Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-25
Przedmiot ogłoszenia:Usługa przeglądu i konserwacji instalacji solarnej
Organizator:Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres: ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (32) 266 34 26
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia: usługa przeglądu i konserwacji instalacji solarnej w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej przy ulicy Mjra H. Hubala Dobrzańskiego 99 w Sosnowcu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Usługa przeglądu i konserwacji instalacji solarnej wykonana zostanie w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu: w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej przy ulicy Mjra H. Hubala Dobrzańskiego 99 w Sosnowcu. W ramach usługi Wykonawca dokona w szczególności:
- sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów instalacji (m.in. przewodów rurowych, kolektorów, zaworów i zasuw, izolacji termicznej itp.),
- sprawdzenia instalacji pod kątem występowania nieszczelności,
- sprawdzenia ciśnienia roboczego w instalacji,
- sprawdzenia parametrów czynnika grzewczego,
- sprawdzenia prawidłowości pracy pompy,
- kontroli przepływu objętościowego wraz z regulacją (jeśli regulacja będzie konieczna),
- sprawdzenia naczynia przeponowego wraz z regulacją ciśnienia (jeśli regulacja będzie konieczna),
- sprawdzenia zasobników; w tym stanu anody magnezowej,
- sprawdzenia filtrów siatkowych,
- sprawdzenia zaworów mieszających,
- kontroli zgodności parametrów solarnych w zależności od nasłonecznienia.
Specyfikacja:Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wykonania usługi. Wizję można przeprowadzić do dnia 30 kwietnia 2019 roku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 7 maja 2019 roku. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: centrum.aktywnosci@mosir.sosnowiec.pl
Termin składania:2019-05-07
Miejsce i termin realizacji:Usługa zostanie wykonywana 1 raz w okresie do 31 grudnia 2019 roku w terminie ustalonym z Zamawiającym.
Wymagania:Proszę o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
- ceny całkowitej wykonania zamówienia.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Cenę należy podać w rozbiciu na wartość netto, podatek od towarów i usług oraz wartość brutto.
Oprócz informacji o cenie proszę również o podanie informacji, czy przewiduje się realizację zamówienia
przez podwykonawców - tak/nie (w przypadku udzjelenia odpowiedzi ,,tak" należy dołączyć do oferty wzór umowy z podwykonawcą).
Kryterium oceny ofert stanowić będzie:
- cena całkowita wykonania zamówienia brutto.
Pytania dotyczące zamówienia publicznego proszę kierować do dnia 30 kwietnia 2019 roku na adres poczty elektronicznej: centrum.aktywnosci@mosir.sosnowiec.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy.
Numer dokumentu:6/OB9/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: