Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15092128 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-20
Przedmiot ogłoszenia:Usługa pralnicza
Organizator:KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Adres: ul. 11-GO LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 048 362 91 91 fax.: 048 345 27 15, 48 345 29 11 fax 48-345-25-57
E-mail:
Opis:2. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1; usługa pralnicza asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 będącego na stanie Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, ul Płk. Karola Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru przedmiotów przeznaczonych do usługi pralniczej oraz dostarczenia ich własnym transportem na swój koszt po wykonanej usłudze w terminie 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8-15) od pisemnego złożenia
zamówienia za pokwitowaniem.
Miejsce i termin składania ofert: 10. Sposób przygotowania oferty: pisemna przesłana drogą email na adres gmt.kwp@ra.policja.gov.pl: faxem pod numer 48-345-25-57 lub pocztą na adres Wydział Gospodarki Materiałowo Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
11. Miejsce i termin złożenia ofert: Wydział Gospodarki Materiałowo Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom do dnia 26.03.2018 roku godz. 10.30 (jak wpkt.10)
Otwarcie ofert:12. Termin otwarcia ofert: 26.03.2018r. godz. 10.40
Termin składania:2018-03-26
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: usługa jednorazowa
Wymagania:Forma płatności - przelew - 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) :
- Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz oświadczenie potwierdzające niezaleganie z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w ZUS, zgodnie z brzmieniem art. 24 ust 1 pkt 3 Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r. (wzór w załączeniu).
- Zamawiający zastrzega sobie zgodnie z § 4 ust. 1 umowy prawo do odmowy przyjęcia usługi, jeżeli jego jakość budzi zastrzeżenia lub jeżeli nie będzie on zgodny z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1.
7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści :
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia :
9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) :
13. Dopuszcza się negocjacje z przynajmniej trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający podejmie negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
Uwagi:Zaproszenie do złożenia oferty dot. -udzjelenia zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z późn. zm.)
Kontakt:4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Karolina Gralec 48 345 29 11
Numer dokumentu:1/2018/GMT
Źródło: Internet i własne
Załączniki: