Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21379026 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-06-10
Przedmiot ogłoszenia:Usługa polegająca na dokonaniu pomiarów odległości pomiędzy wskazanymi w niniejszej ofercie punktami
Organizator:Urząd Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Szosa Chełmińska 27, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 56 611 87 00
Opis:Określenie przedmiotu zamówienia:
Dokonania pomiarów odległości od 25 punktów, w których ma być prowadzona sprzedaż
napojów alkoholowych do działających punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
wskazanych w poniższej tabeli.
Punkty pomiędzy którymi należy dokonać pomiarów:
Lp. Okręg Punkt, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych Najbliższe działające punkty sprzedaży napojów alkoholowych Ilość protokółów i map
1 Staromiejskie ul.Małe Garbary 15 sklep ,,Żabka" Ul. Królowej Jadwigi 18 sklep ,,Żabka" 1
ul. Prosta 16/18 (Pasieka)
ul. Królowej Jadwigi 18 ,,Żabka" p. Kolasińska
2 Staromiejskie Ul. Mostowa 6 punkt sprzedaży Ul. Szeroka 29 del. Sara - GTSS ,,Społem" 1
detalicznej w lokalu Ul. Żeglarska 20 Sklep Benedyktyński
ul. Żeglarska 4/1 Sklep spożywczy
ul. Królowej Jadwigi 18 sklep ,,Żabka"
3 Staromiejskie Ul. Prosta 2 lok. 1 Sklep ,,Żabka" Ul. Prosta 16/18 (Pasieka) 1
A Staromiejskie Ul. Szczytna 14a/1a Sklep ,,Żabka" Ul. Szeroka 29 del. Sara GTSS ,,Społem" 1
ul. Żeglarska 20 Sklep Benedyktyński
5 Staromiejskie Szeroka 13-15 Sklep ,,Żabka" Ul. Szeroka 29 del. Sara -- GTSS ,,Społem" 1
Królowej Jadwigi 18 sklep ,,Żabka"
6 Staromiejskie Ul. Prosta 5 ,,Biedronka" Ul. Prosta 16/18 (Pasieka) 1
ul. Królowej Jadwigi 18 sklep ,,Żabka"
7 Staromiejskie Ul. Szeroka 22 ,,Biedronka Ul. Szeroka 29 del. Sara GTSS ,,Społem" 1
ul. Królowej Jadwigi 18 ,,Żabka" p. Kolasińska
8 Chełmińskie Ul. Szosa Chełmińska 164 sklep Biedronka Ul. Szosa Chełmińska 161 - sklep ,,U Norka" 2
ul. Szosa Chełmińska 183-189 sklep ,,Lidl"
9 Chełmińskie Ul. Św. Józefa 12/Boczna 2 sklep ,,Żabka" ul.Bema 44-58 supermarkt Kaufland 2
ul. Gagarina 212-216 sklep ,,Żabka"
10 Chełmińskie Ul. Szosa Chełmińska 137 sklep ,,Żabka" Ul. Długa 2 sklep ,,Wina Świata" 2
ul. Szosa Chełmińska 161 - sklep ,,U Norka"
11 Chełmińskie Ul. Konfekcyjna 27 sklep ,,Żabka" Ul. Kilińskiego 9 sklep Torimpex 1
ul. Legionów 216f supermarket Piotr i Paweł
12 Jakubskie- Mokre Ul. Szosa Lubicka 12/3 sklep spożywczy ,,Żabka" Ul. Lubicka 55 sklep ,,Lidl" 2
ul. Grabowa 12 sklep ,,Żabka"
13 Jakubskie- Mokre Ul. Kościuszki 41/47 sklep spożywczy ,,Biedronka" Ul. Świętopełka 13 sklep ,,PoloMarket" 2
ul. Kościuszki 55 sklep ,,Aldi"
ul. Bażyńskich 20 sklep"Lidl"
14 Jakubskie- Mokre Ul. Bażyńskich 20 sklep spożywczy ,,Biedronka" Ul. Bażyńskich 20 sklep"Lidl" 2
ul. Bażyńskich 2a sklep ,,Jubilat"
15 Jakubskie- Mokre ul.Antczaka 21/23 1. 43 i 42 sklep spożywczy ,,Żabka" Ul. Lubicka 55 sklep ,,Lidl" 2
ul. Waryńskiego 13-17 sklep ,,Biedronka"
16 Jakubskie- Mokre Ul. Kościuszki 34 sklep spożywczy ,,Żabka" Ul. Świętopełka 13 sklep ,,PoloMarket" 2
ul .Kościuszki 55 sklep ,,Aldi"
-ul. Bażyńskich 20 sklep"Lidl"
17 Jakubskie- Mokre Ul. Lubicka 17 lok.U.2 sklep ,,Żabka" Ul. Lubicka 55 sklep ,,Lidl" 2
ul. Waryńskiego 13-17 sklep ,,Biedronka"
18 Jakubskie- Mokre Ul. Jana III Sobieskiego 16 sklep ,,Żabka" Ul. Jana III Sobieskiego 22/2 sklep spożywczy 2
ul. Waryńskiego 13-17 sklep ,,Biedronka"
19 Skarpa Ul. Konstytucji 3 Maja 22 l.AiB sklep ,,Żabka" Ul. Wyszyńskiego 12 sklep ABC 2
ul. Konstytucji 3 Maja 22 b sklep ,, Frico"
20 Skarpa Ul. Teligi 7 sklep ,,Żabka" Ul. Teligi 7 sklep ,,Biedronka" 2
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13 - sklep ,,Piotr i Paweł"
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 4 - sklep ,,Biedronka"
21 Wrzosy ul.Wilcza 33 sklep spożywczy Ul. Kwiatowa 1 sklep Polo-market ,,Wrzos" 1
ul. Szosa Chełmińska 212 - sklep ,,Biedronka"
22 Wrzosy Ul. Watzcnrodego 17-17D lok. 2 sklep 'Żabka" ul.Ugory 4 - sklep ,,Intermarche" 1
ul. Orląt Lwowskich 9-11 sklep ,,Biedronka"
23 Wrzosy ul.Bażantowa 34 - sklep spożywczy Ul. Kwiatowa 1 sklep Polo-market ,,Wrzos" 1
ul. Szosa Chełmińska 212 - sklep ,,Biedronka"
24 Bielawy- Grębocin Ul. Przemyska 1 Ul. Suwalska 1 - sklep spożywczy 1
ul. Gdańska 7/21 sklep Lidl
25 Bielawy- Grębocin Ul. Niesiołowskiego 25 sklep ,,Lidl" Ul. Niesiołowskiego 23 a sklep ,,Intermarche" 1
ul. Dziewulskiego 43 -sklep ,,Biedronka"
ul. Dziewulskiego 23 -sklep ,,Torimpex"
ul. Dziewulskiego 10 -sklep ,,Biedronka"
Pomiary należy przeprowadzić w następujący sposób:
1) Pomiary należy przeprowadzić od wejścia do punktu, w którym ma być prowadzona
sprzedaż, do wejścia do działających punktów sprzedaży napojów alkoholowych wskazanych
w powyższej tabeli. W przypadku gdy punkt, w którym jest prowadzona sprzedaż znajduje się
wewnątrz większego obiektu handlowego, pomiarów należy dokonać do wejścia do tego
obiektu.
2) Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z art. 18 ust. 3b ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. póz.
2277), który stanowi: cyt. ,,W przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia
przewyższa ich maksymalną liczbę, o której mowa w art. 12 ust. 1, zezwolenie w pierwszej
kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak największej odległości punktu, w którym
ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu
sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg
publicznych, a w następnej kolejności - kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak
najmniejszej liczby punktów sprzedaży." koniec cyt.
3) W przypadku konieczności przejścia przez jezdnię, należy dokonać pomiarów
z zachowaniem zasad ruchu drogowego.
4) Wybrany wykonawca umożliwi udział w pomiarach przedstawicielowi urzędu oraz
stronom postępowania administracyjnego. Pomiary odbędą się w terminie wskazanym między
21.06.2021 r. a 25.06.2021 r. Przy składaniu oferty wykonawca zaproponuje terminy
pomiarów w poszczególnych okręgach wskazanych w powyższej tabeli.
5) Wybrany wykonawca sporządzi pisemny protokół z pomiarów od każdego punktu,
w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, do punków wskazanych w
tabeli. Protokóły zawierające pomiary zostaną sporządzone osobno dla każdego punktu, w
którym ma być prowadzona sprzedaż w ilości wskazanej w powyższej tabeli. Do protokółów
należy dołączyć mapki, na których zostaną wskazane drogi pomiaru. Protokóły i mapki
zostaną przekazane przez geodetę lub osobę przez niego upoważnioną do 28.06.2021 r.
w godz.ch pracy Wydziału Obsługi Mieszkańców.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 18.06.2021 r. do godz. 8;30 w Urzędzie Miasta Torunia,
Wydział Obsługi Mieszkańców, Toruń, Ul. Szosa Chełmińska 27 (pokój nr 2), na formularzu,
który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej na adres e-mail:
wom@um.torun.pl lub l.typek@um.torun.pl
Termin składania:2021-06-18
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania usługi:
Do dnia 28.06.2021r.
Wymagania:Wymagania stawiane wykonawcy:
Prace muszą być wykonane przez uprawnionego geodetę, posiadającego uprawnienia
z zakresu 1 - pomiary sytuacyjne i wysokościowe.
Dokumenty, które należy składać:
- wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1
- kopię zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach geodezyjnych z zakresu 1 - pomiary
sytuacyjne
i wysokościowe geodety, który osobiście będzie realizował przedmiot zamówienia.
Kryterium oceny ofert:
Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta, spośród ofert nieodrzuconych - ważnych
- z najniższą zaproponowaną ceną brutto za usługę.
Jednocześnie Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia informuje, że niniejsze
ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny
oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
Kontakt:Przedstawiciel Zamawiającego upoważniony do kontaktów z Wykonawcami:
Łukasz Typek tel. 56 6118 878
Numer dokumentu:PZP 182/2021, WOM.271.7.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: