Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21204584 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-10
Przedmiot ogłoszenia:Usługa serwisowa: integracja i weryfikacja neuronawigacji z tomografem po naprawie tomografu
Organizator:10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
Adres: ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 667 671 208 lub 261 416 197., tel. 667 671 208 lub 261 416 197.
E-mail:
Opis:Usługa serwisowa: integracja i weryfikacja neuronawigacji z tomografem po naprawie tomografu

2. Przedmiotem zamówienia jest: usługa serwisowa:
- integracja i weryfikacja neuronawigacji z tomografem SOMATOM SENSATION OPEN po naprawie tomografu - 1 szt.
3. Opis przedmiotu zamówienia:(lub w odrębnym załączniku do Formularza oferty): usługa serwisowa dotyczy:
- integracji i weryfikacji neuronawigacji z tomografem SOMATOM SENSATION OPEN po naprawie tomografu - 1 szt. rok prod. 2011, SN: 8191111001;
usługa obejmuje integrację i weryfikację neuronawigacji z tomografem SOMATOM SENSATION OPEN po przeglądzie tomografu i powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę (wypełniony ,,Formularz oferty - część B" wraz z wymaganymi załącznikami
gdy dotyczą) należy złożyć w terminie do dnia 11.05.2021r. do godz. 09:00 w formie:
c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: (*) zbigniew.gadzikowski@10wsk.mil.pl
Termin składania:2021-05-11
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: nie później niż 5 dni od przesłania zamówienia.
Wymagania:Oferta powinna uwzględniać koszty niezbędnych materiałów i dojazdu.
5. Płatność w terminie minimum 30 dni.
6. Kryteria i zasady oceny ofert: Cena 100%
Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana (oceniana).
8. Do oferty należy dołączyć:
- aktualną autoryzację producenta lub firmy upoważnionej przez producenta uprawniające zleceniobiorcę do wykonania przeglądu lub
- aktualny certyfikat ukończenia szkolenia pracowników obejmujący urządzenia wymienione w formularzu wydany przez producenta lub firmę upoważnioną przez producenta nadający uprawnienia do należytego wykonania zlecenia w zakresie obejmującym zadanie lub
- oświadczenie producenta uprawniające do wykonania przeglądów urządzeń wymienionych w formularzu albo
- oświadczenie o przeszkoleniu personelu uprawniające do wykonywania przeglądów sprzętu objętego postępowaniem oraz wzięcie na siebie odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie zlecenia.
9. Informacje dodatkowe:
a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane
do Wykonawców, którzy złożyli oferty;
niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania;
Kontakt:Osoba do kontaktu: Zbigniew Gadzikowski tel. 667 671 208 lub 261 416 197.
Numer dokumentu:404/WZMed/21.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: