Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-03
Przedmiot ogłoszenia:Usługa przeprowadzenia szkoleń
Organizator:Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Organizacji i Kadr
Adres: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (41) 342 18 91; fax 41 342 18 34, tel. 41 342 17 47
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach tj:
1) MS Excel 2016-obsługa programu ( dla 60 pracowników )
2) MS Word- wykorzystanie w pracy urzędnika (dla 57 pracowników)
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach - Wydział Organizacji i Kadr zaprasza do złożenia oferty na realizację szkoleń w formie stacjonarnej dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach tj:
1) MS Excel 2016 -obsługa programu
2) MS Word- wykorzystanie w pracy urzędnika.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie stacjonarnej:
o MS Excel 2016 -obsługa programu dla 60 osób, podzielonych na trzy grupy szkoleniowe o różnym stopniu zaawansowania (łącznie 14 godzin lekcyjnych dla każdej z grup)
o MS Word- wykorzystanie w pracy urzędnika dla 57 osób, podzielonych na trzy grupy szkoleniowe (łącznie 14 godzin lekcyjnych dla każdej z grup)
2. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi programów MS Excel i MS Word.
3. Wykonawca zobowiązuję się do opracowania i przeprowadzenia testów oceniających stopień znajomości obsługi programu MS Excel i MS Word osób skierowanych na szkolenie i na tej podstawie do zakwalifikowania ich do grup o określonym stopniu zaawansowania.
4. Programy szkoleniowe powinny zostać opracowane dla poszczególnych grup z uwzględnianiem różnego stopnia ich zaawansowania ( będą stanowiły załącznik do umowy szkoleniowej po wybraniu oferty)
5. Wykonawca zobowiązuję się do zapewnienia indywidualnego dostępu dla każdego uczestnika do oprogramowania i sprzętu komputerowego, w oparciu o który będzie przeprowadzone szkolenie.
6. Liczebność grupy szkoleniowej nie powinna przekraczać 20 osób.
V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) pełne przygotowanie merytoryczne i metodologiczne szkoleń na temat:
a) MS Excel 2016- obsługa programu
b) MS Word- wykorzystanie w pracy urzędnika
2) przeprowadzenie szkoleń,
3) przygotowanie materiałów szkoleniowych zawierających szczegółowe i pełne informacje przekazane na szkoleniach (dopuszczalna wersja elektroniczna),
4) przeprowadzenie testów oceniających stopień znajomości obsługi programu MS Excel i MS Word osób skierowanych na szkolenie i na tej podstawie do zakwalifikowania ich do grup o określonym stopniu zaawansowania,
5) opracowania i przeprowadzenia post testów
6) przeprowadzenie ewaluacji szkolenia przy pomocy arkusz AIOS i przedstawienie analizy Zamawiającemu,
7) opracowanie raportu poszkoleniowego
8) przygotowanie i przesłanie w wersji papierowej certyfikatu (i kserokopii) dla każdego uczestnika zawierającego główne punkty programu szkolenia.

Całkowite koszty przygotowania merytorycznego i metodologicznego szkolenia, w tym koszty przygotowania materiałów szkoleniowych ponosi Wykonawca.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na adres e-mail: woa05@kielce.uw.gov.pl , faksu na nr: 41 342 18 34, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Organizacji i Kadr, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 do 10 października 2023 r.
Termin składania:2023-10-10
Miejsce i termin realizacji:MIEJSCE SZKOLENIA
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
TERMIN
Szkolenia powinny zostać przeprowadzone do 15 grudnia 2023 r. (dokładne terminy dla poszczególnych grup do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty) Liczba godzin nie może być mniejsza niż 14 godzin lekcyjnych (godz. lekcyjna - 45 minut) dla każdej z grup.
Wymagania:VI. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERT
Kompletna i czytelna oferta na realizację szkoleń powinna zostać przedstawiona na FORMULARZU OFERTOWYM załączonym do niniejszego zapytania i zawierać wymagane załączniki, tj.
1/ załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Doświadczenie trenera/trenerów
przewidzianych do realizacji szkoleń,
2/ załącznik nr 2 do Formularza ofertowego Oświadczenie Wykonawcy

Oferta nieczytelna zostanie odrzucona
VIII.KRYTERIA OCENY OFERT - (max można uzyskać 100 pkt.)

L.p.
Kryterium
Znaczenie kryterium w %
Liczba możliwych do uzyskania punktów
1.
Cena
60%
60 punktów
2.
Potencjał kadrowy
40%
40 punktów

1) Cena za przeprowadzenie szkolenia - max 60 pkt.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt. Końcowy wynik działań zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Oferta najtańsza otrzyma 60 pkt.
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według formuły:
W = Cmin : Cb x100 x 60%, gdzie:
W - wartość punktowa,
Cmin - najniższa cena spośród ofert ważnych,
Cb - cena oferty badanej,
100 -stały wskaźnik,
60% - procentowe znaczenie kryterium cena.

2) Wymagania obejmujące potencjał kadrowy - max 40 pkt
a) warunek konieczny do spełnienia.
Trener z wykształceniem min. wyższym magisterskim musi posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu w okresie ostatnich trzech lat (tj. 01.09.2020 r. do 8.10.2023 r.) co najmniej 3 szkoleń z zakresu obsługi programu MS Excel i i co najmniej 3 szkoleń z zakresu obsługi programu MS Word.
Dopuszcza się realizację zamówienia przez więcej niż jednego trenera, o ile każdy z trenerów spełni ww. warunek konieczny dotyczący doświadczenia. Prosimy o dołączenie CV trenera/trenerów z informacją nt. ich doświadczenia zawodowego.
W przypadku zaangażowania do realizacji zamówienia więcej iż jednego trenera ww. ocena punktowa będzie prowadzona w stosunku do trenera posiadającego najmniejsze doświadczenie trenerskie.

MS EXCEL:
o co najmniej 3 szkolenia z zakresu obsługi programu MS Excel warunek konieczny do spełnienia
o od 4 do 5 szkoleń 5 pkt
o od 6 do 7 szkoleń 10 pkt
o od 8 do 9 szkoleń 15 pkt
o powyżej 10 szkoleń 20 pkt

MS WORD
o co najmniej 3 szkolenia z zakresu obsługi programu MS Word warunek konieczny do spełnienia
o od 4 do 5 szkoleń 5 pkt
o od 6 do 7 szkoleń 10 pkt
o od 8 do 9 szkoleń 15 pkt
o powyżej 10 szkoleń 20 pkt

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy.
3) Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
Kontakt:W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Małgorzatą Łukomską,
tel. 41 342 17 47, e-mail: woa05@kielce.uw.gov.pl
Numer dokumentu:OK.I.2402.17.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: