Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15075375 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-16
Przedmiot ogłoszenia:Usługa prania
Organizator:Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
Adres: ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
Województwo / powiat: małopolskie, pow. wadowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 33 87 21240, tel/fax 33/82 322 30
E-mail:
Opis:I Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej pracowników
ZZOZ w Wadowicach, znak:i5/RC/ZP/ZZOZ/20i8
Zwracam się z prośbą o sporządzenie oferty cenowej (wg załącznika 3), na bazie, której
w przypadku zaoferowania najkorzystniejszych cen, zostanie podpisana umowa, zgodnie z załączonym
projektem umowy (załącznik 14). Umowa zostanie podpisana zaraz po zakończeniu procedury.
Miejsce i termin składania ofert: III Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.03.2018r. do godziny 12.00 w Sekretariacie lub przesłać na
adres Zamawiającego: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka
5, 34-100 Wadowice z dopiskiem ,,Oferta cenowa na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży
ochronnej pracowników ZZOZ w Wadowicach, znak: 15/RC/ZP/ZZOZ/2018".
2. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: zp@zzozwadowice.pl lub faksem, na nr
33 823 22 30 a następnie potwierdzić pisemne.
Termin składania:2018-03-21
Wymagania:3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Termin zadawania pytań upływa w dniu: I9.03.20i8r.
IV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1. O zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień,
1.3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe
wykonanie zamówienia,
1.4. nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
1.5. złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert
1.6. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał, co najmniej 2 usługi odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę min. 30 000,00 PLN brutto każda. Ocena spełniania
tego warunku nastąpi na podstawie załączonego ,,Wykazu usług" stanowiącego załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Ocena jakości przeprowadzona zostanie w oparciu o punktację parametrów. Oferty zostaną ocenione
wg podanych algorytmów przyznając im ocenę punktową. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę
uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższych algorytmów.
VI Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 3.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów
działających wspólnie, dotyczy każdego z nich.
3. W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty winien być dołączony
dokument stwierdzający upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy
(pełnomocnictwo).
4. Opinia sanitarna wydana przez PIS potwierdzającą spełnienie wymogów pralni w zakresie bielizny
szpitalnej, w której będzie realizowane zamówienie.
5. Aktualny wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych
lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu tego środka na terenie Polski lub UE, oraz
deklarację zgodności CE - pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka (lub równoważna) dla środków
używanych do prania bielizny noworodkowej, niemowlęcej i dziecięcej.
6. Oświadczenie o posiadaniu komory dezynfekcyjnej wraz z kopią przynajmniej jednego badania
skuteczności dezynfekcji z ostatnich 6 miesięcy przed terminem składania ofert, wykonanych przez
niezależną jednostkę.
7. Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje wyposażeniem pralni w niezbędne maszyny i urządzenia
oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
8. Oświadczenie o dysponowaniu zamkniętymi wózkami do transportu bielizny na oddziały.
9. Oświadczenie o dysponowaniu środkami transportu przeznaczonymi do realizacji zamówienia
z aktualną, pozytywną opinią lub zaświadczeniem wydanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną
zezwalającą na wykonywanie transportu bielizny szpitalnej czystej i brudnej.
10. Oświadczenie Wykonawcy o możliwości zabezpieczenia wykonania usługi w razie zdarzeń losowych
w swoim zakładzie (awarie, brak wody, energii elektrycznej).
11. Protokół kontroli właściwego Inspektora Sanitarnego dotyczącego spełnienia przez pralnię
Wykonawcy wymagań sanitarno-higienicznych właściwych dla prania bielizny szpitalnej w okresie nie
wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert.
12. Wykaz wykonanych usług o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie -według załącznika nr 2. Zamawiający wymaga aby do wskazanych usług
Wykonawca załączył dowody potwierdzające, że zostały one wykonane zgodnie lub są wykonywane
należycie
13. W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty winien być dołączony
dokument stwierdzający upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy
(pełnomocnictwo).
14. Oferta i wszystkie jej załączniki powinny być czytelne, pod rygorem jej odrzucenia złożona na
piśmie, sporządzona w języku polskim. Do wszystkich dokumentów i oświadczeń sporządzonych
w języku obcym muszą być dołączone ich tłumaczenia na język polski, poświadczone przez
Wykonawcę.
VII Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i płatności:
1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
3. Płatność nastąpi w formie przelewu w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.
VIII Modyfikacja treści zapytania ofertowego:
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść zapytania ofertowego. W takim przypadku treść wprowadzonych zmian zostanie niezwłocznie
przekazana tym Dostawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego www.zzzozwadowice.pl (BIP- Zamówienia publiczne i ogłoszenia-
Zapytania ofertowe).
IX Termin związania oferta:
1. Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
X Unieważnienie zapytania ofertowego;
1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, gdy:
1.1 nie została złożona żadna oferta,
1.2 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotą, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.
XI Informacją o wynikach:
Dostawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym, zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej
oferty drogą elektroniczną w formie e-mail. Wyniki zapytania ofertowego zostaną również
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zzzozwadowice.pl (BIP- Zamówienia
publiczne i ogłoszenia- Zapytania ofertowe).
XII Inne informacje:
1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Dostawcami, w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania oferty.
2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli
Dostawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy
w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia.
3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania poprawy omyłek pisarskich i rachunkowych
w złożonej przez Dostawcę ofercie.
Uwagi:ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017T. póz. 1579 ze zm. ) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej
wymienionej ustawy.
Kontakt:II Osoby upoważnione do kontaktu:
1. Halina Dąbrowska - Dział Gospodarczy tel 33 87 21240,
2. Klaudia Smolec - Dział Zamówień Publicznych tel/fax 33/82 322 30, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00.
Numer dokumentu:ZZOZ/ZP/30/2018, i5/RC/ZP/ZZOZ/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: