Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17097527 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-01
Przedmiot ogłoszenia:Usługa przewozu osób
Organizator:OŚRODEK SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu
Adres: ul. M. Kopernika 5, 51-622 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:(71) 37 10 404, (71) 37 10 409, (71) 37 10 402, tel. 071-37-10-366
E-mail:
Opis:II. Przedmiot zamówienia:
Usługa przewozu osób na potrzeby OS PIP w 2019 roku
Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczestników szkoleń doskonalących i aplikacji inspektorskich na zajęcia praktyczne podyktowane programami szkoleń oraz uczestników konferencji organizowanych przez OS PIP. Usługa obejmuje wyjazdy do zakładów pracy bądź na tereny budów celem przeprowadzenia zajęć praktycznych. Organizowane będą także konferencje, w trakcie których wymagany będzie przewóz uczestników z hotelu bądź lotniska do OS PIP i z OS PIP do hotelu lub na lotnisko.
Powyższy przedmiot zamówienie został wykazany i szczegółowo opisany w projekcie umowy wraz z załącznikiem, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA! Zamawiający informuje, że pierwszy wyjazd planowany jest na dzień 11 kwietnia 2019 r. do miejscowości Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4 (Firma PCC Rokita). Wyjazd z OS PIP we Wrocławiu, ul. M. Kopernika 5 o godz. 8:00. Liczba uczestników - 40.
3. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty.
Specyfikacja:Pytania do zapytania ofertowego można przesyłać e-mailem na adres kancelaria@os.plp.gov.pl.
Miejsce i termin składania ofert: X. Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin złożenia ofert - 08.04.2019 roku do godziny 11:00 pocztą kurierem lub w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, ul. Mikołaja Kopernika 5, 51-622 Wrocław - Kancelaria, III piętro pok. 311 lub poczta elektroniczną na adres kancelaria@os.plp.gov.pl
Termin składania:2019-04-08
Wymagania:5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny.
7. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty.
8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
10. Postępowanie dotyczące zapytania ofertowego może być w każdym czasie unieważnione przez Zamawiającego bez podawania przyczyny i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek w związku z tym kosztów.
11. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, a w szczególności zwrot kosztów przygotowania oferty.
2. Za termin dostarczenia oferty liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, informując o tym fakcie na stronie internetowej Zamawiającego.
Kontakt:Osobą do kontaktu z Wykonawcami na etapie przygotowania ofert jest: Pracownik Działu Szkoleniowego - p. Szymon Kaczor, tel. 071-37-10-366.
Numer dokumentu:0S-PSZ.213.3.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: