Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16048497 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-18
Przedmiot ogłoszenia:Usługa przeprowadzenia audytu informatycznego
Organizator:Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Adres: Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 81/448 55 50, Fax. 81/448 55 51
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KODAMI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W OPARCIU O WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA): (m. in. wskazanie opisu przedmiotu zamówienia w raz ze szczegółową charakterystyką itp.)
Kod CPV: 79212000-3 - usługi audytu
Usługa przeprowadzenia audytu informatycznego i potrzeb Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:
1. Przeprowadzenie oceny efektywności działania obecnie eksploatowanego systemu ZSI w kontekście kompletności realizowanych procesów biznesowych oraz przygotowanie raportu z tej oceny.
2. Analiza opisów modułów przygotowanych przez poszczególnych liderów w kontekście zidentyfikowanych potrzeb użytkowników oraz kompletności realizowanych procesów biznesowych uwzględniająca założenia opisane w realizowanym projekcie.
3. W wyniku przeprowadzonych analiz i wniosków, przy współpracy z liderami poszczególnych modułów, przygotowanie dokumentacji poaudytowej zawierającej
zmiany opisów funkcjonalności poszczególnych modułów, z uwzględnieniem nowych wymagań funkcjonalnych w perspektywie rozbudowy systemu, będącej wkładem do przygotowywanego opisu przedmiotu zamówienia.
4. Analiza wariantu optymalizacji w oparciu o posiadany system ZSI. Rekomendacje dotyczące optymalnego rozwiązania dla UM w kontekście aktualnych potrzeb. Zamawiający bierze pod uwagę dwa warianty:
a) upgrade posiadanego systemu
b) zakupienie nowego systemu.
5. Zrealizowanie przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Opis posiadanego przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Uniwersytet Medyczny w Lublinie posiada Zintegrowany System Informatyczny składający się z obszaru do obsługi administracji i zarządzania Uczelnią, w tym:
o moduł księgowości wraz z analizą ekonomiczną,
o moduł kadry i place uczelni wyższej wraz z zarządzaniem personelem,
o moduł środków trwałych i gospodarki materiałowej oraz zamówień,
o moduł do obsługi projektów naukowych.
Ponadto Zintegrowany System Informatyczny zawiera również moduły do obsługi procesu kształcenia, w tym:
o moduł do obsługi studentów przez dziekanaty,
o moduł do usprawnienia obsługi finansowej studenta,
o moduł do planowania i rozliczania dydaktyki,
o moduł do usprawnienia obsługi praktyk studenckich,
o moduł do obsługi elektronicznej legitymacji studenckiej,
o moduł do usprawnienia obsługi studenta poprzez tzw. Platformę Studenta.
Dodatkowo Uniwersytet Medyczny w Lublinie posiada niezintegrowany moduł do rekrutacji kandydatów na studia.
Zintegrowany System Informatyczny do Zarządzania Uczelnią został zakupiony w 2008 r., a następnie uruchomiony produkcyjnie w 2010 r.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna zostać dostarczona:
1) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres Zamawiającego z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe, nr sprawy UM-DI-263-13/18" lub
2) w formie elektronicznej(w formie skanów podpisanych dokumentów) na adres e-mail informatyka@umlub.pl
z dopiskiem w temacie e-mail: ,,Zapytanie ofertowe, nr sprawy UM-DI-263-13/18"
Termin składania ofert mija dnia 25.09.2018 r o godzinie 10:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2018-09-25
Wymagania:ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA (m.in. wskazanie tytułu projektu, programu/grantu, z którego jest finansowany itp. )
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie", w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferta powinna zostać złożona na druku stanowiącym Załącznik nr 1 od zapytania ofertowego.
2) Wykonawca powinien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania ofertowego.
3) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
4) Dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymogi określone w przedmiocie zamówienia punkt I. Oferty nie spełniające tych wymogów będą automatycznie odrzucane.
5) W przypadku uzyskania kilku ofert o takiej samej liczbie punktów czynnikiem decydującym będzie cena.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni od terminu złożenia oferty.
Kontakt:Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Aleksander Byczyński
Numer dokumentu:UM-DO-263-13/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: