Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17105729 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-02
Przedmiot ogłoszenia:Usługa pralnicza
Organizator:KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Adres: ul. 11-GO LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 048 362 91 91 fax.: 048 345 27 15
E-mail:
Opis:2. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1; usługa pralnicza asortymentu wyszczególnionego
w załączniku nr 1 będącego na stanie Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej
Policji w Ostrowi Mazowieckiej, ul Płk. Karola Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Wykonawca
zobowiązuje się do odbioru przedmiotów przeznaczonych do usługi pralniczej oraz dostarczenia ich
własnym transportem na swój koszt po wykonanej usłudze w terminie 10 dni roboczych (tj. od
poniedziałku do piątku w godz. 8-15) od pisemnego złożenia zamówienia za pokwitowaniem. Forma
płatności - przelew - 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Miejsce i termin składania ofert: 10. Sposób przygotowania oferty: pisemna przesłana drogą email na adres gmt.kwp@ra.policja.gov.pl:
faxem pod numer 48-345-25-57 lub pocztą na adres Wydział Gospodarki Materiałowo Technicznej
Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
11. Miejsce i termin złożenia ofert: Wydział Gospodarki Materiałowo Technicznej Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom do dnia
8.04.2019 roku godz. 12.30 (jak w pkt. 10)
Otwarcie ofert:12. Termin otwarcia ofert: 8.04.2019 r. godz. 12;40
Termin składania:2019-04-08
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: usługa jednorazowa
Wymagania:5. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów
i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) :
- Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz oświadczenie
potwierdzające niezaleganie z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w ZUS,
zgodnie z brzmieniem art. 24 ust 1 pkt 3 Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r. (wzór w załączeniu).
- Zamawiający zastrzega sobie zgodnie z § 4 ust. 1 umowy prawo do odmowy przyjęcia usługi, jeżeli
jego jakość budzi zastrzeżenia lub jeżeli nie będzie on zgodny z opisem zamieszczonym w załączniku
nr 1.
7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści :
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego
wniesienia :
9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) :
13. Dopuszcza się negocjacje z przynajmniej trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze
oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający podejmie negocjacje ze wszystkimi
Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Wykonawców przesyłających
oferty handlowe, informacje o produktach lub usługach w celu prowadzonego postępowania
zakupowego, a dane zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych oferty Wykonawcy do
celów realizacji zamówienia.
Kontakt:4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Karolina Gralec 48 345 29 11
Numer dokumentu:2/2019/GMT
Źródło: Internet i własne
Załączniki: