Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20418876 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-16
Przedmiot ogłoszenia:Usługa prania wodnego i czyszczenia chemicznego przedmiotów umundurowania i wyekwipowania
Organizator:Komenda Portu Wojennego Świnoujście
Adres: ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Świnoujście
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261242377 fax. 261242802
E-mail:
Opis:Usługa prania wodnego i czyszczenia chemicznego przedmiotów umundurowania i wyekwipowania
I. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w KPW Świnoujście i na zasadach określonych w zaproszeniu.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Usługa prania wodnego i czyszczenia chemicznego przedmiotów umundurowania i wyekwipowania.
2. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z załącznikami zaproszenia i umowy nr 2 - Szczegółowym zakresie prac do wykonania przedmiotu zamówienia oraz nr 3 - Tabelą jednostkowej wagi przedmiotów zaopatrzenia mundurowego obowiązującego w KPW Świnoujście
Miejsce i termin składania ofert: Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2020r.
Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres:
kpw.zpoferty@ron.mil.pl
Termin składania:2020-12-21
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji Zamówienia : do 10.12.2021 ( szczegóły w §3 wzoru umowy)
Wymagania:Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zasady prowadzenia postępowania
1. Wykonawca może w terminie do dnia 18.12.2020r. zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia (umowy). Zamawiający niezwłocznie udziela odpowiedzi Wykonawcy, jednocześnie zamieszczając informację na stronie Zamawiającego.
2. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia. Powyższe zmiany zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 3 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
Nr referencyjny 120/P/INFR/2020
2
w Rozdziale V, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V.
6. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu.
7. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
9. Termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
10. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Ocena ofert w kryterium cena, będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:
zaoferowana najniższa cena
---------------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty ocenianej
11. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
12. Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest:
Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu, ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście;
2) Inspektor Danych Osobowych:
w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kmdr ppor. Andrzejem DOMINIKIEM, tel. 261-242-980 i za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.kpws@ron.mil.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp;
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
Nr referencyjny 120/P/INFR/2020
3
czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
V. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. pełnomocnictwo (o ile występuje).
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
5. Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz oferty (załącznik nr 1) oraz pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
8. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Nr referencyjny 120/P/INFR/2020
4
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami wyłącznie drogą e- mailową.
2. Forma porozumiewania się określona w pkt 1 obejmuje wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski składane przez zamawiającego i wykonawcę.
3. W przypadku porozumiewania się drogą e-mailową każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji pod rygorem nieważności.
Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
2. Cena podana w formularzu za realizację całości zamówienia musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).
4. Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością, a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
XI. Postanowienia końcowe
1. Postępowanie ma charakter otwarty.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
4. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:-
a) odmowę podpisania umowy;
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
5. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia jest wyłącznie wersja roboczą, która może ulec modyfikacji.
6. Zapłata faktury za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
Kontakt:Do porozumiewania się z Zamawiającym wyłącznie za pomocą poczty internetowej email: kpw.zpoferty@ron.mil.pl
Numer dokumentu:120/P/INFR/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: