Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-22
Przedmiot ogłoszenia:Usługa polegająca na kompleksowym zabezpieczeniu od strony techniczno - organizacyjnej przebiegu imprezy masowej
Organizator:Urząd Miejski w Koluszkach
Adres: 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki
Województwo / powiat: łódzkie, pow. łódzki wschodni
Państwo: Polska
Telefon / fax:44 725 67 75, 44 725 67 19
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:obsługę od strony techniczno - organizacyjnej imprezy masowej pn.: ,,Zakończenie lata w Lisowicach" w dniu 20 września 2019 roku
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na kompleksowym zabezpieczeniu od strony techniczno - organizacyjnej przebiegu imprezy masowej pn.: ,,Zakończenie lata w Lisowicach" w dniu 20 września 2019 roku.
Po stronie oferenta leży:
1. Zapewnienie pracowników pomocniczych wydarzenia ,,Zakończenie lata w Lisowicach" w dniu 20 września 2019 roku.
2. Zapewnienie miejsc noclegowych z obiadem w dniu 20.09.2019 r. oraz śniadaniem w dniu 21.09.2019 r. w hotelu minimum 3 * dla artystów.
3. Zapewnienie 20 sztuk koszy na odpady wraz z uprzątnięciem terenu.
4. Zapewnienie 4 sztuk namiotów wraz z wyposażeniem na cele garderoby dla artystów.
5. Wykonanie 200 sztuk identyfikatorów wraz ze smyczami.
6. Opracowanie graficzne, druk oraz rozwieszenie plakatów promocyjnych (100 sztuk) na terenie Gminy Koluszki oraz Gminy Brzeziny.
7. Zapewnienie minimum 2 sztuk gaśnic proszkowych posiadających legalizację.
Podana kwota musi zawierać koszty realizacji powyższych usług.
Cel zamówienia
Realizacja projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Gminy Koluszki pn.: ,,Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice"
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na kompleksowym zabezpieczeniu od strony techniczno - organizacyjnej przebiegu imprezy masowej pn.: ,,Zakończenie lata w Lisowicach" w dniu 20 września 2019 roku.
Po stronie oferenta leży:
1. Zapewnienie pracowników pomocniczych wydarzenia ,,Zakończenie lata w Lisowicach" w dniu 20 września 2019 roku.
2. Zapewnienie miejsc noclegowych z obiadem w dniu 20.09.2019 r. oraz śniadaniem w dniu 21.09.2019 r. w hotelu minimum 3 * dla artystów.
3. Zapewnienie 20 sztuk koszy na odpady wraz z uprzątnięciem terenu.
4. Zapewnienie 4 sztuk namiotów wraz z wyposażeniem na cele garderoby dla artystów.
5. Wykonanie 200 sztuk identyfikatorów wraz ze smyczami.
6. Opracowanie graficzne, druk oraz rozwieszenie plakatów promocyjnych (100 sztuk) na terenie Gminy Koluszki oraz Gminy Brzeziny.
7. Zapewnienie minimum 2 sztuk gaśnic proszkowych posiadających legalizację.
Podana kwota musi zawierać koszty realizacji powyższych usług.
II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- obsługa wydarzenia - zapewnienie kompleksowej obsługi obiektu poprzez wynajęcie pracowników do prac polegających na załadunku i rozładunku sprzętu, rozłożeniu i złożeniu zaplecza w ilości minimum 4 osób.
- usługa hotelowa - zapewnienie usługi hotelowej (noclegu wraz z wyżywieniem (obiad w dniu 20.09.2019 r. oraz śniadanie w dniu 21.09.2019 r.)) w hotelu minimum 3* na potrzeby artystów wydarzenia (szczegółowy opis ilości miejsc w załączniku nr 3 (zespół Artysta 1), załącznik nr 4 (zespół Artysta 2) oraz załącznik nr 5 (zespół Artysta 3).
- odpady komunalne - zapewnienie usługi polegającej na uprzątnięciu odpadów z miejsca wydarzenia wraz z podstawieniem 20 koszy na opady. Po zakończeniu wydarzenia teren imprezy należy uprzątnąć do podstawionych przez Organizatora kontenerów.
- garderoby - zapewnienie 4 sztuk namiotów na potrzeby przygotowania zaplecza dla artystów wraz z niezbędnym wyposażeniem (gotowe na godzinę 10.00):
o Garderoba 1 (Artysta 1) - zapewnienie samodzielnej, posiadającej podłogę, oznaczonej nazwą zespołu garderoby (namiotu), znajdującej się przy scenie, mogącej pomieścić 8 osób - wyposażenie oraz artykuły spożywcze zgodnie z załącznikiem nr 6
o Garderoba 2 (Artysta 2) - zapewnienie samodzielnej, posiadającej podłogę, oznaczonej nazwą zespołu garderoby (namiotu), znajdującej się przy scenie, mogącej pomieścić 13 osób - wyposażenie oraz artykuły spożywcze zgodnie z załącznikiem nr 7
o Garderoba 3 (Artysta 3) - zapewnienie samodzielnej, posiadającej podłogę, oznaczonej nazwą zespołu garderoby (namiotu), znajdującej się przy sceniemogącej pomieścić 11 osób - wyposażenie oraz artykuły spożywcze zgodnie z załącznikiem nr 8
o Garderoba 4 (VIP) - namiot w sąsiedztwie sceny - wyposażenie oraz artykuły spożywcze zgodnie z załącznikiem nr 9
- identyfikatory - usługa polegająca na opracowaniu projektu identyfikatorów dla obsługi wydarzenia oraz ich wydrukowanie, zalaminowanie oraz dostarczenie Zamawiającemu wraz ze smyczami w ilości 200 sztuk zgodnie z załącznikiem nr 10 Przed wykonaniem identyfikatorów należy uzgodnić projekt z Zamawiającym.
- plakaty promocyjne - opracowanie graficzne plakatów promocyjnych imprezę z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WŁ pod adresem: www.rpo.lodzkie.pl (wzór plakatu należy przesłać do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 3 września 2019 r.), druk w formacie A2 - 100 sztuk, rozwieszenie plakatów promocyjnych na tablicach i słupach informacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz Gminy Koluszki (pierwsza partia do dnia 7 września 2019 r., druga partia (uzupełnienie w miejscach brakujących) do dnia 14 września 2019 r., trzecia partia (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) do dnia 18 września 2019 r.
- gaśnice - zapewnienie 2 sztuk w pełni sprawnych, posiadających legalizację gaśnic proszkowych na potrzeby zabezpieczenia zaplecza koncertu.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 30-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w następujący sposób:
,,Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki.
Oferta na: obsługę od strony techniczno - organizacyjnej imprezy masowej pn.: ,,Zakończenie lata w Lisowicach" w dniu 20 września 2019 roku.
Nie otwierać przed dniem 30 sierpnia 2019 roku do godz. 10.30"
- Oferty można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy
ul. 11 Listopada 65.
- Oferty można składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku do godziny 10.30.

- O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu na Kancelarię, a nie data stempla pocztowego
Otwarcie ofert:- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 10.40 w pokoju nr 215 II piętro. - Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2019-08-30
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: łódzki wschodni Miejscowość: Lisowice
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia:
20 września 2019 roku
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
- Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena - 100%,
Najtańsza oferta otrzyma 100 pkt a pozostałe proporcjonalnie mniejszą liczbę punków.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA KOLUSZKI
Adres
11 Listopada 65
95-040 Koluszki
łódzkie , łódzki wschodni
Numer telefonu
503565254
Fax
44 714 58 15
NIP
7282471753
Tytuł projektu
ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LISOWICE
Numer projektu
RPLD.06.02.01-10-0043/16-00
Inne źródła finansowania
Projekt pn.: ,,Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz budżetu Gminy Koluszki.
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Adam Olek, Tomasz Stachlewski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
44 725 67 75, 44 725 67 19
Kod CPV:92000000-1
Numer dokumentu:1202288, GIZ.271.74(42).2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: