Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-21
Przedmiot ogłoszenia:Usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu wizualnego według koncepcji realizatora światła z wykorzystaniem sprzętu własnego Zleceniobiorcy (oświetlenie)
Organizator:TELEWIZJA POLSKA S.A
Adres: Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:TELEWIZJA POLSKA S.A
E-mail:
Strona www:https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/12288
Opis:postępowanie otwarte pn. Usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu wizualnego według koncepcji realizatora światła z wykorzystaniem sprzętu własnego Zleceniobiorcy (oświetlenie) z transportem, ubezpieczeniem i obsługą do audycji " HEART OF EUROPE - STUDIO FESTIWALOWE 2023"
Opis postępowania:

Informujemy o wszczęciu postępowania otwartego, którego przedmiotem jest : Usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu wizualnego według koncepcji realizatora światła z wykorzystaniem sprzętu własnego Zleceniobiorcy (oświetlenie) z transportem, ubezpieczeniem i obsługą do audycji " HEART OF EUROPE - STUDIO FESTIWALOWE 2023".

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu wizualnego według koncepcji realizatora światła z wykorzystaniem sprzętu własnego Zleceniobiorcy (oświetlenie) z transportem, ubezpieczeniem i obsługą do audycji " HEART OF EUROPE - STUDIO FESTIWALOWE 2023".

Miejsce realizacji: Koneser Warszawa

Organizator - Paweł Leśniak

Zakwaterowanie po stronie Kontrahenta.

Szczegółowe informacje o sposobie realizacji zmówienia i warunkach jego realizacji zawarty został w załącznikach.

Załączniki: Harmonogram, Projekt umowy, Projekt protokołu i informacja o protokole, Zapotrzebowanie Sprzętowe, Projekty - załączniki dostępne są w zakładce ,,Załączniki".

Zamawiający przewiduje, że usługa zrealizowana zostanie na podstawie Umowy.
Wykonawca składając ofertę akceptuje treść ,,Projektu Umowy" na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych w postępowaniu.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień wyłączonych spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zamieszczona jest na Platformie elektronicznej Zamawiającego w zakładce ,,Regulacje i procedury".

Wymagana jest Oferta z warunkami technicznymi w celu weryfikacji jako załącznik do Platformy Zakupowej w formacie pliku pdf lub jpg.

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 24.08.2023 roku o godz. 14.00

Wymagania w zakresie składania ofert:
Ofertę należy złożyć elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie całkowitej ceny netto za świadczenie usługi objętej przedmiotem zamówienia (zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) na formularzu elektronicznym i zapisanie oferty. Potwierdzeniem złożenia oferty jest komunikat ,,Oferta została zapisana". Po upływie ww. terminu, złożenie oferty i dokumentów na Platformie będzie niemożliwe.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Sposób dokonywania zamiany lub wycofania oferty:

1) Oferent może samodzielnie wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie nowej całkowitej ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA).

2) Oferent może samodzielnie wycofać ofertę poprzez skorzystanie z polecenia ,,Usuń obecną ofertę" z poziomu zakładki ,,Oferta".

3) Oferent może samodzielnie dodać i usunąć dokumenty na Platformie poprzez ich usunięcie/dodanie w formacie pliku pdf lub jpg w zakładce ,,Załączniki".

Oferent nie może skutecznie dokonać zmian lub wycofać oferty po upływie wyznaczonego terminu do składania ofert.

Zamawiający informuje, że jedynym kryterium oceny ofert o wadze 100 % jest najniższa całkowita cena netto (tj. uwzględniająca wszystkie elementy składające się na przedmiot zamawiania).
Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Kontrahenta, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę w rankingu złożonych ofert.
Wszystkie ceny należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. Cena musi być podana w PLN.
Osobą uprawnioną po stronie Zamawiającego do kontaktowania się z Kontrahentami w sprawie niniejszego postępowania w zakresie procedury udzielenia zamówienia jest : Zbigniew Wąsowicz, adres e-mail: zbigniew.wasowicz@tvp.pl

Grupa asortymentowa:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/12288
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2023-08-21 15:00 2023-08-24 14:00
Termin składania:2023-08-24
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN

Termin publikacji postępowania: 2023-08-21 15:00
Kontakt:TELEWIZJA POLSKA S.A
ZBIGNIEW WĄSOWICZ
zbigniew.wasowicz@tvp.pl
Zamawiający: Zakład Główny
Województwo: MAZOWIECKIE
Numer dokumentu:WNZ-000888/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: