Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-02
Przedmiot ogłoszenia:Usługa prowadzenia stałej konserwacji i serwisowania systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyką
Organizator:Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
Adres: ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. pruszkowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax 22 739-14-00
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:
Usługa prowadzenia stałej konserwacji i serwisowania systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyką, zamontowanych w obiektach Zamawiającego przy Ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków.
3. Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia stałej konserwacji i serwisowania systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyką, zamontowanych w obiektach Zamawiającego przy Ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do Umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 10. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 07.04.2021 r. do godz. 10:00:
- pisemnie na adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, 05-802 Pruszków, Ul. Partyzantów 2/4, Kancelaria (budynek Dyrekcji, hol główny, parter);
- drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@mscz.pl
Termin składania:2021-04-07
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:6. Kryteria oceny ofert: Cena /koszt/- 100%
7. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b) wypełniony Harmonogram przeglądów - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
c) zaakceptowany oraz parafowany projekt umowy - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
8. W załączeniu: Formularz oferty, Harmonogram przeglądów, projekt umowy.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie Ofertowe - nr postępowania ZO/MŁ/8/2021".
Kontakt:5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: e-mail: zp@.mscz.pl.
Numer dokumentu:ZO/MŁ/8/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: