Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19748413 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-08-21
Przedmiot ogłoszenia:Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla dzieci do przedszkola
Organizator:Edyta Klepacka
Adres: Tuwima 18/1, 19-300 Ełk
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ełcki
podlaskie, pow. grajewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:535536746
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/859
Opis:Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla dzieci do przedszkola

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla dzieci do przedszkola.
Zapytanie ofertowe w/w przedmiocie w związku z realizacją projektu pn.: "Modern Kids - przedszkole językowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.01-20.0233/17-00), Działanie nr 3.1. Kształcenie i edukacja, podddziałanie nr 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
1). Zakres rzeczowy zamówienia: Celem realizacji zamówienia jest usługa przygotowania i dostawy gotowych posiłków dla dzieci przedszkolnych w wieku 2,7 - 4 lat uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola ,,Modernkids" w Grajewie. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola: 25-40.
2) Miejsce realizacji zamówienia: Grajewo ulica Wojska Polskiego 50.
3) Okres realizacji usługi: Od 01.09.2020 lub od podpisania umowy do 30.06.2021.
4) Zamówienie obejmuje usługę przygotowania i dostawy posiłków w następującej postaci:
1. Śniadanie
2. Obiad
3. Podwieczorek
5) Usługa objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana:
w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w przedszkolu, wraz z dowozem ciepłych posiłków do lokalu przedszkola
6) Wymagane godz. dostarczania posiłków:
8.30 - Śniadanie, 11.30 - Obiad, 14:00 - Podwieczorek.
7) Dostarczane posiłki winny spełniać następujące warunki jakościowe:
a) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w dwóch kolejnych tygodniach;
b) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym c) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych - konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na rzecz naturalnych przypraw ziołowych;
d) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone;
e) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia;
f) do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz;
g) jadłospis winien być przygotowany i podpisany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, tj. dietetyka lub technologa żywienia.
h) posiłki powinny być przygotowywane i dostarczane w najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, z uwzględnieniem norm określonych przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności, w szczególności Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.); Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35); Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154).
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-08-29
Miejscem składania ofert jest: Modernschool Szkoła Językowa Ewelina Rutkowska Ul. Juliana Tuwima 18/1, 19-300 Ełk.
Dopuszczalna forma składania ofert : przesyłka pocztowa skierowana na Modernschool Szkoła Jezykowa Ewelina Rutkowska Ul. Juliana Tuwima 18/1, 19-300 Ełk lub osobiście w kopercie z dopiskiem "Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla dzieci do przedszkola.
Nie otwierać przed 29.08.2020 godz. 9:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia 2020 o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2020-08-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
grajewski
Gmina
Grajewo
Miejscowość
Grajewo
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2020-09-01
Koniec realizacji
2021-06-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
okres realizacji usługi zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 01.09.2020-30.06.2021
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPPD.03.01.01-20-0233/17 - Modern Kids - przedszkole językowe
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający przy udzieleniu zamówienia, o którym mowa w opisie zobowiązany jest stosować klauzule społeczne, a co tym idzie kładzie szczególny nacisk na wspieranie celów społecznych, szczególnie tych związanych z promocją wysokiego poziomu zatrudnienia i włączenia społecznego. Jest to istotny instrument integracji osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, zapewnienia godnej pracy, czy zapewnienia potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wykonawca ubiegający się o udzielnie zamówienia powinien spełniać aspekty społeczne : promować godną pracę (wymagane minimalne wynagrodzenie za pracę), szanować prawa człowieka i prawa pracy, wspierać społeczne włączenie (w tym osób niepełnosprawnych / bezrobotnych).
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Na potwierdzenie składa:
a) zanonimizowane kopie umów o pracę
b) zanonimizowane zaświadczenia o niepełnosprawności
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-08-21
Data ostatniej zmiany
2020-08-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Cena brutto 80 %
2. Zaangażowanie 1 osoby niepełnosprawnej do realizacji zamówienia 20 %
Kontakt:Osoby do kontaktu
Edyta Klepacka
tel.: 535536746
e-mail: biuro@modern-school.pl
Kod CPV:55520000-1
Numer dokumentu:2020-707-859,01/08/2020/DOS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: