Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17853588 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-21
Przedmiot ogłoszenia:Usługa przygotowania trzech planów treningowych i testy w warunkach rzeczywistych
Organizator:NRG Solutions sp. z o.o
Adres: Batorowska 30, 62-070 Dąbrowa
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
Telefon / fax:605-470-543
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2019 - Usługa przygotowania trzech planów treningowych i testy w warunkach rzeczywistych w celu przeprowadzenia badań sprawdzających i weryfikujących działanie opracowanych systemów w kontenerze (1 usługa)
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Usługa przygotowania trzech planów treningowych i testy w warunkach rzeczywistych w celu przeprowadzenia badań sprawdzających i weryfikujących działanie opracowanych systemów w kontenerze (1 usługa)
Cel zamówienia
Celem jest pozyskanie ofert na usługę przygotowania trzech planów treningowych i testy w warunkach rzeczywistych w celu przeprowadzenia badań sprawdzających i weryfikujących działanie opracowanych systemów w kontenerze (1 usługa) w celu realizacji zadań zaplanowanych w projekcie badawczym pn.: "Prace B+R w zakresie opracowania systemu wymiany, oczyszczania oraz oceny jakości powietrza w kontenerze treningowym NRGBOX wraz z automatyką sterującą zaimplementowanymi systemami".
Przedmiot zamówienia
Usługa polega na przygotowaniu trzech planów treningowych i ich weryfikację w warunkach rzeczywistych w kontenerze o wielkości 25m2 przez 3 osoby - trenerów personalnych, którzy będą trenować przez 4 godziny dziennie przez 1 miesiąc. Trenerzy personalni w każdym tygodniu będą wykonywać inne ćwiczenia w oparciu o plany treningowe składające się z:
o treningu siłowego, zwanym też treningiem oporowym,
o treningu wydolnościowego tj. treningu aerobowego lub cardio (przykładowe ćwiczenia: jazda na rowerze, biegi, aerobic, ćwiczenia na bieżni lub stepperze),
o treningu wytrzymałościowo-siłowego,
o treningu funkcjonalnego
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 29-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1) Osobiście w siedzibie firmy: ul. Batorowska 30, 62-070 Dąbrowa (budynek LockBox I piętro)
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: NRG Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: leszek.filipiak@nrgsolutions.pl
Termin składania:2019-08-29
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Wysogotowo
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji zamówienia: 01.09.2019 - 30.09.2019r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wiedza i doświadczenie
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Potencjał techniczny
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia we wskazanym terminie.
Dodatkowe warunki
Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym.
Przedłożenie dokumentu poświadczającego ukończenie kursu/szkolenia nadającego uprawnienia trenera personalnego.
Warunki zmiany umowy
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku
przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu
przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w
realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach
określonych w umowie. ,,Siła wyższa" oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość
wywiązania się z Umowy,
c) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia
konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów,
spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi o Zamawiającego i Wykonawcy,
uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na
jakość realizacji przedmiotu umowy,
d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek,
pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na
etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,
f) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy,
g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku
zmiany charakteru umowy,
h) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza
niż:- 221 000,00 euro - w przypadku zamówień na dostawy i usługi,
i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku
zamówień na usługi lub dostawy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć
następujące dokumenty:
1) Złożenie oferty zawierającej:
- nazwę i adres oferenta, NIP;
- datę wystawienia oferty;
- dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów;
- termin ważności oferty;
- cenę netto/brutto.
2) Złożenie na ofercie oświadczeń następującej treści:
- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w
zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub gwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
3) Złożenie wraz z ofertą dokumentu poświadczającego ukończenie kursu/szkolenia nadającego uprawnienia trenera personalnego.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny: cena netto
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = C min / C r x 100 x 100%
C min - cena minimalna w zbiorze
C r - cena oferty rozpatrywanej
A n - ilość punktów przyznana ofercie
Wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z firmą NRG Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą NRG Solutions spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
firmy NRG Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobami wykonującymi w imieniu
firmy NRG Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NRG SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Skórzewska 35/ND
62-081 Wysogotowo
wielkopolskie , poznański
Numer telefonu
605-470-543
Fax
61 226 14 00
NIP
7831688758
Tytuł projektu
Prace B+R w zakresie opracowania systemu wymiany, oczyszczania oraz oceny jakości powietrza w kontenerze treningowym NRGBOX wraz z automatyką sterującą zaimplementowanymi systemami.
Numer projektu
RPWP.01.02.00-30-0086/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Leszek Filipiak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
605-470-543
Kod CPV:92600000-7
Numer dokumentu:1202009, 3/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: