Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18218556 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-25
Przedmiot ogłoszenia:Usługa pralnicza
Organizator:KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Adres: ul. 11-GO LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 345 29 11, fax 48-345-25- 57
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1; usługa pralnicza asortymentu wyszczególnionego
w załączniku nr 1 będącego na stanie Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej
Policji w Ostrowi Mazowieckiej, ul Płk. Karola Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia ofert: Wydział Gospodarki Materiałowo Technicznej Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
do dnia
30.10.2019 roku godz. 10;30 (jak wpkt.10)
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 30.10.2019 r. godz. 10;40
Termin składania:2019-10-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: usługa jednorazowa
Wymagania:Wykonawca zobowiązuje się do odbioru przedmiotów przeznaczonych do usługi pralniczej oraz
dostarczenia ich własnym transportem na swój koszt po wykonanej usłudze w terminie 10 dni
roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8-15) od pisemnego złożenia zamówienia za
pokwitowaniem. Forma płatności - przelew - 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
Zamawiający zastrzega sobie zgodnie z § 4 ust. 1 umowy prawo do odmowy przyjęcia usługi, jeżeli
jego jakość budzi zastrzeżenia lub jeżeli nie będzie on zgodny z opisem zamieszczonym w załączniku
nr 1.
Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści :
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego
wniesienia :
Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) :
Sposób przygotowania oferty:
1. pisemna przesłana drogą email na adres gmt.kwp@ra.policja.gov.pl: faxem pod numer 48-345-25-
57 lub pocztą na adres Wydział Gospodarki Materiałowo Technicznej Komendy Wojewódzkiej
Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom;
2. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
3. Należy uzupełnić i dołączyć oświadczenie dot. klauzul społecznych, tj. o niezaleganiu
z uiszczaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne w ZUS - Załącznik nr 2 (wzór w załączeniu);
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Wykonawców,
przesyłających oferty handlowe, informacje o produktach lub usługach w celu prowadzonego
postępowania zakupowego, a dane zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych ofert
Wykonawcy do celów realizacji umowy;
Należy zapoznać się z załącznikiem dot. przetwarzania danych osobowych w trybie RODO;
5. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z Ustawą
z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym;
Dopuszcza się negocjacje z przynajmniej trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze
oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający podejmie negocjacje^ ze wszystkimi
Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
Kontakt:Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Karolina Gralec 48 345 29 11
Numer dokumentu:2 /2019/GMT
Źródło: Internet i własne
Załączniki: