Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16204705 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-16
Przedmiot ogłoszenia:Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia
Organizator:Starostwo Powiatowe w Malborku
Adres: Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork
Województwo / powiat: pomorskie, pow. malborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 55 646 04 00 fax: 55 272 34 62
E-mail:
Opis:ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
pn.:
,,Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia
pn. ,,Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa"
Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne
wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/ 24/UE,
o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750.000 euro.

2. Przedmiotem niniejszego szkolenia jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkolenia dla 2 nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku z zakresu transportu i spedycji krajowej/międzynarodowej.
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa, w ramach projektu ,,Zostań ZAWODOWCEM".
Przedmiot zamówienia udzielony jest w całości.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Celem szczegółowym szkolenia jest przygotowanie uczestnika do zdobycia wiedzy praktycznej na temat poprawnego wypełniania dokumentów spedycyjnych i transportowych oraz nabycie wiadomości i umiejętności w zakresie współpracy z zawodowymi spedytorami i przewoźnikami.
Uczestnicy będą mogli zapoznać się z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umów, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji a także poznać prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży lub składaniu reklamacji.
Program szkolenia powinien obejmować między innymi:
1) Poznanie i prawidłową interpretację poszczególnych warunków INCOTERMS 2010;
2) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, umowa spedycji a umowa przewozu;
3) Uwarunkowania prawno- zwyczajowe i zawieranie umów transportowych;
4) Ubezpieczenia w transporcie;
5) Zasady przewozów drogowych towarów.
4. Pozostałe warunki zamówienia:
1) Liczba uczestników szkolenia: 2 nauczycieli z ZSP Nr 3 w Malborku.
2) Miejsce realizacji szkolenia:
a) Szkolenie odbędzie się na terenie Polski w zapewnionej przez Wykonawcę dostosowanej do potrzeb szkolenia (nie dopuszcza się formy zdalnej lub e-learningu).
b) Zamawiający dopuszcza tylko realizację przedmiotu zamówienia w odległości do 350 km od siedziby Zamawiającego do siedziby wskazanej przez Wykonawcę, w której realizowany będzie przedmiot zamówienia w celu świadczenia usługi.
c) Adres siedziby Zamawiającego, od której mierzona będzie odległość:
Powiat Malborski
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
d) Wykonawca w Formularzu Ofertowym może zaoferować tylko jedno miejsce świadczenia usługi, poprzez podanie dokładnego adresu tego miejsca.
e) Jeżeli odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego, a miejscem świadczenia usługi będzie większa niż 350 km, jak również oferty w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą odległości w km, bądź nie wskażą wymaganych informacji odnośnie tego miejsca - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy Prawo zamówień publicznych jako niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określonych w niniejszym Ogłoszeniu na usługę społeczną i nie będzie podlegać ocenie.
f) Odległości zostaną sprawdzone przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej: www.maps.google.pl
3) Catering: Wykonawca zapewni uczestnikom w każdy dzień co najmniej kawę, herbatę oraz cukier.
4) Materiały szkoleniowe: Wykonawca musi zapewnić dla każdego uczestnika szkolenia na własność materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowej realizacji szkolenia.
5) Liczba godzin:
a) łączna liczba godzin szkolenia wynosi 20 godzin szkoleniowych,
b) realizacja w ciągu 2 kolejno następujących po sobie dniach,
c) Zamawiający wyraża zgodę na realizację szkolenia w dni weekendowe.
6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który będzie przeprowadzał szkolenie posiadał będzie umiejętności i niezbędne kwalifikacje do świadczenia tego rodzaju usług.
7) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył fakturę za zrealizowane zadanie najpóźniej do dnia 21 grudnia 2018 r.
5. Dialog techniczny
Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
6. Przeliczenia waluty
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszym Ogłoszeniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie
publikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
Zamawiający będzie korzystał z ,,Archiwum kursów średnich - tabela A"
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=ascx/archa.ascx
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy dostarczyć na adres:
POWIAT MALBORSKI
Sekretariat (pokój nr 24)
Plac Słowiański 17
82 - 200 Malbork
2. Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2018r. o godz. 13.00.
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2018r. o godz. 13.20 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 22. 4. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2018-10-24
Miejsce i termin realizacji:ROZDZIAŁ 4
Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2018 roku.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, innymi przepisami prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną odrzucone.
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5
Zastosowanie procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp
Zamawiający w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego będzie stosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ 5A
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 3).
- Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia, z zastrzeżeniem zapisów art. 24 ust. 9 ustawy Pzp, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie:
art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.
- Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oraz w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w:
art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) inne podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca.
- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
(zgodnie z załącznikiem nr 2).
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
(zgodnie z załącznikiem nr 2).
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
(zgodnie z załącznikiem nr 2).
3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne lub konsorcja). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12) - 22) ustawy Pzp.
4. Ocena spełniania przez Wykonawców w/w warunków dokonana będzie na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń określonych w Rozdziale nr 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu w następujący sposób:
1) Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert.
2) Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty lub uzupełnienia dokumentów czy wyjaśnień.
3) Potwierdzenie przez Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w niniejszym Rozdziale, nastąpi w oparciu o treść przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń.
4) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
6) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:
ETAP 1
- ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym Wykonawcy:
- w Kryterium /A/ i Kryterium /B/;
ETAP 2
- potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających.
- Ocenie na tym etapie będzie podlegać tylko Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które zostały złożone, po analizie oświadczenia oraz podwykonawstwa i polegania na zasobie innego podmiotu (jeżeli będzie wskazany w ofercie).
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ 6
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazaniu braku podstaw do wykluczenia
Na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w Rozdziale 5A pkt 2) należy pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp - złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
(dokumenty wymagane od wszystkich Wykonawców, aktualne na dzień składania ofert)
ETAP 1
1. W celu potwierdzenia:
1.1. wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1, w którym zawarte są zapisy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 3), które zawiera w swej treści:
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia względem samego siebie;
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia względem podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powołuje się (jeśli dotyczy);
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia względem wskazanego podwykonawcy (jeśli dotyczy).
b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP (wzór - załącznik nr 4).
UWAGA: powyższe oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania tj. dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
(http://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia pod nr OR.272.35.2018.MS)
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.2. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określonych przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W celu wykazania spełnienia kryteriów oceny ofert:
- doświadczenie (kryterium B oceny ofert) - Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających doświadczenia - Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy wskazanego w Formularzu Ofertowym w tabeli pod wartością całkowitą brutto.
3. Inne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:
a) Wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1).
b) Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16) - 20) ustawy Pzp, podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności
- jeśli dotyczy.
c) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - Zamawiający może wezwać do przedłożenia oryginału pełnomocnictwa Wykonawcę w sytuacji gdy ten złoży pełnomocnictwo w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału pełnomocnictwa).
ETAP 2
1. W celu dalszego potwierdzenia:
należy złożyć poniższe dokumenty na wezwanie Zamawiającego tylko przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona aktualnych na dzień składania, w terminie nie krótszym niż 5 dni:
1.1. wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
- W związku z tym, że Zamawiający wymaga złożenia tylko oświadczenia w którym zawarte są zapisy o braku podstaw do wykluczenia, nie żąda złożenia dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.
1.2. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy,
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 1 przedkłada:
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w punkcie 1 i 2, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 570).
4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów w oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 podając ogólnodostępne adresy stron internetowych i bezpłatne bazy danych, z których Zamawiający może samodzielnie pobrać takie oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy dokumenty te lub oświadczenia dostępne są w języku obcym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił tłumaczenie takiego dokumentu lub oświadczenia
5. Wykonawca może wskazać w ofercie Zamawiającemu (podając nr sprawy i nazwę postępowania), że oświadczenia i/lub dokumenty wymagane postanowieniami niniejszego Ogłoszenia Istotnych Warunków Zamówienia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń i/lub dokumentów o ile są one aktualne.
6. Dokumenty wymagane w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt. 1.1. a) i b), 1.2. a), które muszą zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
9. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii lub poświadczone przez Wykonawcę.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy, Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. Niniejszego OIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach o których mowa w art. 89 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ 7
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim, w formie pisemnej.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia:
1) Oferty,
2) oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
3) oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania,
4) oświadczeń o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej,
5) dokumentów w oryginale, potwierdzających wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz
6) złożonych pełnomocnictw,
7) dokumentów uzupełnianych lub poprawianych na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ustawy Pzp.
3. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem:
1) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1481),
2) osobiście,
3) za pośrednictwem posłańca,
4) faksu lub
5) przy użyciu komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.11.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1219)
4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej, przy przekazywaniu następujących oświadczeń, wniosków, dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści Ogłoszenia,
2) zmiana treści Ogłoszenia,
3) wniosek o wyjaśnienie treści oferty,
4) wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
5) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ustawy,
6) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,
7) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,
8) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
9) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
10) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy,
11) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
12) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
13) zawiadomienia o miejscu i terminie podpisania umowy,
14) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
15) wezwanie kierowane do Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny oraz jego odpowiedź.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
6. W przypadku przesyłania dokumentów, o których mowa w pkt 3. e-mailem, gdy Wykonawca nie potwierdzi odbioru wiadomości, dowodem nadania tej wiadomości będzie wydruk potwierdzenia nadania z programu pocztowego Zamawiającego.
7. Pisma nadawane e-mailem należy przesyłać w plikach PDF jako załączniki do wiadomości z zachowaniem układu i sposobu sporządzania pism obowiązującego w korespondencji tradycyjnej lub przekazywanej faksem.
8. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z zamówieniem, w tym ewentualne zapytania były kierowane wyłącznie na adres pocztowy, drogą elektroniczną lub faks Zamawiającego, zamieszczony w punkcie 1. niniejszego Ogłoszenia, oznaczone sygnaturą sprawy i zaadresowane następująco:
POWIAT MALBORSKI
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
9. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców.

ROZDZIAŁ 8
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ 9
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli obliczonym końcem terminu jest dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego, zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego.
4. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
5. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
6. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - jeżeli dotyczy.
ROZDZIAŁ 10
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Sposób przygotowania oferty
1.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
1.2. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1.3. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem) w sposób czytelny.
1.4. Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem formularzy/druków stanowiących załączniki do niniejszego Ogłoszenia Istotnych Warunków Zamówienia, bądź zgodnie z tymi formularzami.
1.5. Oferta oraz inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Ogłoszeniu Istotnych Warunków Zamówienia, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się także parafowanie każdej strony oferty.
1.6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.
1.7. Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z odpisu KRS, ewidencji działalności gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa.
1.8. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio do zapisów Ogłoszenia.
1.9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
1.10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
1.11. Oczekuje się, aby karty oferty były na trwale złączone, a wszystkie strony oferty wraz z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
1.12. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 419) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa".
1.13. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 419) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
1.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
1.15. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp, tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
1.16. Oferta powinna zostać dostarczona w zaklejonej kopercie gwarantującej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Ponadto powinna posiadać następujące oznaczenie:

Nazwa Wykonawcy POWIAT MALBORSKI
Adres Sekretariat (pokój nr 24)
Plac Słowiański 17
82 - 200 Malbork
Oferta w postępowaniu, którego przedmiotem jest:
,,Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia
pn. ,,Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa"
Sygnatura sprawy: OR.272.35.2018.MS
,,Nie otwierać przed dniem 24.10.2018 r. godz. 13.20"

Uwaga: Proszę nie umieszczać nazwiska osoby prowadzącej postępowanie na kopercie, jak również nie przekazywać kurierowi jako osoby do kontaktu. W razie problemów lub innych kwestii związanych z doręczeniem przesyłki proszę o kontakt z Sekretariatem Zamawiającego pod nr tel.55 646 04 00.
1.17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, np. za otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. W takich przypadkach odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który złożył nieprawidłowo oznaczoną kopertę / opakowanie zewnętrzne z ofertą
2. Oferty składane wspólnie
2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2.3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2.4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
2.5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z Ogłoszeniem;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, itp. składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: Formularz Ofertowy, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
- kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
2.6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ppkt 2.1. - 2.5. niniejszego rozdziału.
2.7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
3. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:
1) Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
2) Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
a) spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
b) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.
4) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.
6) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) Ceny oraz pozostałe kryteria oceny zawarte w ofertach.
6. Zmiany i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ,,ZMIANA".
3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem ,,WYCOFANIE"
7. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy bez otwierania.
ROZDZIAŁ 12
Opis sposobu obliczania ceny
1. Przygotowując ofertę Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z treścią Ogłoszenia Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami do niego.
2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z umowy, tj. wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami Ogłoszenia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia (w tym podatki i narzuty).
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej wyliczenia. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
5. Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
ROZDZIAŁ 13
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:]
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym ogłoszeniem,
2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
4) Wykonawca wniósł poprawnie wadium - jeżeli dotyczy.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:
K R Y T E R I U M WAGA % A Liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena oferty 60 B Liczba punktów uzyskanych w kryterium - ilość przeprowadzonych kursów i / lub szkoleń dotyczących tematyki transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej 40 LP Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną 100
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z największą ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia na podstawie poniższego wzoru:
LP = A + B
KRYTERIUM /A/
- cena oferty
Kryterium ,,cena oferty" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
Cena =
/A/
najniższa cena
x 60
cena badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.

KRYTERIUM /B/
- ilość przeprowadzonych kursów i / lub szkoleń dotyczących
tematyki transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej
Kryterium ,,ilość przeprowadzonych kursów i / lub szkoleń dotyczących tematyki transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej" na usługi objęte przedmiotem zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie ilości przeprowadzonych kursów i / lub szkoleń wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do OWIZ).
a) Zamawiający wymaga wskazania ilości kursów i / lub szkoleń przeprowadzonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, przyznając odpowiednio następujące ilości punków: Ilość przeprowadzonych kursów i / lub szkoleń od 1 do 9 kursów i / lub szkoleń od 10 do 19 kursów i / lub szkoleń 20 i więcej kursów i / lub szkoleń Przyznane: 10 punktów 20 punktów 40 punktów
b) W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym pola określającego ilość przeprowadzonych kursów i / lub szkoleń lub wypełnienia wartością ,,0" będzie to skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określonych w niniejszym Ogłoszeniu na usługę społeczną.
UWAGA:
- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans Kryterium ,,Cena" i ,,ilość przeprowadzonych kursów i / lub szkoleń dotyczących tematyki transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej", Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
- Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
- Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
9. Poprawianie oczywistych omyłek w treści oferty.
9.1. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem pod warunkiem, że nie powodują one istotnych zmian w treści oferty.
9.2. O poprawieniu ww. omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9.3. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki o której mowa w Rozdziale 13 ust. 9 pkt. 9.1. c) Ogłoszenia Zamawiający taką ofertę odrzuci.
ROZDZIAŁ 14
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz poda nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby bądź miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w punkcie 1 niniejszej części na stronie internetowej.
3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia na piśmie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wynik postępowania zostanie przesłany faksem bądź mailem.
4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu i podanych w dokumentacji przetargowej.
5. Zamawiający zawiadomi telefonicznie bądź mailowo wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
7. Zamawiający będzie wymagał przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy:
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia umowę konsorcjum (jeżeli nie została załączona do oferty),
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej dokumentacji przetargowej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579).
ROZDZIAŁ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ 16
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ogólne warunki umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Wymagania stawiane Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikowi certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające numer PESEL, i inne wymagane informacje, zgodne co do treści z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością.
3. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów w nauce osiąganych przez poszczególnych jego uczestników oraz zwiększenia pomocy uczestnikom mającym problemy w nauce.
4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego imiennie o nieobecności na szkoleniu osób skierowanych, nie zgłoszeniu się tych osób na szkolenie lub też ich rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania - pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za szkolenie tych osób.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia przez zespół powypadkowy protokołu dotyczącego okoliczności i przyczyn zaistnienia wypadku podczas szkolenia w razie, gdyby taki wypadek zaistniał.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania opinii uczestników szkolenia, dotyczącej jego przebiegu i znaczenia dla nich oraz przekazania tej kopii Zamawiającemu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli efektywności i prawidłowości wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:
1) Dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
2) Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kompetencji.
3) Oryginały pre-testu i post-testu wraz z analizą wyników.
4) Harmonogram szkolenia (jego ewentualna aktualizacja, korekty).
5) Listę kwitującą odbiór przez uczestników szkolenia materiałów szkoleniowych.
6) Zdjęcia obrazujące udział uczestników w szkoleniu - na płycie CD - co najmniej 10 zdjęć, gdzie kadry obejmują wszystkich uczestników.
7) Wykonawca dostarczy dokumenty i zdjęcia Zamawiającemu w terminie pięciu dni kalendarzowych od dnia zakończeniu szkolenia.
8) Wykonawca oznaczy dokumentację powstałą w związku z realizacją umowy przekazanymi przez Zamawiającego logotypami (promowanie projektu).
Każdy z tych dokumentów musi zostać sporządzony na listowniku zawierającym logotypy: Regionalnego Programu Operacyjnego, UM Woj. Pomorskiego, UE wraz z informacją: ,,Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego". Wzory logotypów przekaże wykonawcy zamawiający w formie elektronicznej.
9. Wykonawca zobowiązany będzie również do promowania projektu poprzez oznaczenie miejsca szkolenia przekazanymi przez Zamawiającego logotypami.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do poddania się kontrolom w zakresie wykonania przedmiotu umowy dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne uprawnione w tym zakresie podmioty. Wykonawca zapewnia wszystkim podmiotom, o których mowa w zdaniu pierwszym, prawo wglądu w dokumenty papierowe i elektroniczne dotyczące niniejszej umowy, w tym dokumenty finansowe. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na pisemne wezwanie każdej z instytucji wskazanej w zdaniu pierwszym wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących niniejszej umowy.
11. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac będących przedmiotem umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody zamawiającego. Za ewentualne działanie lub zaniechanie osób trzecich, Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie. Odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe na skutek działań wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
12. W przypadku zaistnienia zdarzenia prawnego w skutek którego po stronie wykonawcy nastąpi faktyczny brak osób upoważnionych do składania lub przyjmowania oświadczeń woli (np. śmierć, rezygnacja lub odwołanie osób upoważnionych), bez względu na przyczyny takiego stanu rzeczy, przy czym stan ten nie zostanie zmieniony w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego zdarzenia przez następców prawnych lub odpowiedni organ, strony zgodnie uznają, iż umowa ulegnie z upływem wspomnianego terminu rozwiązaniu ze skutkiem prawnym dla spadkobierców lub następców prawnych.
13. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPPM.03.03.01-22-0022/16-00 pn."Zostań ZAWODOWCEM" § 21, pkt.9 Zamawiający zawsze z Wykonawcą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
14. Wykonawca, w tym personel Wykonawcy, zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.
15. Trener Wykonawcy będzie wykonywał zadanie w oparciu o upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wykonawca zobowiązany będzie do przetwarzania i zachowania w tajemnicy oraz zabezpieczenia danych osobowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
2. Należność za wykonanie usługi Zamawiający ureguluje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze (rachunku), po stwierdzeniu przez obie strony, że usługa wykonana została należycie.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Faktura/rachunek zostanie wystawiona na:
Powiat Malborski, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, NIP 579-22-52-374.
7. Strony ustalają, iż zapłata dokonywana będzie przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy bez dokonywania/z dokonaniem* podziału zapłaty w trybie przepisu art.108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1221, ze zmianami)
* zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne wyrażone w procencie całkowitej wartości brutto umowy, zgodnie z zasadą:
1) Jeżeli szkolenie nie zostanie zakończone w ustalonym w umowie terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - nie leżących po stronie Zamawiającego.
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z zastrzeżeniem przepisu art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - w szczególności w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.
2. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Strony ustalają, że Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia wierzytelności Zamawiającego z tytułu zapłaty kar umownych z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia określonego w fakturze/rachunku wystawionej/ wystawionym przez Wykonawcę.
4. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, kara umowna zostanie zapłacona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty na wskazany w komparycji Umowy adres Wykonawcy.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający, zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie / przesunięcie terminu realizacji usługi wynikającej z umowy, gdy będzie to podyktowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wydłużenie / przesunięcie terminu realizacji usługi i szczegółowo to uzasadni. Powyższa zgoda jest uprawnieniem Zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przesunięcie/wydłużenie terminu realizacji usługi nie będą naliczane kary umowne.
2. Przesunięcie terminu za zgodą Zamawiającego jest również możliwe z przyczyn natury organizacyjnej, gdy będzie to korzystne dla uczestników szkolenia.
3. Wykonawca może dokonać wymiany osób, które zaproponował jako trenerów na szkoleniu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu inną osobę trenera o kwalifikacjach, wykształceniu i doświadczeniu nie niższym, niż wymagał tego Zamawiający w Ogłoszeniu Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wymiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana kadry wymaga zgody Zamawiającego.
4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może dokonać zmiany miejsca szkolenia (sali szkoleniowej), przy czym lokalizacja sali szkoleniowej nie może pozostawać w sprzeczności z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w zaproszeniu. Zmiana miejsca szkolenia wymaga zgody Zamawiającego.
5. Zmiany umowy dopuszczalne są w następującym zakresie:
1) w zakresie zmiany ilości uczestników objętych zamówieniem, w przypadku konieczności dokonania takiej zmiany leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikającej z czynników zewnętrznych od niego niezależnych,
2) w zakresie wartości umowy zamówienia, w przypadku zmiany ilości uczestników przez Zamawiającego - o wartość kwoty przeliczonej na osobę, określoną w Ofercie Wykonawcy.
3) Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia innych zmian które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie spowodują istotnej zmiany zamówienia.
6. Strony ustalają, że w przypadku gdyby realizacja zamówienia przestanie leżeć w interesie Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku rozwiązania przez Instytucję Zarządzającą umowy o dofinansowanie Projektu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
7. Wszystkie postanowienia wymienione w powyższych punktach stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie mogą być podstawą roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian.
Wypowiedzenie umowy
1. Stronom przysługuje 30 dniowy okres wypowiedzenia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy, nie będą naliczane kary umowne.
2. W każdym przypadku umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia, nie będą naliczane kary umowne.
3. Zamawiający będzie upoważniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1) Wykonawca nie świadczy lub nienależycie świadczy usługi objęte umową, lub nie stosuje się do uzasadnionych uwag Zamawiającego;
2) Wykonawca zleca wykonanie zadań będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego;
w takim przypadku Zamawiający naliczy Wykonawcy kary zgodnie z zapisami odnośnie kar umownych w niniejszym Rozdziale.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zobowiązują się interpretować postanowienia niniejszej Umowy w sposób zmierzający do zapewnienia partnerskiej współpracy między nimi.
4. Przed wniesieniem powództwa, każda ze Stron obowiązana jest co najmniej wezwać listem poleconym drugą Stronę do próby ugodowej.
5. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny.
6. Integralną część Umowy stanowi ogłoszenie (wraz z ewentualnymi zmianami, wyjaśnieniami) oraz oferta przedstawiona przez Wykonawcę z załącznikami.
7. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
ROZDZIAŁ 17
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy uczestniczącemu w na usługi społeczne w oparciu o art. 138o. ustawy Pzp, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o. ustawy Pzp Zamawiającego nie wiążą przepisy Ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4 powyższego artykułu, a co za tym idzie, że Wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ 18
Informacje o podobnych zamówieniach
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ 19
Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i zasady wprowadzenia podwykonawcy
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.
2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac Podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac (zgodnie z załącznikiem nr 1 ,,Formularz Ofertowy").
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania zamówienia przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 10) Ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia, tj. wykonywanych przez siebie i zleconych.
5. Brak informacji, o której mowa w pkt 1 będzie rozumiany przez Zamawiającego jako realizacja przez Wykonawcę we własnym zakresie.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8. Do podwykonawstwa uregulowanego w niniejszej specyfikacji znajduje zastosowanie art. 6471 Kodeksu Cywilnego.
9. Zamawiający nie dopuszcza podzlecania wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.
ROZDZIAŁ 20
Wyjaśnienia i zmiana treści Ogłoszenia
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Ogłoszenie, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił Ogłoszenie.
2. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazano Ogłoszenie oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, na której udostępnił Ogłoszenie.
3. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Istotnych Warunków Zamówienia pod warunkiem, że wniosek ten wpłynie on do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek ten wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert w postępowaniu.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie po tym terminie lub będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono ogłoszenie istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Ogłoszenia i będą wiążące przy składaniu ofert.
ROZDZIAŁ 21
Klauzula informacyjna (Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej ,,RODO1)") informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest:
Powiat Malborski - Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
/nazwa i adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego/;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych
w Powiecie Malborskim - Starostwie Powiatowym w Malborku jest:
Piotr SZUMKO
adres e-mail iod@powiat.malbork.pl
telefon 604 403 496
/imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/; 2. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w następujących celach: 1) oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, 2) udzielenia zamówienia i zawarcia umowy, 3) realizacji i rozliczenia zamówienia, 4) archiwizacji dokumentacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 lit. b) RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe cele wynikają z Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy. 3. Dane osobowe Wykonawcy będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu; 4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji oraz innych przepisów w szczególności w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej. 5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty. Podanie danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy. 7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
8. Pozostałe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego RODO, zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, dostępne pod poniżej wskazanym adresem:
http://bip.powiat.malbork.pl/dokumenty/1052
ROZDZIAŁ 22
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem ofert, które udostępnia się od chwili ich otwarcia, załączników do protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania oraz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
4. Sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu i załączników określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2016 r. poz. 1128).
Kontakt:10. Osoby upoważnione do udzielania informacji:
Sprawy merytoryczne - dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
Anna CIEPIELOWSKA Kalina URBAN
Numer telefonu:
55 646 04 77 / 55 646 04 74
Sprawy proceduralne - zamówienia publiczne
Mariola SIKORSKA
Numer telefonu:
55 646 04 27
Adres poczty elektronicznej:
m.sikorska@powiat.malbork.pl
Kod CPV:80500000-9
Numer dokumentu:OR.272.35.2018.MS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: