przez zamawiającego i będzie
jednocześnie dowodem nadania tej wiadomości, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia
faktu jej otrzymania.
VII .Termin związania wykonawcy złożoną ofertą:
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert, dokumenty, jakie należy złożyć wraz z ofertą:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym zapytaniu.
4. Oferta musi być sporządzona zgodnie z drukiem ,,Oferta", stanowiącym zał. nr 1 do zapytania.
5. Do oferty należy załączyć:
5.1. kserokopia wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zgodnie
z Ustawą o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. póz. 196);
5.2. kserokopia polisy / gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu prowadzonej działalności;
5.3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oferta musi być złożona w dokładnie zamkniętej, nieprzejrzystej, nienaruszonej kopercie,
w sposób gwarantujący zachowanie poufności oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert z nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu.
X. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1. Cena oferty musi określać całkowitą wycenę zakresu zamówienia, określonego w zał. nr 1 do
zapytania - ,,Oferta".
2. Cena przedstawiona w ofercie winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do kompleksowego wykonania
zamówienia z uwzględnieniem zapisów zapytania, istotnych postanowień umowy oraz należnych
podatków i opłat, zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert.
XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosowane następujące kryterium oceny ofert:
Cena -100 %
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom,
którzy złożyli oferty oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
XII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy
w przedmiotowym postępowaniu, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że będą zachodziły przesłanki
do unieważnienia postępowania.
XIII. Istotne postanowienia umowy:
1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone w oparciu
o przepisy Kodeksu cywilnego.
2. W celu zapoznania wykonawców z przyszłymi zobowiązaniami związanymi z wykonywaniem
umowy, zamawiający przedstawia ,,Projekt umowy" jako załącznik nr 2.
Kontakt:4. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych: p. Jolanta BRUDECKA, tel. 261 118 026
- w sprawach proceduralnych: p. Rafał CIASTEK, tel. 261 118 017
Kod CPV:63511000-4
Numer dokumentu:2/Z/SOC/18
Źródło: Internet i własne