Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-06-07
Przedmiot ogłoszenia:Usługa przewozu osób na zajęcia
Organizator:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku
Adres: Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik
Województwo / powiat: lubelskie, pow. świdnicki (lubelski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon / fax: 81 759 17 35
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52497
Opis:Usługa przewozu osób na zajęcia przewidziane w ramach projektu "Widzieć więcej" - aktywizacja społeczna mieszkańców
Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.11.01.00-06-0010/18 - Przeprowadzenie grupowej terapii zajęciowej dla uczestników projektu "Widzieć więcej" - aktywizacja społeczna mieszkańców Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

Część 1
Usługa przewozu osób

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu osób na grupowe ćwiczenia ruchowo - mobilizacyjne oraz grupową terapię zajęciową dla uczestników projektu "Widzieć więcej" - aktywizacja społeczna mieszkańców Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego.
2. Usługa świadczona będzie dla 43 osób, w tym 40 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i / lub niepełnosprawnością intelektualną, będących mieszkańcami domów pomocy społecznej, oraz 3 opiekunów grupy. Wśród osób niepełnosprawnych są 2 osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Zamawiający zastrzega, iż z przyczyn od niego niezależnych liczba odbiorców usługi może ulec zmniejszeniu. Nie ma to wpływu na ostateczną cenę realizacji usługi.
3. Usługa polega na świadczeniu transportu dla ww. grupy osób na trasie:
1) Przystanek początkowy: Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach (Wygnanowice 40A, 21-065 Rybczewice) ->
2) Przystanek: Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie (Krzesimów 77, 21-007 Mełgiew) ->
3) Przystanek: Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku (ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik) ->
4) Miejsce docelowe: Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku, Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6A, 21-040 Świdnik.
4. Szacunkowa długość pojedynczej trasy wynosi 41 kilometrów.
5. Przewóz świadczony będzie 16 razy zgodnie z trasą określoną w pkt 3 oraz 16 razy zgodnie z odwrotnością trasy określoną w pkt 3 (trasa powrotna), tj. łącznie 32 razy. Przewóz na trasie powrotnej świadczony będzie w odstępie około 2 - 3 godzin po przewiezieniu osób na miejsce docelowe określone w pkt 3 podpunkt 4). Liczba przewozów jest szacunkowa - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby przewozów o 2 do miejsca docelowego i o 2 na trasie powrotnej - tj. łącznie o 4 przewozy.
6. Usługa świadczona będzie jeden lub dwa razy w tygodniu, w zależności od potrzeb. Oznacza to, iż tygodniowo odbędą się 1 lub 2 przewozy do miejsca docelowego i odpowiednio 1 lub 2 z powrotem, począwszy od 21 czerwca 2021 roku do 30 listopada 2021 roku.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
1) busów / autokaru niezbędnego do przewozu 43 osób, posiadającego ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC, przystosowanego do przewozu 2 osób poruszających się na wózku inwalidzkim, oraz
2) kierowcy / kierowców posiadającego / posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
8. Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca będzie zobowiązany, najpóźniej 7-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego po realizacji usługi, do dostarczenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku oświadczenia o zrealizowaniu usługi w danym miesiącu, zawierającym co najmniej nazwę usługi, daty i godz. jej wykonania, numer rejestracyjny pojazdu, którym wykonano przewóz, imię i nazwisko / imiona i nazwiska kierowców pozwalające na stwierdzenie, który przewóz realizowany był przez którego kierowcę oraz własnoręczny, czytelny podpis Wykonawcy, potwierdzający prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu.
9. Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone: znakami Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, oficjalnym logo promocyjnym Województwa Lubelskiego oraz znakiem Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Podręcznik oraz niezbędne logotypy i znaki dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/ oraz u Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-06-15
Termin składania:2021-06-15
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Świdnik
Miejscowość
Świdnik
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Rybczewice
Miejscowość
Wygnanowice
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Mełgiew
Miejscowość
Krzesimów
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
1. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2. zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, mających wpływ na realizację umowy;
3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT;
4. zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniających zmiany terminu realizacji usług.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wymagane jest wykazanie osób, którymi będzie dysponował Wykonawca w trakcie realizacji usługi - tj. co najmniej 1 kierowcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych zezwoleń / licencji.
Ponadto, w przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy (tzn. osób nie pozostających w stosunku pracy z Wykonawcą), należy załączyć ich deklarację gotowości świadczenia usługi w ramach niniejszego zamówienia na rzecz Wykonawcy.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta Wykonawcy sporządzona według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania);
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych zezwoleń / licencji.
3. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja /
spółki cywilne), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów.
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-07
Data ostatniej zmiany
2021-06-07

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - waga 100 %. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki ustalone w niniejszym zapytaniu i zaoferuje najniższą cenę realizacji usługi.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Dagmara Walczyna-Jurczykowska
tel.:
e-mail: dagmara.walczyna@gmail.com
Kod CPV:60130000-8, 60140000-1, 60172000-4
Numer dokumentu:2021-3195-52497
Źródło: Internet i własne
Załączniki: