Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27239065 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-27
Przedmiot ogłoszenia:Usługa sceno-techniczna
Organizator:"TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Adres: J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:601600316
E-mail:
Strona www:https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/13059
Opis:Postępowanie otwarte pn. "Usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu wizualnego według koncepcji scenografa z wykorzystaniem sprzętu własnego Zleceniobiorcy (Multimedia) z transportem, ubezpieczeniem i obsługą do audycji "PROGRAM ROZRYWKOWY - TEST"
Opis postępowania:
Szanowni Państwo,

informujemy o wszczęciu postępowania otwartego, którego przedmiotem jest: ,,Usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu wizualnego, według koncepcji scenografa, z wykorzystaniem sprzętu własnego Zleceniobiorcy (Multimedia) z transportem, ubezpieczeniem i obsługą do audycji "PROGRAM ROZRYWKOWY - TEST"

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień wyłączonych spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zamieszczona jest na Platformie elektronicznej Zamawiającego w zakładce ,,Regulacje i procedury".

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi sceno-technicznej zakładającej uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu wizualnego, według koncepcji scenografa, z wykorzystaniem sprzętu własnego Zleceniobiorcy (multimedia) na potrzeby audycji "PROGRAM ROZRYWKOWY - TEST" realizowanej w Warszawie, w terminie 08.07.2024-31.07.2024r. zgodnie ze wstępnym harmonogramem, stanowiącym Załącznik 2 do umowy (dalej ,,Harmonogram").

Szczegóły realizacji zawarte zostały w Umowie, OPZ, Harmonogramie i pozostałych załącznikach, które dostępne są do pobrania w zakładce ,,Załączniki".

Informacje dla Oferentów

Ewentualny nocleg po stronie kontrahenta.

Prosimy o zwrócenie uwagi podczas wyceny oferty, na uwzględnione w Harmonogramie ,,Dni nieprodukcyjnych" . Nie będzie wówczas potrzebna obsługa.

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 31.05.2024 roku o godz. 12:30.

Wymagania w zakresie składania ofert:

Ofertę należy złożyć elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie całkowitej ceny netto za realizację całości przedmiotu zamówienia na formularzu elektronicznym i zapisanie oferty. Potwierdzeniem złożenia oferty jest komunikat ,,Oferta została zapisana".

Po upływie ww. terminu, złożenie oferty i dokumentów na Platformie będzie niemożliwe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych w postępowaniu

Uwaga! Zamawiający wymaga dołączenia do oferty cenowej warunków technicznych w celu weryfikacji.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert.

Sposób dokonywania zamiany lub wycofania oferty:

1) Oferent może samodzielnie wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie nowej, całkowitej ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.

2) Oferent może samodzielnie wycofać ofertę poprzez skorzystanie z polecenia ,,Usuń obecną ofertę" z poziomu zakładki ,,Oferta".

3) Oferent może samodzielnie dodać i usunąć dokumenty na Platformie poprzez ich usunięcie/dodanie w formacie pliku pdf lub jpg w zakładce ,,Załączniki".

Oferent nie może skutecznie dokonać zmian lub wycofać oferty po upływie wyznaczonego terminu do składania ofert.

Zamawiający informuje, że jedynym kryterium oceny ofert o wadze 100% jest całkowita cena netto za realizację całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Kontrahenta, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę w rankingu złożonych ofert.

Wszystkie ceny należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. Cena musi być podana w PLN.

Osobą uprawnioną po stronie Zamawiającego do kontaktowania się z Kontrahentami w sprawie niniejszego postępowania w zakresie procedury udzielenia zamówienia jest: Pani Marta Jasińska, tel. 601-600-316, adres e-mail: marta.jasinska@tvp.pl

Grupa asortymentowa:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/13059
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-05-27 11:30 2024-05-31 12:30
Termin składania:2024-05-31
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:"TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
MARTA JASIŃSKA
601600316
marta.jasinska@tvp.pl
Zamawiający: Zakład Główny
Województwo: MAZOWIECKIE
Numer dokumentu:WNZ-000438/24
Źródło: Internet i własne
Załączniki: