Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-29
Przedmiot ogłoszenia:Usługa polegająca na organizacji warsztatów kulinarnych oraz pokazu kulinarnego
Organizator:Stowarzyszenie ,,Brzesko-Oławska Wieś Historyczna"
Adres: Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka
Województwo / powiat: opolskie, pow. brzeski (opolski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:774129021
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji warsztatów kulinarnych
oraz pokazu kulinarnego w Krzyżowicach w dn. 22.09.2019 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres usługi obejmuje co najmniej:
a) przeprowadzenie warsztatów kulinarnych oraz pokazu kulinarnego (np. gotowanie zupy w wielkim kotle,
gotowanie na wielkiej patelni) przez znanego kucharza biorącego udział w programie kulinarnym
emitowanym w TV, z przygotowaniem ok. 1 500 porcji degustacyjnych dla uczestników imprezy
b) zapewnienie transportu
c) zapewnienie sprzętu kulinarnego
d) zapewnienie naczyń do przeprowadzenia warsztatów oraz pokazu
e) zapewnienie artykułów spożywczych
f) zapewnienie naczyń jednorazowych do przeprowadzenia degustacji.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:
Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.
Dopuszcza się również złożenie ofert drogę e-mailową na adres: biuro@wieshistoryczna.pl
3. Ofertę złożyć należy do dnia 05 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00.
W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.
Termin składania:2019-08-05
Miejsce i termin realizacji:3. Termin warsztatów kulinarnych oraz pokazu kulinarnego: 22.09.2019 r.
Wymagania:4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
- ofertę cenową brutto za całość wykonania usługi, zgodnie z załącznikiem nr 1.

IV. OCENA OFERT
1. Kryteria wyboru oferty:
- cena - 100 %
2. Oferty złożone po terminie 05 sierpnia 2019 r. godz. 15:00 nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z
wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w
zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.
6. Zamawiający może unieważnić zapytanie bez podawania powodu unieważnienia.
Kontakt:V. DODATKOWE INFORMACJE
Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub osobiście w siedzibie
Stowarzyszenia tj. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, tel. 77 412 90 21, przed upływem terminu składania
ofert. Osoba do kontaktu: Marta Bruś - Specjalista ds. aktywizacji, animacji lokalnej i współpracy.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: