Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-28
Przedmiot ogłoszenia:Usługa remontowa
Organizator:Sąd Rejonowy w Żaganiu
Adres: Ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań
Województwo / powiat: lubuskie, pow. żagański
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 68 367 11 01 fax 68 367 11 02
E-mail:
Opis:,,Usługa remontowa - utworzenie pokoju przesłuchań poprzez podział sali rozpraw w budynku głównym Sądu Rejonowego w Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 3 "
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres prac remontowych obejmuje w szczególności:

a) demontaż istniejącego podestu,

b) demontaż płyt GK w istniejącym otworze drzwiowym do pom. Nr 16a

c) wykonanie ścianki działowej gr 12 cm z bloczków np. solbet

d) demontaż posadzki - wykładzina PCV

e) demontaż i montaż oświetlenia i czujki SAP

f) uzupełnienie tynków

g) uzupełnienie powłoki malarskiej

h) montaż nowej posadzki wykładzina PCV

i) wykonanie nowego podestu w Sali rozpraw

j) montaż oświetlenia i gniazd wtykowych

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentacje: projekt budowalny wyk. przez mgr inż. Michała Garncarczyka, Projektowanie i Nadzór Inwestycji Budowlanych i Jerzego Lóssa (załącznik nr 1), przedmiar ofertowy (załącznik nr 2 ), Decyzja LWKZ ZN.5142.5.2018 [mŻag] z dnia 09.02.2018 r. (załącznik nr 3) oraz Decyzja Starosty Żagańskiego z dnia 25.11.2017 r. (załącznik nr 4)
Miejsce i termin składania ofert: Forma złożenia oferty: Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać w terminie
do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 9:00, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio do siedziby Sądu: ul. Szprotawska 3, 68 -100 Żagań, pokój nr 9 (I piętro).
Termin składania:2018-07-16
Miejsce i termin realizacji:9. Wymagany ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się najpóźniej do dnia31 października 2018 r.
10. Realizacja przedmiotu zamówienia nie może utrudniać pracy Sądu Rejonowego w Żaganiu. Może odbywać się w godzinach popołudniowych tj. od 15.30 do 20.00, po wcześniejszym uzgodnieniu godzin prac z Dyrektorem Sądu lub Kierownikiem Oddziału Administracyjnego.
Wymagania:Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Wykonawca winien dokonać wcześniejszej wizji lokalnej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, po wstępnym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym terminu oględzin z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich napraw i przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

6. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy
liczone od daty odbioru końcowego, potwierdzonego podpisaniem przez strony bezusterkowego Protokołu Odbioru.

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w art. 37c. w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.(robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury)

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy określone na postawie cen brutto podanych w załączniku nr 4 (formularzu ofertowym).
11. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

a) cena oferty - waga 100%

Ocenie podlega wskazana w formularzu oferty cena oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia. Ocenę - 100 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według wzoru:

najniższa cena oferty spośród ofert

niepodlegających odrzuceniu

C (liczba punktów oferty badanej) = -------------------------------------------------------------------x 100 x 100 %

cena oferty badanej

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
Do formularza oferty należy załączyć kserokopie dokumentów:
- aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej poświadczone za zgodność z oryginałem,
- NIP, REGON,
- adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktów z Zamawiającym,
- zaparafowany wzór umowy
Propozycja cenowa winna być złożona przed jednego Wykonawcę i tylko z jednym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: